Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ubbaa Haariya GODAI tana ajjuutaa bessiis. He ajjuutan taani kawuwaa gakkiya kattai cakettidoogaappe guyyiyan, naa77anttuwaa caarida carshshaa bolli i booliyaa wudiyaa medhdhishin be7aas.
2Eti irxxabaa ubbaa miidi wurssido wode taani, “Abeet Ubbaa Haariya GODAU, hai hayyanaa atto garkkii! Yaaqooba zareti waanidi attanau danddayiyoonaa? Eti qii guuttattenne!” yaagaas.
3Hegaa gishshau, GODAI qarettidi, ba qofaa laammiis; laammidi hagaadan yaagiis; “Ha neeni be7idobai polettenna” yaagiis.
4Ubbaa Haariya GODAI tana hara ajjuutaa bessiis. Ubbaa Haariya GODAI ba asaa pirddanau tamaa xeesiis; xeesin he tamai gita ciimma abbaa mirggidi, biittaakka xuugganau doommiis.
5Yaatin taani hagaadan yaagaas; “Abeet Ubbaa Haariya GODAU, hai hayyanaa ha tamaa toissarkkii! Yaaqooba zareti waanidi attanau danddayiyoonaa? Eti qii guuttattenne!” yaagaas.
6Hegaa gishshau, GODAI qarettidi, ba qofaa laammiis; laammidi Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagiis; “Hageekka qassi polettenna” yaagiis.
7Qassikka i tana hara ajjuutaa bessiis. Taani he ajjuutan be7iyo wode, Godai gimbbiyaa sittatettaa likkiyo tumbbiyaa oiqqidi, tumbbiyan likettidi gimbbettida gimbbiyaa matan eqqiis.
8Eqqidi GODAI tana, “Amoxaa, ha neeni xeelliyoogee aibee?” yaagidi oichchiis. Oichchin taani, “Tumbbiyaa” yaagaas. Yaagin Godai tana, “Be7a, taani ta asaa Israa7eela giddon tumbbiyaa yeggais; taani eta qaxxayennan aadhdhikke.
9Yisaaqa zareti goinniyo xoqqa sohoti kolettana; Israa7eela geeshsha sohotikka xayana; qassi Iyorbbaama kawotettaa bollikka taani bisuwaara denddana” yaagiis.
10Beeteele kataman qeese gididi de7iya Amaaxee Israa7eela Kawuwaa Iyorbbaamakko hagaadan yaagidi kiittiis; “Amoxi Israa7eela asaa giddon de7iiddi, ne bolli maqettiis; i ba oduwan biittaa bashshees.
11Aissi giikko, i hagaadan yaagees; ‘Iyorbbaami bisuwan haiqqana; Israa7eela asaikka bantta biittaappe omoodettidi baana’ yaagees” yaagiis.
12Yaatin Amaaxee Amoxa hagaadan yaagiis; “Nenoo hananabaa yootiyaagoo, ba; hini Yihudaa biitti baqata baada, yan quma ma; hananabaakka yan yoota.
13SHin hagee Beeteelee kawoi goinniyo sohonne kawotettaa geeshsha soho gidiyo gishshau, naa77antto ha sohuwan hananabaa yootoppa” yaagiis.
14Yaagin Amoxi zaaridi, Amaaxiyaassi hagaadan yaagiis; “Taani mehiyaa heemmiyaagaanne ettaa aifiyaa maxiyaagaappe attin, hananabaa yootiyaagaa woikko hananabaa yootiyaagaa na7aa gidikke.
15SHin GODAI tana dorssaa wudiyaa heemmiyoosaappe ekkidi, ‘Baada ta asau Israa7eelau hananabaa yoota’ yaagiis.
16Ha77i simmi GODAI giyoobaa siya! Neeni, ‘Israa7eela bolli hananabaa yootoppa; Yisaaqa zaretu bollikka markkattoppa’ yaagadasa.
17Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; ‘Ne machchiyaa katamaa giddon shaaramuxa gidana; ne attuma naatinne ne macca naati bisuwan haiqqana; ne biittaikka wodoruwan shaakettana; qassi neeni ne huuphiyaukka allaga biittan haiqqana. Israa7eela asaikka bantta biittaappe omoodettidi tuma baana’ yaagees” yaagiis.