Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Jozuego

Jozuego 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wtedy naczelnicy wśród ojców Lewitów przyszli do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników wśród ojców pokoleń synów Izraela.
2I powiedzieli do nich w Szilo, w ziemi Kanaan: PAN rozkazał przez Mojżesza, abyście nam dali miasta do mieszkania wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła.
3Synowie Izraela dali więc Lewitom ze swego dziedzictwa zgodnie ze słowem PANA te miasta oraz ich pastwiska.
4Padł los dla rodzin Kehatytów: synowie kapłana Aarona spośród Lewitów otrzymali losem trzynaście miast od pokolenia Judy, od pokolenia Symeona i od pokolenia Beniamina.
5A pozostali synowie Kehata otrzymali losem dziesięć miast od rodzin pokolenia Efraima, od pokolenia Dana i od połowy pokolenia Manassesa.
6A synowie Gerszona otrzymali losem trzynaście miast od rodzin pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Neftalego i od połowy pokolenia Manassesa w Baszanie.
7Także synowie Merariego według swoich rodzin otrzymali dwanaście miast od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zebulona.
8Synowie Izraela dali więc Lewitom przez losowanie te miasta i ich pastwiska, jak rozkazał PAN przez Mojżesza.
9Dali z pokolenia synów Judy i z pokolenia synów Symeona następujące miasta wymienione z nazwy.
10I otrzymali je synowie Aarona, z rodzin Kehatytów, spośród synów Lewiego, gdyż dla nich padł pierwszy los.
11I dano im miasto Arba, ojca Anaka, czyli Hebron, w górach Judy i leżące wokół niego pastwiska;
12Ale pole tego miasta i przyległe do niego wioski dano w posiadanie Kalebowi, synowi Jefunnego.
13Synom kapłana Aarona dano miasto schronienia dla zabójcy: Hebron i jego pastwiska, a także Libnę i jej pastwiska;
14Jattir i jego pastwiska, Esztemoa i jego pastwiska;
15Cholon i jego pastwiska, Debir i jego pastwiska;
16Ain i jego pastwiska, Juttę i jej pastwiska oraz Bet-Szemesz i jego pastwiska: dziewięć miast od tych dwóch pokoleń.
17A od pokolenia Beniamina: Gibeon i jego pastwiska, Gebę i jej pastwiska;
18Anatot i jego pastwiska, Almon i jego pastwiska: cztery miasta.

19Wszystkich miast synów Aarona, kapłanów, było trzynaście wraz z ich pastwiskami.
20Ale rodzinom synów Kehata, Lewitom, którzy pozostali z synów Kehata, dano przez losowanie miasta od pokolenia Efraima.
21A dano im miasto schronienia dla zabójcy: Sychem i jego pastwiska na górze Efraim, a także Gezer i jego pastwiska;
22Kibsaim i jego pastwiska oraz Bet-Choron i jego pastwiska: cztery miasta.
23Także od pokolenia Dana: Elteko i jego pastwiska, Gibbaton i jego pastwiska;
24Ajjalon i jego pastwiska, Gat-Rimmon i jego pastwiska: cztery miasta.
25A od połowy pokolenia Manassesa: Tanak i jego pastwiska oraz Gat-Rimmon i jego pastwiska: dwa miasta.
26Wszystkich miast wraz z ich pastwiskami dla pozostałych rodzin synów Kehata było dziesięć.
27Synom Gerszona, z rodzin Lewiego, dano od połowy pokolenia Manassesa miasta schronienia dla zabójcy: Golan w Baszanie i jego pastwiska oraz Beeszterę i jej pastwiska: dwa miasta.
28Od pokolenia Issachara Kiszjon i jego pastwiska, Dobrat i jego pastwiska;
29Jarmut i jego pastwiska oraz En-Gannim i jego pastwiska: cztery miasta.
30A od pokolenia Aszera Miszeal i jego pastwiska, Abdon i jego pastwiska;
31Chelkat i jego pastwiska oraz Rechob i jego pastwiska: cztery miasta.
32A od pokolenia Neftalego dano miasto schronienia dla zabójcy: Kedesz w Galilei i jego pastwiska, Chammot-Dor i jego pastwiska oraz Kartan i jego pastwiska: trzy miasta.
33Wszystkich miast dla Gerszonitów według ich rodzin było trzynaście wraz z ich pastwiskami.
34Potem rodzinom synów Merariego, pozostałym Lewitom, dano od pokolenia Zebulona: Jokneam i jego pastwiska, Kartę i jej pastwiska;
35Dimnę i jej pastwiska, Nahalal i jego pastwiska: cztery miasta.
36A od pokolenia Rubena Beser i jego pastwiska, Jahaza i jej pastwiska;

37Kedemot i jego pastwiska, Mefaat i jego pastwiska: cztery miasta.
38Od pokolenia Gada dano miasta schronienia dla zabójcy: Ramot w Gileadzie i jego pastwiska, Machanaim i jego pastwiska;
39Cheszbon i jego pastwiska, Jazer i jego pastwiska: razem cztery miasta.
40Wszystkich miast przydzielonych losem dla synów Merariego według ich rodzin, którzy jeszcze pozostali z rodzin Lewitów, było dwanaście.
41Wszystkich miast Lewitów pośród dziedzictwa synów Izraela było czterdzieści osiem wraz z ich pastwiskami.
42A każde z tych miast miało dokoła siebie pastwiska; tak było z każdym z tych miast.
43Dał więc PAN Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom; i posiedli ją, i mieszkali w niej.
44Dał im PAN także odpoczynek ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt spośród wszystkich ich wrogów, wszystkich ich wrogów wydał PAN w ich ręce.
45Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które PAN obiecał domowi Izraela; wszystko się wypełniło.