Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Amos

Amos 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1God, Bikpela i soim mi wanpela samting olsem driman. Mi lukim Bikpela i mekim kamap wanpela bikpela lain grasopa. Ol wokman i katim pinis gras bilong givim long ol bulmakau samting bilong king, na long taim nupela gras i kamap gen, orait ol dispela grasopa tu i kamap.
2Long dispela driman, mi lukim ol grasopa i pinisim olgeta gras samting long dispela graun. Olsem na mi tok olsem, “God, Bikpela, yu mas rausim sin bilong ol manmeri bilong yu, ol Israel. Ol i liklik lain tasol, na ol i no gat strong. Sapos yu bekim pasin nogut bilong ol bai ol i stap gut olsem wanem?”
3Olsem na Bikpela i senisim tingting, na em i tok olsem, “Dispela samting yu lukim, em bai i no ken kamap.”
4God, Bikpela i soim mi narapela samting olsem driman. Long dispela driman mi lukim Bikpela i redim paia bilong mekim save long ol manmeri bilong en. Na bihain dispela paia i kukim bikpela solwara i daun tumas, na bihain paia i wok long kukim graun.
5Orait nau mi tok olsem, “God, Bikpela, plis, yu no ken mekim dispela samting. Ol manmeri bilong yu i liklik lain tasol, na ol i no gat strong. Sapos yu mekim save long ol, bai ol i ken stap gut olsem wanem?”
6Olsem na Bikpela i senisim tingting bilong en gen, na i tok, “Dispela samting tu bai i no inap kamap.”
7Na Bikpela i soim mi narapela samting moa long samting olsem driman. Mi lukim Bikpela i sanap klostu long banis bilong wanpela haus. Ol man i wokim dispela haus, ol i bin yusim wanpela string i gat liklik ain bilong lukim banis i sanap stret o nogat. Na mi lukim Bikpela i holim dispela string.
8Na em i askim mi olsem, “Amos, yu lukim wanem samting?” Na mi tok, “Wanpela string i gat ain.” Na em i tokim mi olsem, “Harim. Mi yusim dispela string bilong lukim pasin bilong ol manmeri bilong mi, na mi lukim ol i olsem banis i no sanap stret. Mi laik bekim pasin nogut bilong ol na mi no inap senisim gen tingting bilong mi.
9Ol dispela ples ol Israel, em ol lain tumbuna bilong Aisak, ol i save lotu long en, ol bai i bagarap olgeta. Na bai mi pinisim tru ol lain bilong King Jeroboam.”
10Amasia, em pris bilong ples lotu bilong taun Betel, em i salim tok i go long King Jeroboam bilong Israel. Em i tok olsem, “Amos i wok long skrapim bel bilong ol manmeri bilong Israel bai ol i birua long yu. Sapos yu larim em i stap, orait ol toktok bilong en bai i bagarapim dispela kantri.
11Amos i save tok olsem, ‘Jeroboam bai i dai pinis long wanpela bikpela pait, na ol Israel bai i go kalabus long wanpela longwe ples.’”
12Orait Amasia i go tokim Amos olsem, “Profet, yu raus long Betel. Yu go bek long Juda. Yu go autim tok profet long Juda na ol Juda i ken givim pe long yu.
13Mipela i no laik yu autim tok profet moa long hia. Long wanem, king i save mekim lotu long dispela ples. Na haus bilong God, em i bilong olgeta Israel.”
14Na Amos i bekim tok olsem, “Mi no olsem ol arapela profet, na mi no wok bilong kisim pe. Mi wanpela wasman bilong ol sipsip tasol, na mi save wok long lukautim ol diwai fik.
15Mi mekim wok bilong mi i stap na Bikpela i kisim mi na tokim mi olsem, ‘Yu go na autim tok bilong mi long ol manmeri bilong mi, em ol Israel.’ Olsem na mi kam.
16Orait harim tok bilong Bikpela. Em i gat kros long ol Israel, tasol yu tambuim mi long autim tok profet long ol.
17Amasia, yu bin mekim dispela tok. Olsem na nau Bikpela i gat tok long yu. Meri bilong yu bai i kamap pamukmeri long dispela taun. Na bai ol birua i kam pait na kilim ol pikinini bilong yu i dai. Bai ol i kisim graun bilong yu na tilim long ol arapela man. Na bai ol i kisim yu i go long kantri bilong ol haiden na bai yu dai long dispela ples. Na bai ol birua i kisim ol manmeri bilong Israel i go kalabus long narapela kantri.”