Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AMOSA

AMOSA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada Dirava ese mata hanai ta lau dekenai ia hedinaraia. Lau itaia, Lohiabada ese kwadi orea badana ia karaia. Gaukara taudia ese king ena rei idia utua vadaeni, bona rei matamata ia tubu noho neganai inai kwadi idia vara.
2Inai mata hanai lalonai, lau itaia inai kwadi ese tano ena rei ibounai idia ania ore. Unai dainai lau hereva, lau gwau, “Dirava, Lohiabada, oiemu bese edia dika do oi gwauatao! Idia be bese maragina sibona, bona idia goada lasi. Bema oi hadikaia neganai, edena bamona do idia mauri diba?”
3Lohiabada ese iena lalona ia giroa, bona ia gwau, “Oi itaia kara be do ia vara lasi.”
4Lohiabada Dirava ese mata hanai ma ta lau dekenai ia hedinaraia. Lau itaia, Lohiabada ese iena bese be lahi dekena amo do ia panisidia gwauraia. Lahi ese davara badana dobuna ia hakaukaua, bona tanobada danu ia gabua hamatamaia.
5Vadaeni lau gwau, “Lohiabada Dirava, lau noinoi, mani inai kara do oi hadokoa! Oiemu bese be bese maragina sibona. Bema oi hadikaia neganai, edena bamona do idia mauri diba?”
6Lohiabada ese iena lalona ia giroa lou, bona ia gwau, “Oi itaia kara be danu do ia vara lasi.”
7Ma Lohiabada ese mata hanai ma ta lau dekenai ia hedinaraia. Lau itaia, Lohiabada be magu ta ena badibadinai ia gini. Unai magu be gini maoromaoro ena varo ena durua dekena amo idia haginia, bona Lohiabada ese iena imana dekenai magu haginia maoromaoro varona ia dogoatao.
8Lohiabada ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Amosa e, oi itaia dahaka?” Lau haere, lau gwau, “Magu haginia maoromaoro varona.” Vadaeni Lohiabada ia gwau, “Inai varo dekena amo do lau hedinaraia, lauegu bese taudia be magu, ia gini maoromaoro lasi bamona. Lau ese idia edia kerere davana do lau henia, bona egu lalona do lau giroa lasi.
9Isako ena tubuna taudia, Israela besena, ese idia tomadiho gabudia be do lau hadikaia. Israela ena helaga gabudia be do idia dika momokani. Lau ese king Ieroboama ena lohia siahuna do lau haorea momokani.”
10Amasaia, Betele ena hahelagaia tauna, ese Israela ena king Ieroboama dekenai inai hereva ia siaia: “Amosa ese taunimanima edia lalona ia veria, bona oi hadikaia totona laloa idia karaia noho. Amosa ena hereva ese iseda tano do idia hadikaia.
11Iena hereva be inai, ia gwau, ‘Ieroboama be tuari dekenai do ia mase, bona Israela taudia be mai guia danu gabu daudau dekenai do idia lao, idau bese edia hesiai gaukara do idia karaia.’ ”
12Amasaia ese peroveta tauna Amosa dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Peroveta tauna e, hereva hadokoa, Betele oi rakatania, oi giroa lou Iuda dekenai. Oiemu peroveta hereva Iuda taudia dekenai do oi henia, vadaeni Iuda taudia ese oiemu gaukara davana oi dekenai do idia henia.
13Betele dekenai do oi peroveta lou lasi. Inai be king ena tomadiho gabuna, inai be Israela ibounai edia dubu helaga.”
14Amosa ia haere, ia gwau, “Lau be peroveta taudia haida bamona lasi, lau ese davana abia totona lau peroveta lasi. Lau be mamoe naria tauna, bona fig audia danu lau naria noho.
15To Lohiabada ese egu gaukara dekena amo lau ia abia, bona ia ese lau ia oda henia, iena bese Israela do lau peroveta henidia.
16“Unai dainai Lohiabada ena hereva do oi kamonai. Oi ese lau oi hamaoroa, peroveta hereva do lau hadokoa, bona Israela taudia dekenai do lau sisiba henia lasi.
17To Lohiabada be oi dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Oiemu adavana be sihari kava hahine do ia lao, ariara dekenai, bona oiemu natuna be tuari lalonai do idia mase. Oiemu tano be idau taudia dekenai do idia haria lao. Bona oi be Dirava idia diba lasi taudia edia tano dekenai do oi mase. Bona Israela taudia be momokani edia tano dekena amo do idia lao, mai guia danu, idau bese taudia edia hesiai gaukara do idia karaia.’ ”