Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - FƐCANYƐ̀NFƐ̀

FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N cɑ̀ɑ̀ nhɑ wennimu, ɑ tú oposɑ́ɑ́tì nwe, ɑ ɔ̃ ndɑ́ɑ́tí kuyɑ̀ɑ̀kù kɑ̀ɑ nɔmbii ndònnɛ̀ fɛduonfɛ kɔ̃mɛ mmɛ. Kɑ̀ɑ yùtì dònnɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ pùù yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
2Kɑ̀ɑ nìì mpɛ̀íkù dònnɛ̀ kupecɛ̃nku, bɛ̀ kɛ̃ĩ́ ìì pe kó ticìtì kɛ ì wùɔ̀ kɛ̀ ì yɛ̀tìní. Imɔu kɛ̀ ì dò nhɛ̀rɛ, kɛ bo imɔu bɑ́ fɛ̀mɑfɛ̀ í kpɑ.
3A bìɛ̀ ndònnɛ̀ kuyɑɑ̀wũɔ̃kù nku, kɑ̀ɑ nɔ́ndɛnfɛ̀ wenni, ɑ ɔ̃ nkɑ̀ɑ dɑ́ɑ́tí kuyɑ̀ɑ̀kù ɑ bɑɑ̀ nní ndònnɛ̀ yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ kèdènɑ́tì yɛ̀ kó diyɑtirì ndi.
4Kɑ̀ɑ fɔ̃̀níí dònnɛ̀ Dɑfiti kó didènnì, bɛ̀ mɑɑ́ dì kɛ̀ dì dò ncírícírí, kɛ̀ tidɔpììtì tɛkɔupíítɛ̀ (1000) dì nùú. Bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ kó tidɔpììtì.
5A mɛ yɛdɛ́ dònnɛ̀ kupɛriniku nku, kɛ dònnɛ̀ fɛwɑurìfɛ̀ kó yɛtɑ́ɑ́tɛ́bɛ, yɛ̀ɛ̀ cèntì mutepóó nhɑ̃ dɛ̀.
6Diyiè bo nkpɑɑ́ kɛ í tònkɛ̀, kɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mmu nyí pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ n kɔtoomu, míírì tie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ dɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí dɛ̀ bo dìì tɑ̃rì, tihúúntì tie, bɛ̀ tu tì ɑ̃̀nsɑ̃́ɑ̃̀ kó tɛtɑ̃tɛ̀.
7A tú osɑpùnsɑ́ɑ́tì nwe, n cɑ̀ɑ̀ nhɑ í ɑ̃ kuyɛ̀nkù kupíkù mɑkù.
8Fɔ̃́ m pocɛ̃nnì, ítɛ́ní kutúúkù Dimɑɑ kɛ́kɔtɛní kɛ̀ tí nnɛí, ɑ itinímu Amɑnɑ kɛ̀ ti bo nnɛí, ítɛ́ní ditɑ̃rì Seii nɛ̀ Ɛdimɔnni kpɛri. Cokɛ́nɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ kɛ́kɔtɛní. Dɛ kó yɛtɑ̃rɛ̀ tu yɛkpɑmɑɑ̀ nkpɛyɛ nyɛ.
9A tɑ n yɛ̀mmɛ̀ mmɛ n tɑ̃ũ̀, m pocɛ̃nnì, ɑ n wèńtɛ́ kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ̃ɛ̃́ nkɛ dɑ tɑ, mɛdɛ̀ì nhɑ dúúkúmɛ̀ mɛɛ̀ yũ̀ɔ̃́ n yɛ̀mmɛ̀.
10N cɑ̀ɑ̀ nhɑ kɑ́ɑm̀mù n nɑɑtimu, ɑ kɑ́ɑm̀mù ɔ̃ nni nnɑɑtimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛnɑɑ̀, ɑ kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑtimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ tùdɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ bɛmɔu.
11M pocɛ̃nnì ɑ bìɛ̀ n wɛ̀ɛtimu, mɛcekùɔ̀ ndòmmɛ̀, ɑ nɔ́ndɛnkù dò nkù ɑ̃ mɛcekùɔ̀ mmɛ nɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀, ɑ yɑɑ̀bòrɛ̀ fɔ̃ɔ̃ku dònnɛ̀ kutúúkù Dimɑɑ kó kufɔ̃ɔ̃ku nku.
12N tɑ̃ũ̀, m pocɛ̃nnì, ɑ dònnɛ̀ dikũmpúrì sɑ̀ɑ̀rì ndi dìì dìti, m mɑ́ɑ̀ n kó tɛbintɛ, m mɑ́ɑ̀ n kó dinɛ́bòrì.
13A boomu kɛ dònnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ kèdènɑ́tì dɛ̀ɛ̀ bo kupúú sɑ̀ɑ̀kù, kɛ pɛí yɛbɛ kɛ̀ yɛ̀ nɑɑti, kɑ̀ɑ fɔ̃ɔ̃ku dònnɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí bɛ̀ tu wè ɛdéè.
14A kó kufɔ̃ɔ̃ku dònnɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ wè nwe dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ nɑ́ɑ́rì nɛ̀ dodiè nɛ̀ kɑ̀nɛ́dì nɛ̀ míírì nɛ̀ ɑ̀dòwɛ́ɛ̀ nɛ̀ dɛtɛrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fɔ̃̀ɔ̃́tí.
15Kɛ dònnɛ̀ kupúú kó tɛbintɛ, kɛ dònnɛ̀ mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀ kó tɛmintɛ tɛ̀ɛ̀ pũɔ̃̀nní Dimɑɑ túúkù kó ditennì.
16Kubɑkù yoú kó muyɑɑ́ nɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kɔ̃mu kɔtɛnɛ̀ní kɛ́fuutɛ n kũmpúú, kɛ̀ kufɔ̃ɔ̃kuu dɑ́tínnɛ́, fɔ̃́ n dɑcɛ̃nnì kɔtɛní ɑ púú miɛkɛ kɛ́di ɑ tebɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀, yɛnɑtiyɛ̀.