Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Samuɛli zikũ̀, à a nɛ́ↄ dìlɛ Isailiↄnɛ dↄaanaↄ ũ.
2Aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia tↄ́n Yoɛli, a plaade Abia. Aamɛ aaì yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ Bɛɛsɛba.
3Ãma aà nɛ́piↄ i tɛ aà tufaio. Ɔ̃a yã́ bakànɛ́ ń níu, aaì gbagusaɛsi, aali yã́gↄ̃gↄ̃ a zɛ́wao.
4Ɔ̃ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kↄ̃ kã̀aa aa gɛ̀ Samuɛli lè Lama
5aa mɛ̀: Gwa, n zikũ̀, mɛ́ ń nɛ́ↄ tɛ n tufaio. Kía dilɛwɛ̃ɛ sa aàↄ dɛ wá dↄaana ũ, lá bui píi a pↄ́ vĩwa.
6Kɛ́ aa mɛ̀ aà kía kpánɛ́ aàↄ dɛ ń dↄaana ũ, yã́pi i ka Samuɛliguo, ↄ̃ à wabikɛ̀ Diiwa.
7Ɔ̃ Dii ò Samuɛliɛ: Gbɛ̃́piↄ yãma, asa ḿmɛ aa gìnzio. Mámɛ aa gìmazi, kɛ́ másu kiblemáo yã́i.
8Lá aalɛ kɛ za gↄↄ pↄ́ ma ń bↄ́lɛ Egipi e gbã, aa pãkpàmazi, aa zↄblè dii pãleↄnɛ píi, màa aalɛ kɛnɛ lↄ.
9Ǹ ń yãma sa, ní lɛzamá maamaa. Onɛ́ lá gbɛ̃́ pↄ́ a kiblemá ikoyã aↄ dɛ.
10Ɔ̃ Samuɛli Dii yã́pi sɛ̀lɛ sìu gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ kía gbɛawaↄnɛ kɛ́lɛkɛlɛ
11à mɛ̀: Lá gbɛ̃́ pↄ́ a kiblewá ikoyã aↄ dɛn kɛ: A á nɛgↄ̃ɛↄ si à ń dilɛ a zĩkasↄ̃godeↄ ń a sↄ̃deↄ ũɛ. Aaↄ bɛ aà sↄ̃́go aɛ ń bao.
12A ń dilɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo ge gbɛ̃ↄn blakwikwiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ. Aaↄ aà sa paɛ̀, aaↄ aà pↄ́ kɛkɛɛ̀, aaↄ aà zĩkabↄↄpiɛ̀ ń aà sↄ̃́go pↄ́ↄ.
13A á nɛnↄɛↄ si à ń dilɛ nísigĩnakɛnaↄ ń blɛkɛnaↄ ń pɛ̃ɛkɛnaↄ ũɛ.
14A á buaↄ ń á vɛ̃ɛbuↄ ń á kù kpɛ́ maaↄ síwá à kpa a ìwaↄwaɛ.
15A á pↄ́wɛna ń á vɛ̃ɛbɛↄ kwide síwá à kpa a ziiaↄ ń a ìwaↄwa.
16A á zↄgↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ sí ń á zù maaↄ ń á zàa'ĩnaↄ aaↄ zĩkɛɛ.
17A á pↄtuoↄ kwide síwá, ápiↄ í gↄ̃ aà zↄↄ ũ.
18Gↄↄ bee sa á wiilɛ Diiwa gbɛ̃́ pↄ́ á sɛ̀ á kía ũpi yã́i, asi sↄ̃ a wewá gↄↄ bee lↄo.

19Ɔ̃ aa gì Samuɛli yãmai aa mɛ̀: Aawo! Wá ye wàↄ kía vĩɛ,
20wíↄ dɛ lán bui kĩniↄwa sↄ̃. Wá kía líↄ yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ, ili dↄaawɛ̃ɛ zĩ guu.
21Kɛ́ Samuɛli ń yãmà píi, a kã̀ Diiɛ a swã́wa.
22Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ǹ ń yãma, kía dilɛnɛ́. Ɔ̃ Samuɛli ò Isailipiↄnɛ: Á baade tá a wɛ̃́lɛu.