Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi ń a gbɛ̃́ↄ kà Zikilaga a gↄↄ àaↄ̃dezĩ. À mↄ lè Amalɛkiↄ mↄ̀ lɛ́lɛi Nɛgɛvɛ bùsuwa ń Zikilagao ń kpɛ. Aa lɛ̀lɛ Zikilagawa, aa tɛsↄ̃̀wà.
2Aa nↄɛ pↄ́ kú weↄ kũ̀kũ, nɛnↄɛnaↄ ń nↄɛzↄ̃ↄↄ píi. Aai ń gbɛ̃e dɛo, aa ń sɛ́lɛ aa zɛsɛ̀ńnↄɛ.
3Kɛ́ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ kà ń bɛ wɛ̃́lɛu, aa è wà tɛsↄ̃̀wà, wà ń nↄɛↄ ń ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ kũ̀kũ.
4Ɔ̃ Davidi ń gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄ wiilɛ̀ aa ↄ́ↄlↄ̀ e an yɛ̃̀ɛɛ làa, e aa fↄ̃̀ lɛ́ ↄ́ↄlↄ lↄo.
5Wà Davidi nↄ mɛ̀n plaↄ Ainↄaũ ń Abigailio kũ̀ wà tàńnↄ.
6Davidi wɛ́tɛ̃a è maamaaɛ, asa wàlɛ mɛ wà aà pápa ń gbɛo wà dɛɛ. Gbɛ̃́pii nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà an nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ yã́ musu. Davidi gbãa'è Dii a Luawa,
7ↄ̃ a ò sa'ona Abiataaɛ: Mↄ́ ń n sa'o'ulao. Kɛ́ à mↄ̀oɛ̀,
8ↄ̃ Davidi yãgbɛ̀aò Diiwa à aà là à mɛ̀: Mà pɛ́lɛ gbãamↄnɛdepiↄzi má ń lea? A òɛ̀: Pɛ́lɛńzi, ńyↄ̃ ń leɛ, ní n gbɛ̃́ↄ suaba.
9Ɔ̃ Davidi dàzɛu ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ↄ. Kɛ́ aa kà Besoo swai, gbɛ̃eↄ gↄ̃̀ we.
10Gbɛ̃ↄn ↄ̀aa doↄ yɛ̃̀ɛɛ làa, aai fↄ̃ bùa swapiwao, ↄ̃ Davidi bùa à pɛ̀lɛ ń gbɛwa ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aa plaↄ.
11Aa Egipi gbɛ̃e è sɛ̃u, ↄ̃ aa gɛ̀aànↄ Davidi kĩ́i. Aa blɛ kpàwà a blè. Aa í kpàwà a mì.
12Ɔ̃ aa kaadↄɛmbɛ gii kpàwà ń vɛ̃ɛbɛ kàao mɛ̀n pla a sò. Ɔ̃ aà mɛ sù, asa à kɛ̀ fãanɛ àaↄ̃ gwãasĩn àaↄ̃ pↄblesai imisaiɛ.
13Ɔ̃ Davidi aà là à mɛ̀: Dé gbɛ̃́n n ũi? N bↄ máɛ? Ɔ̃ Egipi gbɛ̃́pi mɛ̀: Amalɛki zↄn ma ũ. A gↄↄ àaↄ̃n kɛ, ma dii pãkpàmaziɛ, kɛ́ málɛ gyãkɛ yã́i.
14Wa lɛlɛ Nɛgɛvɛ bùsuwaɛ, gu pↄ́ Kɛlɛtiↄ kuu ń Yudaↄ ń Kalɛbu buiↄ, ↄ̃ wà tɛsↄ̃̀ Zikilagawa.
15Ɔ̃ Davidi aà là à mɛ̀: Ńyↄ̃ fↄ̃ gɛmanↄ gbɛ̃́piↄ kĩ́ia? A wèwà à mɛ̀: Tó n lɛgbɛ̃̀mɛɛ ń Lua tↄ́o kɛ́ ńyↄ̃ ma dɛo, mɛ́ ńyↄ̃ ma kpa ma diiwao, má gɛnnↄ ń kĩ́i.
