Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Fofagini Disu

Fofagini Disu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da ougi bagadeba:le, E da Saione Moilai Bai Bagade amo gasiga dedebolesi. Saione ea hadigi isisima:goi ba:su hou amo E da mugululi, gugunufinisi dagoi. Amolawane, E da Ea ougi ba:i esoga, Ea Debolo Diasu amo higale, fisiagai.
2Hina Gode da mae asigili, Yuda soge moilai huluanedafa gugunufinisi. Amola gagili sali moilai amo da musa: Yuda soge fi gaga:i, amo huluane E da mugululi hiougili fasi. Hina Gode da Yuda hina bagade amola ilia ouligibi fi amo huluane gogosiama:ne amane hamoi.
3Gode da bagadewane ougiba:le, Isala:ili fi ilia gasa fofonobonesi. Ha lai da nini doagala:musa: manoba, Gode da nini fidimu higa:i. E da lalu gia:i bagade defele, ninima gegenanu, liligi huluane gugunufinisi.
4Hina Gode da ha lai dunuga gala:musa: dilaligibi defele, ninima gala:musa: dilaligi. Dunu amola uda amoma ninia da nodoi, Hina Gode da amo medole lelegei. Yelusaleme moilai bai bagadega guiguda:, Hina Gode Ea gia:i bagade ougi hou da ninima doaga:i.
5Ninima ha lai dunu defele, Hina Gode da Isala:ili fi gugunufinisi dagoi. E da Isala:ili gagili sali diasu amola hina bagade diasu huluane gugunufinisili yolesi. E da hamobeba:le, Yuda fi dunu huluane da eso huluane mae fisili, da:i dione dawa:lala.
6E da Debolo (amo ganodini ninia da Ema nodone sia:ne gadoi), amo E da fili gagoudane fasi. E da hadigi eso amola Sa:bade eso huluane dagolesi. Hina bagade ilia amola gobele salasu dunu ilia da defele, Hina Gode Ea ougi bagade ba:i.
7Hina Gode da Ea oloda higale ba:i, amola Ea hadigi Debolo Diasu yolesi. E da ha lai dunu ilia Debolo dobea muguluma:ne, logo doasi. Amogawi ninia da musa: hahawane Hina Godema sia:ne gadosu. Be ninima ha lai dunu da Debolo Diasu wadela:lesili, hasalabeba:le nodone wele sia:i.
8Hina Gode da Saione gagoi muguluma:ne dafawane ilegei. Amo dafawanedafa gugunufinisima:ne, e da amo defele ilegei. Gagagula heda:i diasu amola gagoi amo da wali gilisili wadela:lesi dialebe ba:sa.
9Saione logo ga:su ilia da gagoudane fasili, isuga dedeboi ba:sa. Yuda hina bagade amola hina bagade sosogo fi da wali mugululi asi dagoi. Ilia da Hina Gode Ea sema bu hame olelesa. Amola Hina Gode da Ea balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) ilima esala ba:su bu hame olesa.
10Yelusaleme moilai bai bagade fi da:i hamoi dunu da ouiya:le osoboga fi diala. Ilia dialuma da:iya da osobo gulu ligisili, amola ilia da eboboi abula gaga:i. Uda a:fini ilia da osoboa mi bugili begudusa.
11Na da dinana, na si da fofasa. Na da se bagade nabala. Na fi dunu da gugunufinisi dagoiba:le, na da dinana sasei. Mano amola mano dudubu ilia da moilai bai bagade logoba:le sidigia:sa.
12Ha:ga amola hano hanaga, ilia da emema dini iaha. Ilia da dadiga gala:i dunu defele, ilia logoa gala:la sa:ili, emelalia lobo da:iya gebewane bogogia:sa.
13Waaee! Yelusaleme! Dogolegei Yelusaleme! Na da adi sia:ma:bela:? Na da habodane di dogo denesima:bela:? Dunu afaega da agoane hame hahani. Di gugunufinisisu da alalo hamedei hano wayabo bagade agoai ba:sa. Noga:ma:bela:le dawa:mu da hamedei.
14Dia balofede dunu da dima moloi sia: mae sia:ne, ogogosu sia: fawane sia:su. Ilia dima ogogole olelebeba:le, dia wadela:i hou da wamolegei dialebe ba:i. Ilia da ogogole sia:beba:le, di da fofada:nanu sinidigimu hame dawa:i.
15Moilai bai bagadeba:le bobaligilalebe dunu ilia dima ba:lu, migasesa. Ilia da dialuma fofoga:ne, Yelusaleme mugului amoba:le oufesega:ne, amane sia:sa, “Goe da hadigi moilai bai bagadela:? Osobo bagade gagagusu moilai bai bagade amoga dunu huluane da hidale dawa:i, amo da goela:?”
16Dima ha lai dunu huluane da dima lasagole oufesega:ne, dima higale ba:sa. Ilia da lafi bula:gili mosole gagale, uhuhusa amane sia:sa, “Ninia da amo gugunufinisi dagoi. Ninia amo ba:musa: ouesalu eso da goea!”
17Hina Gode da bagadewane ouesalu be wahadafa Ea musa: dawa:ma:ne se bidi imunusa: dawa:lu amo iasi dagoi. E da musa:dafa Hi sisane sia:si amo defele, E da ninima mae asigiliwane nini gugunufinisi dagoi. E da ninia ha lai dunuma hasanasisu hou iasi, amola ninia dafai hou amoga ilima hahawane nodoma:ne iasi.
18Waaee! Yelusaleme! Dia moilai bai bagade gagoi huluane da Hina Godema disa wele sia:ma:ma. Di da gasi amola hayo huluane dia si hano da hano agoane a:i daloma:ma. Di da da:i dione dinaneawane gufia:ma:ma!

19Gasi ganodini wa:legadole amola eno wa:legadole, Hina Godema dini ianoma:ma. Mano da logo sagulufai huluane amoga bogogia:lala. Dia dogo huluanedafa amoga Hina Godema, E da ilima asigima:ne disawane edegema.
20Hina Gode! Di ba:ma! Di da abuliba:le ninima se bidi agoane iasibala:? Uda da ilia dogolegei mano ilia da:i hodo naha. Ha lai dunu da gobele salasu dunu amola balofede dunu amo Debolo Diasu ganodini medole lelegesa.
21Ayeligi amola asigilai defele, logoba:le bogogia:i dialebe ba:sa. Ayeligi amola uda a:fini ilia da ha lai ilia gegesu gobiheiga fane lelegebe ba:sa. Hina Gode! Dia ougi eso amoga Di da mae asigiliwane, ili medole lelegei.
22Di da dunu ilia eno dunu lolo nabe amoga hiougibi defele Di da nama ha lai na gugunufinisimusa: hiougi. Dia ougi eso amoga dunu afae da hobeamu hamedafa ba:i. Ilia da na dogolegei manolali amo na da bugili i, amo huluane medole legei.