Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa Zilaassaa

Ermmaasa Zilaassaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Godai ba hanqquwan Xiyoono dulkka shaaraappe garssaara waati wottidee! I Israa7eela puulaa saluwaappe duge sa7aa oliis. I ba hanqquwaa gallassan ba Beeta Maqidasiyaakka qoppibeenna.
2Godai Yihudan de7iya keettata ubbaa qarettennan xaissiis. Qassi ba hanqquwan he biittaa qatota ubbaa koliis. He kawotettaanne a halaqata sa7an duge wottidi kaushshiis.
3Ba suulliya hanqquwan Israa7eela wolqqaa ubbaa mentterettiis. Morkkee a olanau yiyo wode, Godai ba ushachcha kushiyaa eta bollappe diggirggiis. Lacottiya tamaadan, Israa7eela biittan eexxi kiyidi, ba yuushuwan de7iyaabaa ubbaa mi xaissiis.
4Morkkiyaadan i ba wonddafiyaa eta bolli dafiis. Huqqunniyaageetudan i ba kushiyaa minttidi, xeellin lo77iya asaa ubbaa woriis. Xiyoone keettatu bolli ba hanqquwaa suuluwaa tamaadan qoliis.
5Godai morkkedan hanidi, Israa7eela xaissiis. I kawo keettatanne qatota ubbaa qoliis. Yihudaa asaa bollan kayyuwaanne yeehuwaa gujjiis.
6I ba Beeta Maqidasiyaa ataakiltte giddon de7iya daasiyaadan, shoddi oliis. Laittaa giddon bonchchiyo baalatinne Sambbatati mule dogettanaadan, GODAI oottiis. Ba gita hanqquwan kawuwaanne qeesiyaa kariis.
7Godai baayyo yarshshuwaa yarshshiyo sohuwaa ixxiis; ba Beeta Maqidasiyaakka aggi bayiis. Kawo keettatu gimbbiyaa morkketu kushiyan aattidi immiis. Asai laittaa baalaa bonchchiiddi wocamiyoogaadan, morkketi GODAA Beeta Maqidasiyan wocamidosona.
8GODAI Xiyooni gimbbiyaa qolanau qachchiis; o likkiyo wodoruwaa micciis; o xaissennan de7iiddi, ba kushiyaa zaarenna. Hegaa gishshau, gimbbeenne qatoi issippe kunddanaadan oottiis.
9Yerusalaame penggiyaa sanqqati biittan duge moogettidosona; eta hiraqotakka i mentterettidi xaissiis. I kawoinne halaqati omoodettidi, kawotettatu giddo biidosona. Higgiyaa tamaarissiyaabikka baawa; i hananabaa yootiyaageetussikka GODAAPPE ajjuutai yiyoogaa aggiis.
10Xiyooni cimati co77u giidi, biittan utti aggidosona; bantta huuphiyan baanaa qolidi, waaruwaakka maayidosona. Yerusalaame geela7oti sa7au duge hokkidosona.
11Ta aifee afuxxii afuxxidi galjjiis; ta wozanaikka azzanuwan shabbirettiis. Aissi giikko, ta asai xayiis; guutta naatinne yiira naati katamaa ogiyan labbanidi kunddidosona.
12Eti bantta aayeta, “Qumaa imma! Woine eessaa imma!” yaagidi waassoosona. Katamaa ogiyan deshettidi labbaniya asatudan eti labbanin, eta aayetu kiyuwan eta shemppoi kiyees.
13Nenoo, Yerusalaamee, taani nebaa ai gaanau danddayiyaanaa? Woi qassi ne qohuwaa taani aibiira likkanau danddayiyaanaa? Nenoo, dosettida Xiyoonee, qassi taani nena waata minttettanau danddayiyaanaa? Ne masunttai abbaa keena ciimma. Yaatin, nena ooni pattanau danddayii?
14Ne hananabaa yootiyaageeti neeyyo worddonne pattenna ajjuutaa be7idosona; eti neeni omooduwau beenna mala, ne nagaraa qonccissidi yootibookkona. Eti balettiya worddo ajjuutaa neeyyo be7idosona.
15Ne mataara aadhdhiya ubbai ba biradhdhiyaa ne bollan dukkees. Qassi, “Biittan sa7an ubbaappe aadhdhada lo77iya katamiyaa hannii? Kumetta biittau ufaissa geetettida katamiyaa hannii?” yaagidi nena baceessees; ba huuphiyaakka qaattees.
16Ne morkketi ubbai bantta doonaa ne bolli dooyidosona; baceessiiddinne yiilluwan bantta achchaa garcciiddi, “Nuuni o xaissida! Nuuni naagidi uttido gallassaikka hagaa; ha77i gakkidi be7ida!” yaagoosona.
17GODAI ba halchchidoogaa oottiis; beni wode i awaajjido ba qaalaakka poliis. Yerusalaamissi qarettennan o qoliis. I morkketakka ufaissiis; o huqqunnidaageetu wolqqaakka xoqqu xoqqu oottiis.
18Nenoo, Xiyoonee, Godaakko ne dirssaa gimbbee waasso! Ne afuttaikka qamminne gallassi shaafaadan goggo! Neeni nena shemppissoppa; ne aifiyaukka shemppuwaa immoppa!

19Dendda; qammi poo7oora denddada waassa. Godaa sinttan ne wozanaa haattaadan gussa. Ogiyaa doonan ubban namisettidi, labbanida ne naatu shemppuwaassi ne kushiyaa akko pude denttada woossa!
20Abeet GODAU, be7a! Neeni o bolli kase hagaadan oottidaakko, ane qoppa. Aayeti bantta kiyuwan ishalissidi dichchido bantta naata moona gai? Qassi qeesetinne hananabaa yootiyaageeti Godaa Beeta Maqidasiyaa giddon haiqqona gai?
21Cimai naatoi katama giddo ogiyaa buhiyan zin77iis; ta geela7otinne ta wodallati bisuwan wuridosona. Neeni ne hanqquwaa gallassi eta woradasa; etau qarettennan eta siifadasa.
22Gibiraa gallassau xeegiyoogaadan, neeni tana daganttiyaageeta ubbasaappe xeegadasa. GODAA hanqquwaa gallassan kessi ekki paxa attidai issoinne baawa. Taani ta kiyuwan ishalissada dichchido naata ubbaa morkkee wori xaissiis.