Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Cantar de los Cantares

Cantar de los Cantares 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Be an-ome-nue-sabesailad, ibiyob be yeer daklege, doggus wilub-obicha be dakleged. Be-ibyamar, be-muswe-batenaid-imbaba nuumaryobi, yeer dakleged. Be-saila-batenaidi, sibadmar-Galaad-yargi danagwen ichomakar-aidedanidamaladyob, be-saila-batenaidi, yeer dakleged.
2Be-nugarmar, sibad-wawaadmar, e-absar-siklesad-sorba, oglesadgi dagudik-nakwedanidamaladyob dakleged. Degine, be-nugarmar, bela emaladbi daklebalid, bela amba sogedba bubukwad. Degidbali, yeer dakleged.
3Be-gakuli-daklegedi, morgo-gisigwadyobi dakleged. Be-sunmakedi, ibiyob yeer-itole an-imake. Be-wagar, be-muswe-batenaid-imbagi mammi-gisigwadyobi yeerdakleged.
4Be-dukar-daklegedi, David-e-neg-matusulidyobi yeer dakleged. We-neg-matusulidi, akwamar-yamo-sobaledgi sobaled. Be-dukargi, neg-matusulidgi miligwen-sigu-abgamalad-nanaiyob naid. We-sigu-abgamalad, bila-onomalad-bulegangadid.
5Be-mam-abinbela-naidi, goe-sapurmar-emarbi-daklegedyob dakleged. Goe-sapurmar dutumar-imbagi gagan-mananaidaeyobi, be-mam yeer dakleged.
6Dad-ibeler-nakwialile, negsichid miledele, ina-wawadikid-mirra-yarse an nakwenaoed, ina-wawadikid-incienso-yar-mulluse an nakwenaoed.
7Be an-ome-nue-sabesailad, nue be yeer dakleged. Be swilimakar dakleged.
8An-ome, Líbano-yar-akar anba be dage, Líbano-yargi-gudiidgi anba be dage, Amana-yar-akar be aidedage, Senir-yar-akar be aidedage, Hermón-yargi be aidedage. Achumigur-e-negmar-akar be aidedage, achu-barbad-e-yarmar-akar be aidedage.
9An-ome-nue-sabesailad, gebe be an-daksagua, bela-belagwad be an-binsaed ganonikid. Be-win-dukarba-naidgi an-edichayob be an-imaknonikid. Agi an-gwage begadga gunonikid.
10An-ome-nue-sabesailad, be-sabgued ibiyobi itolege. Be-sabgued, vino-goblegedba bur bule yeer itoleged. Be-ina-wawadikid-yapannedi, bela-ina-wawadikid-bamaladba bur bule yeer yapanned.
11An-ome-nue-sabesailad. Be-gakuligi, acha-uugi achanis-aryomaiyob gued. Be-gwabin-urba, nunis-aryomaiyobi gued, egi achanis-aryomaiyobbalid. Be-mormar-yapannedi Líbano-yar-yeer-yapannedyobi yapanned.
12An-ome-nue-sabesailad, be an-bun gued. Dutugalu-emakar-naiyob be gued. Dii-nued-aryomaid-emakar-naiyob be gued.
13Be-nuu, nainu-nued-naidgi, manzanaʼmar digar-gwisnanaeyobi gued. E-san-gullegedi yeer-gulle-nanaed. Be-nuu nainugi, dutu-nardo, degi, dutu-azahar nigwis-nanaedyob gued.
14Be-nuu nainugi ibmar-wawagana-nuegan, akar-akar egi digar-bukwayob gued: Egi dutu-nardo-digaleyob gued, dutu-azafrán-digaleyob gued, dutu-cálamo-digaleyob gued, ina-canela-digaleyob gued, ina-mirra-digaleyob gued, ina-áloe-digaleyob gued, degi, dutumar-baigan-nuegan-digaleyob, be-nuu gued.
15Igi diwar nainu-oge, deyob be gued. Dii-sukemakmaidi, Líbano-yar-akale aidedanidaeyobi, be gued.
16Burwa-dad-nakwed-argan-sapiledsikid, be gordage. Burwa-dad-nakwed-argan-nuedsikid, be dage. An-dutugalugi be gordage. E-wawadikid-oyapandagega be imakdage. Be an-sui-nue-sabesailad, be-dutugaluse be dage. E-sanmakgwichid-yeer-gulleged be gundage.