Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filitɛ̃ↄ ń zĩgↄ̃ↄ kã̀aa Afɛki, mɛ́ Isailiↄ bòo ku Yezɛlɛɛ nibↄnai.
2Filitɛ̃ kíaↄ lɛ́ gɛ̃ ń ń zĩgↄ̃ gãliↄ, an keeↄ gbɛ̃ↄn basↄobasↄo, an keeↄ ↄ̀aasↄsↄo. Davidi ń a gbɛ̃́ↄ tɛ́ ń kpɛ ń Akisio.
3Ɔ̃ Filitɛ̃ kíapiↄ Akisi là à mɛ̀: Ɛbɛluɛ beeↄ sↄ̃ bɛ? A wèmá à mɛ̀: Davidin kɛ. Isailiↄ kí Saulu ìwaeɛ yãa. À gↄↄplakɛ̀manↄ. À wɛ̃ kɛ̀manↄ se. Sɛa za gↄↄ pↄ́ à mↄ̀ ma kĩ́i e gbã, mi yãe ewào.
4Ɔ̃ kípiↄ kpɛ̃nɛkɛ̀aànↄ aa mɛ̀: Gↄ̃ɛpi gbaɛ aà ta gu pↄ́ ń kpàwàu. A e gɛ́wanↄ zĩlauo, kɛ́ asu liaawanↄ weo yã́i. Kpelewa a e kɛ na ń a diioi, mɛ́ i kɛ aà tá ń wá gbɛ̃eↄ mio bàasioa?
5Davidi pↄ́ wà lɛsì wà ↄ̃wã̀ aà yã́ musun weo lò? Wà mɛ̀: Saulu gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ↄ̀aa sↄo (1.000), Davidi sↄ̃ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000).
6Ɔ̃ Akisi Davidi sìsi a òɛ̀: Má sì ń Diio n kɛmɛɛ gbɛ̃maa ũɛ, mɛ́ n gɛamanↄ zĩlau kɛ̀mɛɛ na, asa sɛa za gↄↄ pↄ́ n mↄ ma kĩ́i e gbã, mi yãe emao. Ãma ń maa kíaↄnɛo.
7Ɛa tá ń n aafianao, kɛ́ ńsu yãe kɛ à kɛ ĩ́io.
8Ɔ̃ Davidi Akisi là à mɛ̀: Bↄ́ má kɛ̀i? Sɛa za gↄↄ pↄ́ ma mↄ n kĩ́i e gbã, bↄ́ ń èai? Bↄ́yãi má e gɛ́ zĩkai ń ma dii kí ibɛɛↄo ni?
9Ɔ̃ Akisi òɛ̀: Má dↄ̃ kɛ́ ń maamɛɛ lán Lua malaikaewa, ãma wá kíaↄ mɛ̀ ńsu gɛ́wanↄ zĩlauoɛ.
10Tó gu dↄ̀, fɛlɛ kↄↄkↄↄ ń n dii Saulu zↄ̀blena pↄ́ mↄ̀nnↄↄ, í tá.
11Ɔ̃ Davidi fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ ń a gbɛ̃́ↄ, aalɛ tá Filitɛ̃ↄ bùsuu. Filitɛ̃ↄ sↄ̃ aa gɛ̀ Yezɛlɛɛ.