Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Amos

Amos 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Wada kasin di inpailan Diyos en sak-en. Inilak sisya ay pinmipika sin kad-an di esay dingding ay naboyonan yan iin-genana di boyon.
8Kanana, “Amos, sino di mailam?” Songbatak pay yan kanak, “Boyon.” Pag nan kanan, “Osalek na ta ipailak sin ipogaw ko ay maiarig das dingding ay adi naboyonan. Et adiak kasin pakawanen daida.
9Awni et mabakas din pandaydayawan di polin Isaac sin dodontog ya din odom ay pandaydayawan di Israelita. Pasaldengek abe din panturayan di polin Ari Jeroboam.”
10Idi siya di, waday inbaan Amazias ay padi ed Betel en Jeroboam ay ari ed Israel. Kanana, “Waday planon Amos ay maikontra en sik-a isnan mismo ay iturayam. Madadael nan ili sin ad-ado ay ibagbaga na.
11Tan ibagbaga na ay matey ka ay Apo Ari sin gobatan ya sigurado abe ay mapilit ay maiey sin addawi ay ili din ipogaw isnan Israel.”
12Pag aben kanan Amazias en Amos, “Sik-a ay mamadto, komaan kas na! Mantaoli ka ed Juda ta isdi ka ay manpalagbo ay man-ipadto.
13Ngem adi ka kasin man-ipadpadto isnan Betel, tan say kad-an din timplon di ili ay pandaydayawan din ari.”
14Songbatan pay Amos yan kanana, “Bakenak mamadto ono mimbro sin grupon di mamadto ay manpalpalagbo. Esaak ay manpaspastol ya mangay-ayowan si igos di sikomoro.
15Ngem inmayag si Diyos sin manpaspastolak yan inmibaa ay enak man-ipadto sin ipogaw na ay Israelita.
16Isonga ed wani, dengngem din kanan Diyos. Kanam en isaldeng ko ay man-ipadto si maikontra sin Israelita ay polin Isaac.
17Isonga siya na di kanan Diyos en sik-a, ‘Awni et manbalin din asawam si hostess sin siyodad. Din an-ak mo abe yan matey da sin gobatan. Din dagam yan panbibingayan di odom ay ipogaw. Sik-a pay yan matey ka sin odom ay ili. Din ipogaw abe isnan Israel yan mapilit da ay komaan isnan ili da ta maiey da sin addawi ay ili.’”