Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Salomↄↄ lɛ

Salomↄↄ lɛ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ń kɛfɛũ ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũ fá! N wɛ́ dɛ lán felen wɛ́wa n sálana fòou, n mikã dɛ lán blè wiilaↄ pilaa Galada sĩ̀sĩwawa.
2N swaa pua lán sã pↄ́ wà ń kãkɛ̃̀ɛlɛ aa bↄ̀ zu'okĩi aalɛ suↄwa. Aa kↄ̃sɛ̀ plapla píi, a kee i pↄsɛ bↄo.
3N lɛ́baa dɛ lán wↄ̃ↄtɛ̃n nian dowa, n lɛ́ kɛfɛũ. N gɛɛ dɛ lán gbɛafu pɛɛwa n sálana fòou.
4N nↄɛ dɛ lán Davidi kalangawa. Sɛngbao mɛ̀n ↄ̀aa sↄo looawà, nɛgↄ̃naↄ gↄ̃kɛbↄɛ píi.
5N yↄ̃́ dɛ lán tue nɛ́ sìa pↄ́ aalɛ pↄble sũmaavuↄ guuwa.
6E gu àↄ gɛ́ dↄi, e guwɛ àↄ gɛ́ kɛ̃́i, má gɛ́ gbɛ̀sĩsĩ lí'ↄ gĩnanade musu, má dɛdɛ sĩ̀sĩ tulaletidewa.
7Ma gbɛ̃na, n gupii kɛfɛũ, n gue sãa vĩo.
8Ma nↄkpama, to wà pila Libã gusĩsĩdewa za Amana misonawa ń Senii gbɛ̀ misonao ń Ɛɛmↄ gbɛ̀ misonao, za nↄ̀ↄmusuↄ tòopiu, za gbɛaantɛ̃naↄ gusĩsĩdepiu.
9N yã́ ma sↄ̃ blè ma nↄkpama, ma báasɛ̃de, wɛ́ pↄ́ n ma gwaò ma sↄ̃ blè ń n ↄ̃nɛɛ pↄ́ mɛ̀ndoeo.
10Ma nↄkpama, ma báasɛ̃de, n yeamazi kɛ̀ zài, n yeamazi namɛɛ dɛ vɛ̃ɛa, n nísi gĩ namɛɛ dɛ pↄ́ gĩnanaↄla píi.
11N lɛ́baa mↄ̀sɛ dɛmɛɛ lán zↄsapunawa. Ma nↄkpama, zↄ́ ń vĩo mɛ́ kú n lɛ́na zíɛ, n pↄkasaↄ gĩ dɛ lán Libã bùsu líkpɛ gĩwa.
12Ń dɛ lán kaa pↄ́ wà a zɛtà wà kilidàuwa. Ma báasɛ̃de, ma nↄkpama, ń dɛ lán bia pↄ́ wà kaa dàiwa, lán nibↄna pↄ́ wà zɛtàɛ̀wa.
13N lu pↄ́ↄá gbɛafuɛ ń libɛ maaↄ ń ãyãlio ń naadilio
14ń sũmaao ń fee bui gĩnanao ń sinamↄ lío ń lí'ↄ gĩnanaↄ píi. Zↄ̃go lí'ↄ ń aloe lí'ↄo ku we ń pↄ́ pↄ́ a gĩ na dɛńlaↄ píi.
15Kaa lↄ̀ↄn n ũ, nibↄna í wɛ̃nide pↄ́ lɛ́ bↄ za Libã gusĩsĩdeu ũ.
16Gugbãntoo ĩ́ana, fɛlɛ! Gɛↄmidↄkĩi ĩ́ana, káka su ma kaawa, a pↄ́ↄ gĩ na i ligua, ma yenzide i gɛ̃u, i a libɛ nanaↄ ble.