Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Yeremi firin nde

Annabi Yeremi firin nde 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala xa xɔnɛ bara a niya kuye xa ifɔɔrɔ Darisalamu xun ma. A bara barakɛ ba Isirayila ma. A to xɔnɔ, a naxa Isirayila rabolo, a nu ɲɛrɛma ɲama naxan ya ma.
2Marigi mu kinikini e ma. A bara Yaxuba xa banxi birin kana, a bara Yudaya taa makantaxie rabira, a e xa mangɛya masara yaagi ra a xa xɔnɛ kui.
3A to xɔnɔ e ma, a bara Isirayila sɛnbɛ birin kana. E yaxuie to nu e ixɛtɛnfe, Ala bara tondi Isirayila malide. Na xunnakanɛ bara lu alɔ tɛ soxi, a Yaxuba xa bɔxi birin gan.
4A bara a xa xali suxu won xili ma alɔ won yaxui a rabama ki naxɛ. A bara won bɔnbɔ sɛnbɛ ra alɔ a findi won gerefa nan na. A bara won ma mixi birin faxa, won nu ɲɛlɛxinma naxee ra. A xa xɔnɛ bara lu alɔ tɛ naxan bara so Darisalamu hɔrɔmɔbanxi kui.
5Alatala bara lu alɔ won yaxui. A bara Isirayila nun a xa banxi fanyie birin kana. A bara a xa yire makantaxie rabira. A bara Yudaya xa kinikini nun sunnunyi xunmasa.
6A bara a sɛnbɛ ramini na ma, a a xa mixie malande kana. Alatala bara a niya sali xungbe nun malabui lɔxɔɛ sali xa nɛɛmu Siyon na. A bara mangɛ nun sɛrɛxɛdubɛ rayaagi a xa xɔnɛ kui.
7Alatala bara makuya a xa sɛrɛxɛbade ra, a mɛɛ a xa yire sɛniyɛnxi ra. A bara Siyon banxi fanyie sa won yaxui bɛlɛxɛ. Won yaxuie bara gere sɔnxɔɛ rate Alatala xa banxi kui. Na xui nu gbo alɔ xui naxan itema sali lɔxɔɛ.
8Alatala nan a ɲanige a xa Siyon tɛtɛ rabira. A mu siikɛ a rabafe ma. A bara tɛtɛ fari nun a bunyi birin nabira.
9A bara taa naadɛe rabira bɔxi, e balandee birin bara kana. Mangɛe nun kuntigie bara xanin ɲamanɛ gbɛtɛ ma. Sɛriyɛ rabatufe mu na, xɛɛraya fan mu na namiɲɔnmɛe bɛ.
10Siyon forie dɔxɔxi bɔxi, e dɛ bara bobo, e bara xube maso e xunyie ma sunnunyi xa fe ra, e bara sunnun donmae ragoro e ma. Darisalamu ginɛdimɛdie bara e xun sin bɔxi.
11N yaye bara mini han, n bɔɲɛ bara n tɔɔrɔ, n sondonyi bara sunnun n ma ɲama xa gbaloe xa fe ra. Dimɛe nun diyɔrɛe na faxafe taa kui.
12Dimɛe a falama e ngae bɛ, «Donse nun minse sɔtɔma minden?» E nu siga tuxunsan na alɔ mixi maxɔnɔxie, e bira taa kui kirae ra, e ɲɛngi bolon e ngae bɛlɛxɛ.
13N fa munse falama i bɛ kɔrɛ? Siyon, i maniyɛ mu na n bɛ. N i madunduma di? I xa ɲaxankatɛ bara gbo dangi baa ra. Nde nɔma i rayalande?
14I xa namiɲɔnmɛe bara wule laamatunyie masen, e mu i xa yunubi fiixɛ i bɛ, alako i naxa fa lu konyiya kui. E bara wo madaxu wule laamatunyie ra.
15Dangi mixi birin e bɛlɛxɛ bɔnbɔma i ma, e kolinma, e e xunyie malintanma Darisalamu xa fe ra. E a falama, «Singe yi taa tofanyi maniyɛ mu nu na duniɲa, kɔnɔ yakɔsi go?»
16I yaxuie birin na wo mafalafe, e kolinma, e e ɲinyie maxinma wo xa fe ra, e nu a fala, «Won bara e xun nakana alɔ won nu wama a xɔn ma ki naxɛ. Na bara sɔɔnɛya won bɛ.»
17Alatala naxan ɲanige, a na nan nabaxi. A bara a xa wɔyɛnyi rakamali, a naxan masen tɛmui xɔnnakuye. A bara kanari raba, a mu kinikini. A bara a niya i yaxuie xa i mayele. A bara i gerefae sɛnbɛ ragbo yɛ.
18Mixie na wafe Marigi ra e bɔɲɛ birin na. Siyon ɲama, yaye ramini alɔ xure. I naxa i malabu, i xa wa tun.

19Keli, sɔnxɔɛ rate kɔɛ ra. I bɔɲɛ rayensen yɛ alɔ ye, Marigi ya tode ra. I bɛlɛxɛ ti a bɛ i xa die xa simaya xa fe ra, barima e na halakife kaamɛ ra tunxunyie birin na.
20Alatala, i ya ti i bara yi niya naxee ra. A lan ginɛe xa e xa die don, e naxee bari? A lan sɛrɛxɛdubɛe nun namiɲɔnmɛe xa faxa Marigi xa hɔrɔmɔbanxi kui?
21Fonikee nun xɛmɔxie, e birin lantanxi bɔxi ma taa tunxunyie ra. N ma ginɛdimɛdie nun n ma sɛgɛtalae, santidɛgɛma bara e birin faxa. I bara faxɛ ti i xɔnɔ lɔxɔɛ. I bara e kɔn naxaba, I mu kinikini.
22I bara n yaxuie malan n xili ma, alɔ mixie malanma ki naxɛ sali lɔxɔɛ. Alatala xɔnɔ lɔxɔɛ, mixi yo mu lu, mixi fan mu a imini. N naxee xanu, n naxee ramɔ, n yaxuie bara e birin faxa.