Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Levi boganaeao edi babadaeao abo se laoma Eleasa kohena tauna arinai, eo Iosua, Nuna natuna hinage arinai, eo Isaraela nanatunaeao hari boga, hari boga, tamadieao aridi eai;
2Siloa, Kanana eai se ribalau aridi eai, si ene, Mose avana eai, Guiau i lauhesomiu, i ene, ema eanua, ema aba mia au ledima, eo oea begana hanahanaudi eai hinage emi burumakau edi aba aibai.
3Isaraela nanatunaeao edi tano tupona Levi tataodi se mosedi doha Guiau i lauhesomdi, eanua headi, eo tano begana eanua va hanahanaudi eai.
4Levi tataodi edi eanua se mosedi esadi se lautoredi.
43Guiau tano gamagari i mosei Isaraela aridi eai, doha i riba aigora tamadieao aridi eai, se abiao, eo arinai se miahai.
44Guiau abo i heaiavasidi tupo saesae, eo tupo dobidobi, doha hinage tamadieao i riba aigora, adi vaiunu gamagaridi aridi eai nige tau esau matadi eai ie toro: Guiau nimadi eai adi vaiunu i mosedi.
45Ginauri lorodi, Guiau Isaraela nanatunaeao i ribahesunumadi va, nige begana se dabu: gamagaridi se abiheohidi.