16Ɔ̃ à gɛ̀aànↄ. Kɛ́ aa kà, aa ń lé aa fãaaa gupiiu, aalɛ pↄble aalɛ imi, aalɛ pↄnakɛ ń pↄzↄ̃ↄ pↄ́ aa sɛ̀lɛ Filitɛ̃ↄ bùsuu ń Yuda bùsuoↄ yã́i.
17Ɔ̃ Davidi sìńgu à ń dɛdɛ sɛa za oosiɛlɛ e gu sìa dↄa oosi. An gbɛ̃e i bↄkĩi eo, sema ɛ̀waaso gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla pↄ́ di yiongo kpɛ aa bàalɛ̀ↄ bàasio.
18Davidi gbɛ̃́ pↄ́ Amalɛkiↄ ń kũkũↄ suabà píi ń a nↄ mɛ̀n plaↄ.

19An gbɛ̃e i kɛ̃́são, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ, nɛgↄ̃ɛↄ ń nɛnↄɛↄ píi. Baa pↄ́ pↄ́ aa sɛ̀lɛↄ, Davidi ɛ̀a pↄ́piↄ sì píiɛ.
20À sãↄ ń zuↄ nàaa, ↄ̃ aà gbɛ̃́ↄ pↄtuopiↄ kpán'aɛkɛ̀ aa mɛ̀: Davidi pↄ́ↄn kɛ.
21Kɛ́ Davidi kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do pↄ́ an yɛ̃̀ɛɛ làa, aai fↄ̃ gɛ̀anↄo, aa gↄ̃̀ Besoo swaiↄ kĩ́i, aa bↄ̀lɛ dàaàlɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ. Kɛ́ Davidi sↄ̃̀ńzi, à fↄkpàmá,
22ↄ̃ gbɛ̃pã nↄ̀sɛvãide pↄ́ tɛ́ Davidiziↄ mɛ̀: Lá aai gɛ́wanↄo, wá pↄ́ pↄ́ wá sìↄ kee kpámáo, mɛ́ i kɛ an baade na ń a nɛ́ↄ bàasio. Aa ń sɛ táńnↄ.
23Ɔ̃ Davidi mɛ̀: Ma gbɛ̃́ↄ, ásu kɛ màa ń pↄ́ pↄ́ Dii kpàwáↄo, asa à wá dↄ̃́a, à gbãamↄnɛde pↄ́ lɛ̀lɛwáↄ nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩɛ.
24Gbɛ̃e a yã́ pↄ́ á òɛ bee sio fá. Gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ aalɛ pↄ́ↄ dↄ̃́aↄ asea aↄ doũ ń gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ zĩlauↄ pↄ́ↄɛ. Wá kpaalɛkↄ̃ɛ sáasaa.
25Kɛ́ Davidi yã́pi dìlɛ, ↄ̃ à gↄ̃̀ ikoyã ũ Isailiↄnɛ za gↄↄ bee e ń a gbão.
26Kɛ́ Davidi kà Zikilaga, à pↄ́ pↄ́ a sì keeↄ kpã̀sã Yudaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ dɛ a gbɛ̃na ũↄnɛ à mɛ̀: Gba pↄ́ á è pↄ́ pↄ́ wá sì Dii ibɛɛↄwa guuↄn we.
27A kpã̀sãnɛ́ Bɛtɛli ń Lamↄtu Nɛgɛvɛo ń Yatiio
28ń Aloeeo ń Sifɛmↄo ń Ɛsɛmↄao
29ń Lakalao ń Yelamɛli bui wɛ̃́lɛↄ ń Keni wɛ̃́lɛↄ
30ń Ɔↄmao ń Boo'asão ń Atakao
31ń Hɛblↄ̃o ń gu pↄ́ Davidi bɛu ń a gbɛ̃́ↄ píi.