Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mawuga Xuine

Mawuga Xuine 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ee! Marigin bata a xɔlɔn nagodo Siyon taan ma alo kundana, a yi Isirayilaa binyen nadin bɔxɔni keli kore xɔnna ma! A san tidena fe mi rabiraxi a ma a xɔlɔn lɔxɔni.
2Marigin bata Yaxuba bɔnsɔnna dɔxɔdene birin naxɔri, a mi kininkinin! A fitinaxin bata Yuda yamanan taa makantanxine birin kala. A bata e mangayaan nun e kuntigine birin nabira a yi e rayarabi.
3A bata Isirayila yamaan sɛnbɛn birin kala a xɔlɔ gbeeni. Yaxun to so, a mi tin a yamaan maliyɛ. Koni a xɔlɔn luxi nɛn alo a tɛɛ gbeen nan nakeli Yaxuba bɔnsɔnna xili ma naxan a rabilinna birin gan.
4A bata a xanla bandun alo yaxuna, a yi a yiifanni te e xili ma alo yɛngɛfana. Muxun naxanye birin nayabu, a yi ne birin faxa. A bata a xɔlɔn nagodo Ala Batu Banxin ma Siyon taani alo tɛɛna.
5Marigin bata lu alo yaxuna. A bata Isirayila yamanan naxɔri. A bata a manga banxine birin naxɔri, a yi a taa makantanxine birin kala. A bata wugan nun sunun nagbo ayi Yuda bɔnsɔnna xa.
6A bata so a sansanna kui karahanni, a yi en nun a tan naralanden kala. Alatala bata sali lɔxɔne nun Matabu Lɔxɔne raɲinan Siyon kaane ra, a fitinaxin yi a mɛ mangane nun saraxaraline ra a xɔlɔni.
7Marigin bata a mɛ a saraxa ganden na, a yi a yire sariɲanxin nabeɲin. A bata taan manga banxine lu yaxune yii. Yaxune bata e sɔnxɔ xuini te Alatalaa banxini alo sali lɔxɔn nan yi a ra nun.
8Alatala bata a ragidi a xa Siyon taan makantan yinne rabira. A bata lutin bandun alogo a xa e birin sa yɛlanni a mi a yɛtɛ ratangama a raxɔri feen ma. A bata taan makantan yinne radinɲɛ ayi, e birin yi bira.
9Taan so dɛɛne bata godo bɔxɔn bun. Ala bata e balan wurene bolon, e kala. A mangan nun a kuntigine bata xali siya gbɛtɛne konni, sariya mi fa na sɔnɔn! Hali a nabine yɛtɛɛn mi fa fe toon tima sɔnɔn fata Alatala ra.
10Siyon taan fonne dɔxi bɔxɔni, e birin dunduxi. E bata burunburunna sa e xunni, e sunu dugine ragodo e ma. Yerusalɛn sungutunne bata e xun sin bɔxɔn ma.
11N yɛɛne bata xadan wugɛ, n kuina a raminima. N bɔɲɛn bata kala masɔtɔ gbalon ma naxan n ma yamaan sɔtɔxi. Bayo diidine nun dii futene fugama a ra taan yama malandene yi.
12E e ngane maxɔdinma, e naxa, “Donseen nun minseen minɛn?” E fugama a ra taan yama malandene yi alo muxu maxɔlɔxine, e niin bama e ngane yii kanke.
13N mi fa a kolon n naxan falɛ ɛ xa. Yerusalɛn kaane, n na ɛ sama nanse ma? N na ɛ misalɛ seen mundun ma, n yi ɛ madɛndɛn, ɛ tan Siyon taa faɲi kaane? Bayo i ya tɔrɔn gbo alo fɔxɔ igena. Nde nɔɛ i dandanɲɛ?
14Ɛ nabine wule fe toone nun fe fuune nan tun yɛbaxi ɛ xa alo xiyene. E mi ɛ hakɛne makɛnɛnxi ɛ xa alogo ɛ xa ratanga konyiyaan ma. E waliyiya wule falane nun yanfa falane nan tun tixi ɛ xa.
15Dangu muxune birin e yiin bɔnbɔma ɛ fe ra, e kolin ɛ kala kiin ma, e yi e xunni maxa Yerusalɛn kaane magele feen na. E yi a fala, e naxa, “A yi falama taani ito nan ma ba, fa fala a taan naxan ma tofanna kamalixi, bɔxɔn birin sɛwa xunna?”
16Ɛ yaxune birin dɛni bixi ɛ xili ma han! E kolinma ɛ kala kiin ma, e yi e ɲinne raxin ɛ xili ma e naxa, “Nxu bata e gerun! Nxu yi lɔxɔni ito nan mamɛma yɔ! A bata a li, nxu bata a to!”
17Alatala naxan nagidi, a bata na liga. A bata a falan nakamali, a feen naxan yamari xabu a fɔlɔni. A bata halagin ti kininkinintareyani. A bata tin ɛ yaxune yi e xunnayeren ɛ xun na, a yi ɛ yaxune sɛnbɛn fari sa.
18Yamaan bata e wuga xuini te Marigin ma e bɔɲɛn ma feu! Hali ɛ taan yinna, a xa a yɛɛgen namini kɔɛɛn nun yanyina alo baa igena. Ɛ nama ɛ matabu, ɛ yɛɛgen nama dan de!

19Ɛ keli, ɛ gbelegbele kɔɛna ngaan na. Ɛ yi ɛ bɔɲɛ yi feen fala Marigin yɛtagi alo ɛ igen nan bɔxɔnma. Ɛ yiine ti a xa alogo a xa ɛ diidine rakisi naxanye fugama a ra kamɛn ma kira xunne ma.
20Alatala, a mato, i yi a rakɔrɔsi i ito ɲɔxɔnna ligaxi muxun naxanye ra! Ɲaxanle lan ba, e xa e bari diine don e dii ɲɔrɛn naxanye xanuxi? A lan ba, i ya saraxaraline nun i ya nabine xa faxa Marigina yire sariɲanxini?
21Diidine nun fonne birin biraxi bɔxɔni kirane xɔn. N ma sungutunne nun n ma banxulanne bata faxa yɛngɛni. I bata faxan ti i ya xɔlɔ gbeen lɔxɔni, i yi muxune kɔɛ raxaba hinantareyani.
22I bata gaxun nafa n ma sa keli yiren birin yi, alo yamaan na maxili sali lɔxɔni. Alatalaa xɔlɔn lɔxɔni, muxu yo mi a yimini, muxu yo mi lu a nii ra. N naxanye xanuxi, n diidin naxanye maxuru, n yaxune bata ne raxɔri.