Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Daahili Aloho

Daahili Aloho 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Goe e madamada huoloo, go dogu aloho! O golomada e mmada mai haga humalia i lodo dau mee gahu golomada. Nia ngaahulu o do libogo e dehedehee gadoo be di hagabuulinga kuudi ma ga llele ia gi lala i di gili nia dama gonduu o Gilead.
2Oo niha e kene hila mmaa gadoo be nia siibi ala hua dogo dahi nadau gili, gaa lawa ga gaugau. Deai di niha ne doo ai, huogodoo e madatau hagahumalia.
3O malaungudu e hai gadoo be taula gahu mmee, koia e madanga i do madagoaa ma ga leelee. O gauwae e maahina mai i lodo dau mee gahu golomada.
4Doo uwa e labubudu ge malallali gadoo be di angulaa a David, mo dono hau uwa e hai gadoo be nia mee duuli e mana.
5Oo uu e hai gadoo be nia manu ‘gazelle’, nia hagahaanau ee e lua e miami i lodo di waa daladala.
6Au gaa noho i hongo di gonduu ‘myrrh’, di gonduu lolokala, gaa dae loo gi di angiangi magalillili o di luada ma ga iliili mai mo dono bouli e maa gi daha.
7Dogu aloho, goe e madanga huoloo, nia mee huogodoo i doo gili guu hai donu!
8Dagu ahina hai lodo, hanimoi gi daha mo nia gonduu Lebanon, gidaua gaa hula gi daha mo Lebanon. Gidaua ga kaga ia gi daha mo nia ulu di Gonduu Amana, mo di Gonduu Senir, mo di Gonduu Hermon ala e noho ai nia laion mono ‘leopard’.
9Dogu aloho mo dagu ahina hai lodo, o golomada mo do hau uwa dela e hau iei goe gu haga ngalungalua dogu manawa.
10Dogu aloho mo dagu ahina hai lodo, do aloho e hagatenetene au, do aloho e koia e kala i nia waini. Dau lolokala koia e kala i nia lolokala ala i golo.
11Di kala o nia mee maangala laagau la gu i di gili o malaungudu, dogu aloho, do holole e hai gadoo be nia milugu mono mee maangala laagau i lodo dogu ngudu. O goloo gahu e llamu i di hauiha kala o Lebanon.
12Dogu aloho mo dagu ahina hai lodo, goe la di hadagee mo dono dama monowai gu abaaba, gu duuli hagammuni gi daha mo nia daangada,
13deelaa di gowaa e tomo humalia ai nia laagau lligi. E tomo humalia gadoo be di waa laagau ‘pomegranate’ e huwa ono huwa humalia huoloo, gadoo be nia laagau hauiha ‘henna’ mono ‘nard’,
14nia laagau lolokala ‘saffron’, mo ‘calamus’, mo nia ‘cinnamon’, mono hagadilinga mee hagakala guu logo i di gowaa deelaa. Nia laagau ‘myrrh’ mono ‘aloe’ e tomo i golo mono hagadilinga lolo kala ala i golo.
15Nia monowai e haga magalillili tadagee deelaa, nia dama monowai mmidi, mono dama aloalo e hali ia i nia Gonduu Lebanon.
16Di madangi o ngeia, ala aga! Di madangi o ngaaga, ilihia mai dagu hadagee, heia di ahiaalangi gii kala. Dogu aloho gi hanimoi gi dana hadagee gi miami mai i nia huwa laagau ala koia e humalia.