Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lifai fi ouligisu dunu da gobele salasu dunu Elia:isa, Yosiua (Nane egefe) amola Isala:ili dunu fi huluane ilia ouligisu dunu ilima misi.
2Amogawi, Siailou sogebi amo Ga:ina:ne soge ganodini, ilia da ilima amane sia:i, “Hina Gode da Mousesema ninia da moilai bai bagade amo ganodini esaloma:ne amola amo sisiga:le ninia ohe fi soge amola ninima ima:ne sia:i.”
3Amaiba:le, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i amo defele, Isala:ili dunu da Lifai dunuma moilai bai bagade amola sogebi ilia soge amo ganodini mogili, ilegele, ilima i.
4Ilia degabo amo Lifai fi afae amo Gouha:de fi ilima moilale i. Gobele salasu dunu Elane egaga fi ilima ilia da moilai bai bagade galoyale amo Yuda, Simione amola Bediamini ilia soge amo ganodini i.
5Gouha:de fi enoma ilia da moilai bai bagade nabuane gala Ifala:ime, Da:ne amola Eso Dabe la:idi Ma:na:se ilia soge ganodini galu i.
6Ilia da moilai bai bagade galoyale amo Isaga, A:sie, Na:fadalai amola Eso Mabadi la:idi Ma:na:se fi ilia soge ganodini galu, amo Gesione fi ilima i.
7Ilia da moilai bai bagade fagoyale amo Liubene, Ga:de amola Sebiulane ilia soge ganodini galu, amo Milalai fi ilima i.
8Isala:ili dunu da ululuale ilegele, amo moilai amola sisiga:le dialu ohe fi soge, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele Lifai fi dunuma i.
9-
10Ilegesu age. Moilai bai bagade amo da Yuda soge amola Simione soge amo ganodini dialu, ilia da Elane egaga fi afae amo Gouha:de dunu (ilia da Lifai egaga fi) moilai bai bagade dio da hagudu dedei.
11Ilia da Aba (Aba da A:nege eda) amo moilai bai bagade ea dio wali da Hibalone, Yuda agolo soge ganodini gala, amo amola ohe fi soge amo sisiga:le dialu lai dagoi.
12Be amo moilai bai bagade ea soge amola ea moilai fonobahadi huluane da Yefane ea mano Ga:ilebe ema ia dagoi ba:i.
13Gobele salasu dunu Elane egaga fi da Hibalone (Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade afae) amo lale amola eno moilale bai bagade lai amo Libina,
14Ya:de, Esedimou,
15Houlone, Dibe,
16Aini, Yada amola Bedesimese amola ilima sisiga:le dialu ohe fi soge lai. Ilia da Yuda amola Simione fi ilima moilai bai bagade sesegeyale lai dagoi.
17Bediamini soge amoga ilia da moilai bai bagade biyaduyale lai amo Gibione, Giba,
18A:nadode amola A:lamone amola amo moilai bai bagade sisiga:le dialu ohe fi sogebi.

19Huluane da galoyale moilai bai bagade amola ilima sisiga:le dialu ohe fi sogebi. Gobele salasu dunu, Elane egaga fi da amo moilai bai bagade lai dagoi.
20Eno Lifai sosogo fi Gouha:de fi amo ganodini esalu, ilia da Ifala:ime fi ilima moilale bai bagade lai.
21Ilia da moilai bai bagade biyaduyale lai. Amo da Siegeme amola ea ohe fi sogebi, (Siegeme da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai Ifala:ime agolo soge ganodini galu), Gisa,
22Gibasa:ime amola Bede Houlone amola amo moilai ilia sisiga:le dialu ohe fi sogebi.
23Ilia da Da:ne ea soge amoma moilai bai bagade biyaduyale lai. Amo da Eledige, Gibidone,
24A:iyalone amola Ga:idelimane amola ilima sisiga:le dialu ohe fi sogebi amo lai.
25Ilia da Eso Dabe Mana:se fi ilima moilai bai bagade aduna lai amo Da:iana:ge amola Ga:idelima:ne amola amoma sisiga:le dialu ohe fi sogebi.
26Amo sosogo fi Gouha:de fi amo ganodini esalu da moilai bai bagade nabuane gala huluane amola amo moilai bai bagade ilia ohe fi sogebi lai.
27Lifai gilisisu eno amo Gesione dunu da Eso Mabadi Ma:na:se fi ilima moilai bai bagade aduna lai. Amo da Goula:ne (Ba:isa:ne soge ganodini, Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade afadafa) amola Bisidila amola ela sisiga:le dialebe ohe fi sogebi.
28Ilia da Isaga fi ilima moilai bai bagade biyaduyale amola ilima sisiga:i ohe fi sogebi lai. Amo da Gisione, Da:bela:de,
29Yamade amola Enega:nimi.
30Ilia da A:sie fi ilima moilai bai bagade biyaduyale amola ilima sisiga:le dialu ohe fi sogebi lai. Amo da Maisa:le, A:badone,
31Helegade amola Lihoube.
32Ilia da Na:fadalai fi soge ilima moilai bai bagade udiana amola ilia ohe fi sogebi lai. Amo da Ga:lili soge ganodini Gedese (Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade afae), Ha:modedo amola Gada:ne.
33Gesione fi ilia fi huluane da moilai bai bagade galoyale gala amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi lai dagoi.
34Lifai fi eno da Milalai fi. Ilia da Sebiulane soge amoga moilai bai bagade amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi biyaduyale lai dagoi. Amo da Yogenia:me, Gada,
35Dimina amola Na:ihala:le.
36Ilia da Liubene fi soge amoga moilai bai bagade biyaduyale amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi lai. Amo da Bisa, Ya:iha:se,

37Gedimode amola Mefa:ide.
38Ilia da Ga:de fi soge amoga moilai bai bagade biyaduyale amola ilia ohe fi ha:i nasu sogebi lai. Amo da La:imode, Ma:ihana:imi,
39Hesiabone amola Ya:isa.
40Milalai fi ilima iasu huluane da moilai bai bagade nabuane ilegele i dagoi.
41-
42Soge amo Isala:ili dunu da lai amoga ilia da fifili, mogili Lifai dunuma i. Ilia da moilai bai bagade amola gebo fi ha:i nasu sogebi amo moilai sisiga:le dialu amo 48agoane Lifai dunuma i dagoi.
43Amaiba:le, Hina Gode da soge huluane amo e da ilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo Isala:ili fi ilima i. Ilia soge huluane lale, moi dogole hahawane fi.
44Hina Gode da ilia aowalali ilima ilegele sia:i defele, E da ilima olofosu amola helefisu i. Ilima ha lai afae da ilima hasalimu hamedei ba:i. Bai Hina Gode da ilima hasalasu hou i dagoi.
45Hina Gode da Isala:ili dunuma Ea ilegele sia:i liligi amo huluane afae mae fisili, hahamoi dagoi.