Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Lamentatciones

Lamentatciones 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová na e-uludedbali, ibiyobi Sión-neggwebur-yeerdaklegedgi negsichid nasiksa. Bab-Jehová nibneg-akale, Jerusalén-neggwebur-yeerdakle-siid omukusad. Bab-Jehová e-iba-uludedgi na ese-goled-neg, we-napneggi-siideeye binsassulid.
2Bab-Jehová bela Jacob-wagan-e-negmar-bukwadi, gwen-wile-daksasuli obelosad. Bab-Jehová na e-uludedbali, Judá-yar-yeerdakleged-e-neg-gandikmalad bibichisad. Bab-Jehová, Judá-e-rey-dummadga-maid-egwachadba, Judá-yar-nug bipii imaksad. Judá-e-dummaganga-mamaid-egwachadba, Judá-yar-nug bipii imaksad.
3Bab-Jehová, uludgua, bela Israel-e-gargangued obelosad. Anmar an-isdarmaladbo-urwenaigua, Bab-Jehová anmar-bendaksasulid. Soo-dummad-bela-ibmar-obelogedyobi, Jacob-e-yar-naidgi soo ogasad.
4Bab-Jehová anmar-isdaradyob warsi guagwar gasad, e-swida-nuedsikid guagwar oyosgwichid. Bab-Jehová anmar-isdaradyob, anmar-gwenadgan-ogilosad. Bab-Jehová na e-urwedi, sooyobi Sión-yeerdakleged-e-negmargi odesad.
5Bab-Jehová anmar-isdaradyob na imaked: Israel-yar obelosad. Bela Israel-e-reynegmar bibichisad, Israel-e-neg-gandikmalad omukusad. Bab-Jehová Judá-yar-yeerdaklegedgi boedbi, wile-itolegedbi, neg nasiksad.
6Bab-Jehová e-maid-neg sosganeg-siiyobi earisad, e-onmakedneg-siidi omukusad. Bab-Jehová, Sión-dulemar na e-iba-itoakwaa-onoleged-iegega imaksad, e-obunnoged-iba-iegega imaksad. Bab-Jehová nue-uludedbali, rey-maid obachad. Dule-irwa-ese-goled obachad.
7Bab-Jehová, na e-ibmar-ogumakar-ukleged-aila obachad, na e-neg-islidikid isdar daksad. E-reynegmar-e-galumar, e-isdarmaladga urmaksad. E-isdarmalad, iba-dummad-nonaiyob, Bab-Jehová-neggi oimakdemalad,
8Bab-Jehová, Sión-neggwebur-yeerdakleged-e-galu-matusur-ebirmaidi, omukuedgi binsasad. Obeloged-igar ilemakar mesisad, gwen-wile-daksasuli galu-matusur-maid obelosad. E-arsanyob-maidgi, e-galumar-birgi nunmak-itoged nagusad, bela we-ibmarmar malusad.
9Jerusalén-neggwebur-e-yawagakmar bela aimukusad, Bab-Jehová bela yawagak-edimalad bibichisad. Jerusalén-e-rey yar-baidsik yoggus gudiid, e-sapin-dummagan, yar-baidsik yoggus gudidimalad. Bab-Dummad-igar bergusad, Bab-Jehová, e-gayaburba-barsogmaladga bar negburgan oyossulid.
10Sión-neggwebur-yeerdaklegedgi girmar-dummagan, napayala bogidik sigismalad. Girmar-dummagan, nunmak-itogedba na e-nonogine, sogun-buru eosmalad, wile-itoleged-mor yosmalad. Bunamala-Jerusalénʼginmalad, bingedbali, napase dulluu nono imaksamalad.
11Boedbali, bar an nue ataksurgusad, an bela-bela gwage nunmak itoged. An-neggwebur-ibitosadbali, an-niga bela argwachad. Burwigana, degi, goemala, neg-imbabali, burgwemamaid.
