Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LALOHISIHISI

LALOHISIHISI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese iena badu dekena amo, Siona be dibura lalonai ia koua vadaeni. Siona ena hairaina, be guba dekena amo tano ena kahu dekenai ia negea diho vadaeni. Lohiabada ese iena badu dainai, iena Dubu Helaga danu ia laloa lasi.
2Lohiabada ese Iuda dekenai noho hanua ibounai ia hadikaia ore, ia bogahisihisi henidia lasi. Iuda ena gabu aukadia, tuari dekena amo gimaia gabudia, be Lohiabada ese ia hamakohia vadaeni. Iuda basileia, mai ena lohia taudia danu, be tano dekenai ia hamorudia, mai edia hemarai bada danu.
3Israela ena goada ibounai, be Lohiabada ena badu siahuna ese ia haorea vadaeni. Idau bese tuari taudia be tuari totona idia mai neganai, Lohiabada ese Iuda ia durua lasi. Iakobo ena tano, be Lohiabada ese lahi dekena amo ia gabua, bona gau ibounai ia hadikaia.
4Ia ese tuari tauna bamona, iena peva dekena amo Iuda taudia ia pidia. Ia ese ia moalelaia vadaeni taudia ia alaia mase. Iniseni Siona dekenai noho taudia ese, Lohiabada ena badu ena mamina idia abia, lahi bamona.
5Lohiabada ese tuari tauna bamona sibona ia halaoa vadaeni, ia ese Israela ia hadikaia ore vadaeni. Israela ena ruma badadia bona gabu aukadia ibounai, be idia dika vadaeni. Iuda taudia edia latanai, Lohiabada ese lalohisihisi ia habadaia momokani.
6Lohiabada ese iena Dubu Helaga ia hamakohia vadaeni, uma ena au raurau ruma idia hamakohia bamona. Lohiabada ese ia gwauraia guriguri aria ibounai, bona dina helagadia danu, be Siona dekenai ia hadokodia vadaeni. Bona iena badu siahu bada dekena amo, Lohiabada ese, king bona hahelagaia taudia danu ia negea vadaeni.
7Lohiabada ese iena boubou patana ia negea vadaeni, bona iena Dubu Helaga ia rakatania vadaeni. Siona iena ruma badadia, be idau bese tuari taudia edia imadia dekenai, Lohiabada ese ia henia. Idia ese kwalimu dainai, idia boiboi bada Lohiabada ena Dubu lalonai, guna guriguri aria idia karaia taudia, edia moale ena boiboi bamona.
8Lohiabada ese iena lalona ia ha-aukaia, Ierusalema ena magu do ia hamakohia momokani. Ia ese tohoa varona dekena amo edia bada ia davaria, do ia hadikadia momokani totona, bona hari magu bona kohoro ibounai be idia dika vadaeni.
9Ierusalema ena magu iduara ibounai, be tano dekenai idia moru vadaeni. Edia auri ba be idia makohia momokani. Ierusalema ena king, bona iena lohia taudia, be idau bese edia huanai, mai guia danu idia noho. Dirava ena Taravatu be idia hadibaia noho lasi, bona peroveta taudia ese, Lohiabada dekena amo mata hanai idia abia noho lasi.
10Ierusalema ena tau badadia, be mai regerege lasi tano dekenai idia helai diho, tano kahu be edia kwaradia dekenai idia negea vadaeni, bona puse dabua idia karaia vadaeni. Ierusalema ena kekeni badadia ese, hemarai dainai tano dekenai edia kwaradia idia atoa noho.
11Egu matana be taitai dainai idia kepulu bamona. Egu kudouna be ia makohia vadaeni. Egu laumana be ia hisihisi bada noho, egu bese idia hadikaia ore dainai. Badina be natuna maragidia, memero bona kekeni, be hanua ena ariara lalonai idia moru noho, manoka dainai.
12Hitolo bona ranu mase dainai, idia ese edia sinadia dekenai idia tai noho. Ariara lalonai idia moru noho, bero idia davaria bamona, bona edia sinadia edia imadia lalonai idia mase noho.
13Ierusalema e, egu lalokau hanua e, edena bamona lau ese oi do lau hagoadaia? Daika ena hisihisi be oiemu hisihisi hegeregerena? Badina be oiemu berona be bada, davara ena bada bamona. Daika ese oi ia hanamoa diba?
14Oiemu peroveta taudia ese, hereva koikoi sibona oi dekenai idia gwauraia. Idia ese oi idia koia, badina be nega ta oiemu kara dika, be oi dekenai idia gwauraia hedinarai lasi. Oi idia sisiba henia lasi dainai, oi ese oiemu lalona oi giroa lasi. Unai dekena amo oi idia hakaua kerere vadaeni.
15Dala dekenai idia raka hanaia taudia ese Ierusalema idia itaia, mai hevaseha hereva danu. Idia kirikirilaia, bona edia kwaradia idia giroagiroa, idia gwau, “Ia, inai be hairai bada herea hanua, bona, tanobada ibounai hamoalea hanua, a?”
16Ierusalema e, oi idia ura hadikaia taudia ibounai ese, edia ududia idia kehoa, oi idia hereva dika henia noho. Mai edia badu danu oi idia itaia noho. Edia udu bibinadia idia mogea noho, bona edia isedia idia koria auka masemase, idia gwau, “Ita ese Ierusalema ita hadikaia ore vadaeni. Ita naria dinana be ita davaria vadaeni inai!”
17Lohiabada ese ia sisiba henia do ia karaia gauna, be ia ese ia karaia vadaeni. Ia ese oi Ierusalema ia hadikaia ore vadaeni, mai ena bogahisihisi lasi. Ia ese oi idia tuari henia taudia dekenai kwalimu ia henia, moale ia henidia, oiemu moru dainai.
18Ierusalema taudia e, Lohiabada dekenai do umui tai henia. Emui matadia edia ranu do idia diho noho, abata ranu bamona, dina bona hanuaboi danu. Taitai dekena amo do umui laga-ani lasi. Emui matadia ranu danu do idia laga-ani lasi.

19Do oi toreisi, hanuaboi ena nega ibounai, do oi toreisi lou, toreisi lou, Lohiabada dekenai do oi tai henia totona. Oiemu kudouna ena laloa ibounai, ranu bamona do oi bubua, Lohiabada ena vairana dekenai. Oiemu imana ia dekenai do oi abia isi, oiemu natudia edia mauri dainai, Lohiabada ese do ia bogahisihisi henidia totona. Badina idia be hitolo dainai idia moru diho noho, hanua ena ariara ibounai edia kona dekenai.
20Lohiabada e, oi ese oi hisihisi henidia noho taudia, mani do oi itaia. Hahine ese edia natudia, idia lalokau henidia maragidia, idia ania noho! Hahelagaia taudia bona peroveta taudia, be Lohiabada ena Dubu lalonai idia aladia noho!
21Hanua ena ariara ena kahu dekenai, memero bona tau burukadia idia hekure hebou, idia mase vadaeni. Kekeni badadia bona uhau, be tuari kaia dekena amo idia mase. Oiemu badu dinana dekenai oi aladia vadaeni, oi aladia mase vadaeni, oi bogahisihisi henidia lasi.
22Aria dekenai oi ese taunimanima oi boiridia hebou hegeregerena, oi ese lau idia hagaria gaudia, be kahana ibounai dekena amo oi boiridia mai. Lohiabada ena badu dinana dekenai, tau ta ia heau diba lasi, bona ta ia mauri diba lasi. Lau ese lau havaraia, bona lau naria natudia be, lau dekenai idia tuari henia taudia ese, idia hadikaia ore vadaeni.