Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Isus Navin

Isus Navin 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tada doðoše glavari otaèkih porodica Levitskih k Eleazaru svešteniku i k Isusu sinu Navinu i glavarima porodica otaèkih i plemenima sinova Izrailjevijeh.
2I rekoše im u Silomu u zemlji Hananskoj govoreæi: Gospod je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje æemo živjeti i podgraða njihova za stoku našu.
3I dadoše sinovi Izrailjevi Levitima od našljedstva svojega po zapovijesti Gospodnjoj ove gradove i podgraða njihova:
4Izide ždrijeb za porodice Katove; i dopade sinovima Arona sveštenika izmeðu Levita ždrijebom trinaest gradova od plemena Judina i od plemena Simeunova i od plemena Venijaminova.
5A ostalijem sinovima Katovijem dopade ždrijebom deset gradova od porodica plemena Jefremova i od plemena Danova i od polovine plemena Manasijina.
6A sinovima Girsonovijem dopade ždrijebom od porodica plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od polovine plemena Manasijina u Vasanu trinaest gradova;
7Sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova dvanaest gradova.
8Dadoše dakle sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgraða njihova ždrijebom, kao što bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.
9I dadoše od plemena sinova Judinijeh i od plemena sinova Simeunovijeh ove gradove koji se kazuju po imenima;
10I dopade sinovima Aronovijem od porodica Katovijeh izmeðu sinova Levijevih, za koje pade prvi ždrijeb,
11Njima dopade: Kirijat-Arva, a Arva je otac Anakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj, s podgraðem svojim unaokolo.
12A polje oko toga grada i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinu u našljedstvo.
13Dadoše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utoèište krvniku Hevron s podgraðem, i Livnu s podgraðem.
14I Jatir s podgraðem, i Estemoju s podgraðem,
15I Olon s podgraðem, i Davir s podgraðem,
16I Ajin s podgraðem, i Jutu s podgraðem, i Vet-Semes s podgraðem: devet gradova od ta dva plemena.
17A od plemena Venijaminova Gavaon s podgraðem, i Gavaju s podgraðem,
18Anatot s podgraðem, i Almon s podgraðem: èetiri grada.

19Svega gradova sinova Arona sveštenika trinaest gradova s podgraðima.
20A porodicama sinova Katovijeh, Levitima, što ih još bješe od sinova Katovijeh, dopadoše na njihov ždrijeb gradovi od plemena Jefremova;
21Dopade im grad za utoèište krvniku Sihem s podgraðem u gori Jefremovoj, i Gezer s podgraðem,
22I Kivsajim s podgraðem, i Vet-Oron s podgraðem: èetiri grada;
23A od plemena Danova: Eltekon s podgraðem, Giveton s podgraðem,
24Ajalon s podgraðem, Gat-Rimon s podgraðem: èetiri grada.
25A od polovine plemena Manasijina: Tanah s podgraðem i Gat-Rimon s podgraðem: dva grada.
26Svega deset gradova s podgraðima dadoše porodicama sinova Katovijeh ostalijem.
27A sinovima Girsonovijem izmeðu porodica Levitskih dadoše od polovine plemena Manasijina grad za utoèište krvniku Golan u Vasanu s podgraðem, i Vesteru s podgraðem: dva grada;
28A od plemena Isaharova: Kison s podgraðem, Davrot s podgraðem.
29Jarmut s podgraðem, En-Ganim s podgraðem: èetiri grada;
30A od plemena Asirova: Misal s podgraðem, Avdon s podgraðem,
31Helkat s podgraðem, i Reov s podgraðem: èetiri grada;
32A od plemena Neftalimova grad za utoèište krvniku Kedes u Galileji s podgraðem, i Amot-Dor s podgraðem, i Kartan s podgraðem: tri grada.
33Svega gradova sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem trinaest gradova s podgraðima.
34A porodicama sinova Merarijevih, ostalijem Levitima, dadoše od plemena Zavulonova Jokneam s podgraðem, Kartu s podgraðem,
35Dimnu s podgraðem, Nalol s podgraðem: èetiri grada;
36A od plemena Ruvimova: Vosor s podgraðem, i Jazu s podgraðem,

37Kedimot s podgraðem, i Mifat s podgraðem: èetiri grada;
38A od plemena Gadova: grad za utoèište krvniku Ramot u Galadu s podgraðem, i Mahanajim s podgraðem.
39Esevon s podgraðem, Jazir s podgraðem; svega èetiri grada.
40Sve ove gradove dadoše sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem, što još bijahu izmeðu porodica Levitskih; i doðe na ždrijeb njihov dvanaest gradova.
41Svega gradova Levitskih u našljedstvu sinova Izrailjevijeh bješe èetrdeset i osam gradova s podgraðima.
42A svi gradovi imaju svoja podgraða unaokolo; tako je u svakoga grada.
43Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovijem da æe im je dati, i naslijediše je i naseliše se u njoj.
44I umiri ih Gospod otsvuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovijem; i niko se ne održa pred njima od svijeh neprijatelja njihovijeh; sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.
45Ništa ne izosta od svega dobra što bješe obrekao Gospod domu Izrailjevu; sve se zbi.