Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Marafanna Falane

Marafanna Falane 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I rayabu, n nafan ɲaxanla, i rayabu. I yɛɛne rayabu alo ganbane hali dugin soxi i yɛtagin xun na. I xun sɛxɛn saxi a ma alo sii kurun nɛma godɛ Galadi geyaan ma.
2I ɲinne fixa alo yɛxɛɛ kurun naxan xabe baxi maxabadeni naxanye kelima e maxadeni. E lanxi e boden ma firin firin yɛɛn ma alo gulunne, e keden pe mi baxi.
3I dɛ kidine luxi alo luti gbeela, i dɛɛn tofan han! I xaden nayabu alo girenada wudi bogini xabaxina a tagi hali dugin bata so i yɛtagin xun na.
4I kɔɛɛn maxidixi alo Dawudaa sangansona, sofane yɛngɛ so wure lefa wuli kedenna singanxi naxan na alo ɲɛrɛna i kɔɛ ra.
5I xiɲɛ firinne rayabu alo bolen dii gulun firinne, naxanye e dɛgema sansi fugaxine tagi.
6N sigama nɛn na mirihi latikɔnɔnna nun wusulanna yireni han kuye yiba, dimin yi siga.
7N xanuntenna, i rayabu, fɛ yo mi i ra.
8N ma ɲaxalandi masuxina, fa n fɔxɔ ra keli Liban yamanani Amana geyaan xuntagi, Xerimon geyaan nun Seniri geyaan xuntagi, yatane xiin dɛnaxan yi, burunna ɲarine geyane.
9I n bɔɲɛn nadinma, i tan sungutunna, n ma ɲaxalan masuxina, i na i yɛɛn ti n na keden pe i n bɔɲɛn nadinma nɛn. Hali i ya ɲɛrɛn xɔri keden pe, a na ligɛ n na.
10I ya xanuntenyaan ɲaxun, i tan sungutunna, n ma ɲaxalan masuxina, i ya xanuntenyaan ɲaxun dangu manpa faɲin na, i ya latikɔnɔnna xirin ɲaxun dangu se xiri ɲaxumɛne birin na.
11N ma ɲaxalan masuxina, i dɛɛn ɲaxun alo kumina, nɔnɔn nun kumin nan i lɛnna bun, i ya dugine xirin luxi nɛn alo Liban wudi xiri ɲaxumɛne.
12I tan sungutunna, n ma ɲaxalan masuxina, i luxi nɛn alo n ma nakɔ masansanxina, n ma tigina, n ma ige miniden naxan namaraxi n keden peen xa.
13I fan alo sansi faɲin sixi nakɔɔn naxan yi, alo girenada binla naxanye bogi faɲine raminima, e nun henna binle nun naradi sansi xiri faɲina,
14naradin nun sansi fuge nɛri fuɲiramaan nun gbala xiri ɲaxumɛne nun sinamon wudi xiri ɲaxumɛne, e nun wusulanna kelixi wudin naxanye birin ma e nun mirihi latikɔnɔnna nun wudi ige xiri ɲaxumɛne nun sansi xiri ɲaxumɛ faɲine birin.
15I luxi nɛn alo nakɔ yi tigina, alo xude xunna naxan godoma keli Liban geyane ma.
16Foye faɲin xa fa sa keli kɔmɛnna nun yiifanna ma, e yi n ma nakɔɔn xiri faɲin nasiga ayi alogo n nafan muxun xa fa so a nakɔni, a yi a bogise faɲine don!