Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Soloumane ea Gesami

Soloumane ea Gesami 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Na dogolegei! Di da baligiliwane noga:i ba:sa! Dia si da dia odagi dedebosu abula baligadili, nenemegisa. Dia dialuma hinabo da goudi wa:i amo da Gilia:de agologa soagagala: ahoa agoane ououloba dabe ba:sa.
2Dia bese da sibi amo da hinabo waha dafoga:i amola dodofei agoane, folowaidafa ba:sa. Afae da hame gui ba:sa. Ilia huluane defele dadalei ba:sa.
3Dia lafi gadofo da yoi efe agoai gala. Di da sia:sea, amo da noga:idafa ba:sa. Dia ba: dia odagi dedebosu abula baligadili, da nenemegisa.
4Dia asogoa da Da:ibidi ea diasu gado gagagula heda:i agoane, ononoi amola hohona:boi ba:sa. Dia gisa:gisu ga:i da da:igene ga:su 1000 agoane legei ba:sa.
5Dia dodo da ‘gasele dia’ ohe aduna lalelegei amo da ‘lili’ bugi ganodini ha:i nanebe agoai ba:sa.
6Na da gabusiga: ‘me’ agolo ganodini esalumu. Hahabe fo da fulabosea amola gasi da alalolesisia fawane yolesimu.
7Na dogolegei! Di da noga:idafa ba:sa. Di da baligili noga:idafa.
8Na uda! Ani Lebanone Goumi alelaloi amo fisili ahoa:di! Lebanonega ani ahoa:di! Amana Goumi da:iya gado amoga gudu sa:ima! Amola Sine Goumi amola Hemone Goumi (amoga laione wa:me amola lebade wa:me fi diala) amoga gudu sa:ima!
9Di da na dogolegei amola na uda! Dia siga ba:be amola dia gisa:gisu ga:i amo da fedege agoane, na dogo wamolai dagoi.
10Na dogolegei amola na uda! Dia sasagesu hou da nama hahawane hamosa. Dia sasagesu hou da waini hano ea hedai baligisa. Dia gabusiga: da hedama:ne fodole nasu ea hedabe baligisa.
11Na dogolegei! Agime hano ea heda da dia lafi gadofo da:iya diala. Dia gona:su da nama dodo maga:me amola agime hano agoai gala. Dia abula ga:i gabusiga: da Lebanone ea gabusiga: defele gala.
12Na dogolegei, na uda da muguniai ifabi amola gagoiga sisiga:i ifabi amola hisu nasu hano bubuga:su agoai gala.
13-
14Amogawi bugi liligi da noga:le heda:sa. Ilia da ‘bomegala:nidi’ bugi defele heda:sa. Amola amoga fage noga:idafa legei dialebe ba:sa. Amogawi, hedama:ne fodole nasu amola gabusiga: manoma hamosu bugi huluanedafa dialebe ba:sa. Amo da hena, nade, sa:falone, ga:lamase, sinamone, me, a:lou amola gabusiga: manoma hamosu bugi huluane.
15Ifabi hano soga:su da hano nawa:li amo Lebanone Goumi alelaloi amoga dalebe ba:sa.” Uda da amane sia:i,
16“Ga (north) fo amo nedigima! Ga (south) fo amo na ifabia fulaboma! Hisi amo gabusiga: amoga nabalelesima! Na sasagesu dunu ea ifabia misa:ne amola amo ea fage legei noga:idafa moma:ne, logo doasima.”