12Burwigana e-nanganse egichardamalad: “¿Bia masde? ¿Bia gobedde?” Mas-satedbali, burwigana neg-imbabali, binna-binna burgwiddamalad. E-nan-nukugi napi-bunnomai burgwiddamalad.
13Jerusalén-yeerdakleged, ¿ibu an begi obarosunna? ¿Doabogwa an be-wilubsaosunna? Jerusalén-neggwebur-swilidikid, be-gwage-baisur-itogega, ¿ibu an bega oyogergebe? Be-naibi-gusad, demar-wiladyob gued. ¿Doa gannar be-nudakoe?
14Be-Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad, gakansaale negburgan-daksad bega sogsamalad, be-yardakale bega sogsamalad. Be-isgued gwen barsogsasurmalad, melle be-gamalaga gwen be-bendaksasurmalad. Bemarga gayaburba-gakansaaled sogsamalad, a-gayaburbagi, melle be bensuliguega be-imaksamalad.
15Dulemar-igarba-nadapmalad, be-dakarmalale, begi dodoar argan ogotedamalad. Jerusalén-neggwebur-yeerdakleged, be-asabin akar-akar gunanadaed. Wigoar-wigoar sognanaidaed: “¿Ar we-neggwebur nue-yeerdaklegedye sogmaladi? ¿Ar we-neggwebur, bela napneg-yeer-ito-imakedye sogmaladi?”
16Jerusalén-dulemar, bela be-isdarmalad begi-sunmakdemalale, begi isdar sunmakdedamalad. Nue-sae-be-dake, dodoar weyob sognanaid: “Anmarse dula dolesad. Anmar bela-bela-iba-edarbediid nonikid, anmar-sunnad daksasunnad.”
17Bab-Jehová ibmar-imakega na igar-amisadi, sogedba imaksad, na dikasurgus ibmar-sogsadi, bela imaksad. Bab-Jehová be-wiledaksasuli, be-obelosad, be-isdarmalad begi-dodogega imaksad, begi-yolenanaid-e-gangued ogannosad.
18Sión-dulemar, Bab-Dummadse, ise-wilegar gornanaid. Sión-neggwebur-yeerdakleged-galu-matusulid-nika-siid, mutikidbali, ibginedbali, diwaryobi be-ibyanis aryomai be imake. Mer be boed bogigue, mer be be-ibyanis-aryomaid bogiguega imake.

19Be gwisgue, mutikidbali be ise-gollar imake, wachi-iliba be ise-gollar imake. Bab-Jehová-asabin ibmar-ukleged-uknaiyob, gwage-nunmaked-itogedbali na be bosii imake. Be-mimmigan-mer-burgwegala, Bab-Dummadse argan-onakwar be gorsii imake. Be-mimmigan ukudbali burgwemamaid, neg-imbaba burgwis mellemamaid.
20“Bab-Jehováʼye, be dake, nue be itogena: ¿Doa-dule be weyob imaksagusa? ¿Ar omegan na e-mimmigan gunmarsunnode? ¿Na e-mimmigan-egi-danimalad gunmarsunnode? Bab-Jehováʼse-goled-neggi, ¿ar dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad oburgwilemalode? ¿Ar Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad oburgwilemalode?
21”Sapingana, degi, dule-serganse-bakale, neg-imbaba burgwar mellemamaid. An-sapingana, degi, an-yagana, es-suidgi oburgwilesmalad. Be-uludedbali, be wemar oburgwisad, bela-bela-wiledaksuli, be wemar oburgwisad.
22”Iba-dummad-onolegedse-danimalayob bela bonigan angi dagega be imaksad. Bab-Jehová-Ulusad-ibagi, dule-wargwensaale, san-onossulid, bela burgwismalad. An-gwenadgan an odummosadi, an ibmargi-odurdaksagusadi, an-isdarmalad, bela an-ibe ogilosad.”