Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii kpagolo kú Filitɛ̃ↄ bùsuu e mↄ sopla,
2ↄ̃ aa sa'onaↄ ń màsokɛnaↄ kã̀aa, aa ń lá aa mɛ̀: Kpelewa wá kɛ ń Dii kpagolooi? À owɛ̃ɛ lá wá kɛ wà taò a gbɛu.
3Ɔ̃ aa wèmá aa mɛ̀: Tó álɛ tá ń Isailiↄ dii kpagoloo, ásu taò giio. À aà gba pↄ́ á tàae yã́i, í gbã́gbã, í yã́ pↄ́ tò i ↄ gowáo dↄ̃.
4Ɔ̃ aa ń lá aa mɛ̀: Bↄ́ wá aà gba wà taò wá tàae yã́ii? Aa wèmá aa mɛ̀: À vua pi lán gbɛnawa mɛ̀n sↄo ń ɛ̃́nao lↄ mɛ̀n sↄo á kíaↄ dasilɛu, asa gyã doũpi á lé ń á kíaↄ píiɛ.
5À á gbɛnaↄ taa pí ń ɛ̃́na pↄ́ lɛ́ á bùsu ↄ̃̀ↄkpaↄ, í Isailiↄ dii kpɛlaò. A gí ↄ goiwá ń wá diiↄ ń wá bùsuoa?
6Bↄ́yãi á ye swã́gbãakɛ lá Egipiↄ ń Falaↄ̃ↄo kɛ̀wai? Lá à ń wɛtã̀ e aa Isailiↄ gbàɛ aa tà, i dↄáguo lé?
7Tiasa à gɛ zugo dafu kɛ, í mↄ́ ń zù nɛade mɛ̀n pla pↄ́ wi zuudanɛ́ yãaoↄ. À gópi dↄnɛ́, í ń nɛ́ pↄ́ tɛ́ńziↄ kɛ̃́má, à táńnↄ ń kaau.
8À Dii kpagolo sɛ́ da gópi guu, í vua pↄ́ pↄ́ álɛ kpã́sã á tàae yã́iↄ ka balↄu, í dilɛ kpagolopi saɛ, í zuↄ ka zɛ́u aa gɛò,
9íↄ gwa. Tó kpagolo a bùsu zɛ́ sɛ̀, àlɛ gɛ́ Bɛsɛmɛsi oi, ↄ̃mɛ vãi zↄ̃ↄpi zĩ̀wá. Tó i sɛ́lɛ we sↄ̃o, wíↄ dↄ̃ kɛ́ ↄ̃mɛ ↄtↄ̃̀wáo, mi'ĩiɛ.
10Ɔ̃ aa kɛ̀ màa, aa godↄ̀ zù nɛade mɛ̀n plaↄnɛ, aa ń nɛ́ↄ kà kaau,
11ↄ̃ aa Dii kpagolo dà gópiu ń balↄ pↄ́ vua ɛ̃́naↄ ń gbɛna taaↄ ku a guuo.
12Ɔ̃ zupiↄ zɛsɛ̀ tululu, aa Bɛsɛmɛsi zɛ́ sɛ̀, aalɛ gɛ́, aalɛ ↄ́ↄlↄ, aai lilɛ ↄplaai ge zɛɛio. Filitɛ̃ kíaↄ tɛ́ ń kpɛ e Bɛsɛmɛsi zↄ̃lɛu.
13Bɛsɛmɛsideↄ lɛ́ pↄ́wɛna kɛkɛ guzulɛu. Kɛ́ aa wɛsɛ̀ musu, aa kpagolopi è, ↄ̃ an pↄ kɛ̀na a eawa.
14Kɛ́ gópi kà Bɛsɛmɛsi gbɛ̃́ Yozuee bugbɛa, ↄ̃ à zɛ̀ gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ saɛ we. Ɔ̃ Levii buiↄ Dii kpagolopi bↄ̀ ń balↄ pↄ́ vua pↄ́ↄ ku a guuo, aa kàlɛ gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛpiwa. Ɔ̃ Bɛsɛmɛsideↄ gópi lí zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ yàa ũ, aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Diiwa ń zupiↄ. Gↄↄbeezĩ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Diiwa ń sa pãleↄ.
16Filitɛ̃ kía gbɛ̃ↄn sↄoↄ yã́pi è, ↄ̃ aa ɛ̀a tà Ɛkɛloni zĩbeezĩ.
17Vua gbɛna pↄ́ Filitɛ̃ↄ kpã̀sã Diiɛ ń tàae yã́iↄn kɛ: Asedoda pↄ́ do, Gaza pↄ́ do, Asekeloni pↄ́ do, Gata pↄ́ do, Ɛkɛloni pↄ́ do.
18Vua ɛ̃́naↄ ku lↄ Filitɛ̃ mɛɛwiapiↄ dasilɛu, an kía gbɛ̃ↄn sↄoↄ pↄ́ ũ. An mɛɛwia bĩ́idepiↄ baade ń a zↄ̃ɛwiaↄ. Gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ pↄ́ wà Dii kpagolo dìlɛwà Bɛsɛmɛsi gbɛ̃́ Yozuee bugbɛapi mɛ́ a seela ũ e ń a gbão.
19Ɔ̃ Dii Bɛsɛmɛsideeↄ dɛ̀dɛ, kɛ́ aa a kpagolo guu gwà yã́i. À ń dɛdɛ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiɛ, ↄ̃ wà búbuapɛ̀, kɛ́ Dii kaalɛ zↄ̃ↄ kpàńzi yã́i.

20Ɔ̃ Bɛsɛmɛsidepiↄ mɛ̀: Démɛ a fↄ̃ zɛ Dii Lua Kuaadoadepi aɛi? Wá kpagolopi kpã́sã deↄ kĩ́i sa ni?
21Ɔ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Kiliayaaliũdeↄwa aa mɛ̀: Filitɛ̃ↄ sù ń Dii kpagoloo. À mↄ gɛ sɛ à suò á kĩ́i.