Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wa ò Davidiɛ wà mɛ̀: Gwa, Filitɛ̃ↄ lɛ́ zĩka ń Kɛiladeↄ, aalɛ ń pↄ́wɛnaↄ naaa.
2Ɔ̃ Davidi gbɛ̀a Diiwa à mɛ̀: Mà gɛ́ lɛ́lɛi Filitɛ̃piↄwa yã̀? Ɔ̃ Dii òɛ̀: Gɛ́ lɛ́lɛimá, ní Kɛiladeↄ misi.
3Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ↄ òɛ̀: Lá vĩa lɛ́ wá kṹ Yuda bùsuu la, wá fↄ̃ gɛ́ zĩkai ń Filitɛ̃ↄ Kɛilae?
4Davidi ɛ̀a gbɛ̀a Diiwa lↄ, ↄ̃ Dii òɛ̀: Fɛlɛ gɛ́ Kɛila, asa má Filitɛ̃ↄ nanɛ n ↄzĩɛ.
5Ɔ̃ Davidi gɛ̀ Kɛila ń a gbɛ̃́ↄ, à zĩkà ń Filitɛ̃ↄ, ↄ̃ à ń pↄtuoↄ sìmá. À Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ dasidasi, à Kɛiladeↄ mìsi.
6Kɛ́ Aimɛlɛki nɛ́ Abiataa bàalɛ̀, àlɛ gɛ́ Davidi kĩ́i yãa, a a sa'o'ula kũaɛ, ↄ̃ à gɛ̀ò Kɛila.
7Kɛ́ Saulu mà Davidi gɛ̀ Kɛila, à mɛ̀: Lua gìaàziɛ, ↄ̃ à aà nàmɛɛ ma ↄzĩ, asa à azĩa kàka wɛ̃́lɛ bĩ́ideuɛ.
8Saulu a zĩgↄ̃ↄ kã̀aa píi aa gɛ koezↄ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄzi Kɛila.
9Kɛ́ Davidi mà Saulu lɛ́ vãikpaaĩanↄ, ↄ̃ a ò sa'ona Abiataaɛ aà mↄ́ ń sa'o'ulao.
10Ɔ̃ Davidi mɛ̀: Dii Isailiↄ Lua, mapi n zↄ̀blena, má mà Saulu lɛ́ zɛwɛɛlɛ à mↄ Kɛila à wɛ̃́lɛɛ beepi dúuzↄ̃ ma yã́i.
11Kɛiladeↄ ma kpawà yã̀? Saulu a mↄ la lá má màwa yã̀? Dii Isailiↄ Lua, o mapi n zↄ̀blenaɛ. Ɔ̃ Dii òɛ̀: A mↄ́.
12Ɔ̃ Davidi aà là lↄ: Kɛiladeↄ ma kpawà ń ma gbɛ̃́ↄ yã̀? Ɔ̃ Dii mɛ̀: Aa á kpawàɛ.
13Ɔ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ fɛ̀lɛ, aa kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ taawa. Kɛ́ aa bↄ̀ Kɛila, ↄ̃ aa gɛ̀ gu pↄ́ aa yei. Kɛ́ Saulu mà Davidi bↄ̀ Kɛila, i gɛ́ we lↄo.
14Davidi ku zɛgikĩiↄu gbáau Zifi bùsu gbɛ̀sĩsĩdeu. Lá gu lɛ́ dↄ Saulu ìↄ aà wɛɛ, ãma Lua i Davidi naɛ̀ aà ↄzĩo.
15Gↄↄ pↄ́ Davidi ku Zifi bùsu líkpɛu, a mà Saulu ń aà gbɛ̃́ↄ lɛ́ mↄ́ a dɛi.
16Ɔ̃ Saulu nɛ́ Yonatãa fɛ̀lɛ gɛ̀ Davidi lè za líkpɛpiu, à aà gbà sↄ̃ ń Lua tↄ́o.
17A òɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo, asa ma mae a e ↄkãmao. Ḿmɛ ńyↄ̃ kible Isailiↄwa, mapi sↄ̃ míↄ dɛ n plaade ũ. Ma maepi bee dↄ̃ se.
18Ɔ̃ aa yãyè ń kↄ̃o ḿpla Dii aɛ. Davidi ku líkpɛu we, ↄ̃ Yonatãa tà bɛ.

19Bee gbɛa Zifideↄ gɛ̀ Saulu lè Gibɛa aa mɛ̀: Davidi ulɛa wá bùsu sɛ̃gbãu. A ku líkpɛu Hakila sĩ̀sĩpↄlɛu Yɛsimↄ gɛↄmidↄkĩi oi.
20Kí, gↄↄ pↄ́ ń yei píi, mↄ we, wí aà kpama.
21Ɔ̃ Saulu mɛ̀: Dii báaadaágu, kɛ́ a ma wɛ̃nagwà yã́i.
22À tá, í ɛa sↄukɛ. À gu pↄ́ ì gɛ́u gbɛagbɛa ń gbɛ̃́ pↄ́ aa aà èↄ, asa má mà wà mɛ̀ aà ↄ̃nↄá ↄ̃nↄ no.
23À gbɛagbɛa kɛ́ à e à aà ulɛkĩiↄ dↄ̃ píi, í ɛa mↄ ma le mà a sã́asã ma, mí gɛ́ánↄ. Tó a kú á bùsuu weɛ, má kpálɛkɛaàzi Yuda buiↄ guu píiɛ.
24Ɔ̃ aa dàzɛu aa dↄ̀aa Sauluɛ Zifi. Gↄↄ bee sↄ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ ku Maↄni gbáau sɛ̃ pↄ́ kú Yɛsimↄ gɛↄmidↄkĩi oiu.
25Kɛ́ Saulu ń a gbɛ̃́ↄ lɛ́ mↄ́ kpálɛkɛiaàzi, à a baomà, ↄ̃ à pìla gbɛpiwa, a ku Maↄni gbáau. Kɛ́ Saulu mà, ↄ̃ à pɛ̀lɛaàzi Maↄni gbáau we.
26Sauluↄ bɛ gbɛ̀sĩsĩ kpɛle, Davidiↄ bɛ a kpɛla, aalɛ olo'olobo aalɛ bàalɛ Sauluɛ. Gↄↄ pↄ́ Saulu ń a gbɛ̃́ↄ lɛ́ lia Davidiↄzi aa ń kṹ,
27ↄ̃ gbɛ̃e mↄ̀ baokpà Sauluɛ à mɛ̀: Kɛ kpakpa, Filitɛ̃ↄ mↄ̀ lɛ́lɛi wá bùsuwa.
28Ɔ̃ Saulu zɛ̀ pɛ́lɛa Davidiziɛ, à gɛ̀ Filitɛ̃ↄ lei. A yã́i tò wì mɛ gupiɛ Kↄ̃kpaalɛgbɛ.