Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Levi iduhu ena gunalaia taudia be Eleasara bona Iosua Nunu bona Israela iduhu kwarana taudia dekenai idia lao,
2Silo dekenai, Kanana tano dekenai, idia hereva, idia gwau, “Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ai ese hanua do ai abia, idia dekenai do ai noho, bona rei gabudia danu do ai abia, aiemai boromakau bona mamoe totona.”
3Unai dainai, Israela taudia ese edia tano dekena amo Levi taudia edia hanua bona edia rei gabudia idia henia, Lohiabada ena oda hegeregerena. Gabudia be inai:
4Laki gadara ese ia abia hidi guna iduhu be Kohata. Levi taudia, hahelagaia tauna Arona ena tubuna taudia, ese hanua 13 laki dekena amo idia abia, Iuda, bona Simeona bona Beniamina iduhu edia tano lalonai.
5To Kohata iduhu orena taudia ese hanua 10 laki dekena amo idia abia, Eparaima bona Dano iduhu, bona Manase iduhu kahana edia tano edia lalonai.
6Geresone ena bese taudia ese hanua 13 laki dekena amo idia abia, Isakara bona Asere bona Napatali iduhu bona Manase iduhu kahana edia tano edia lalonai, Basana dekenai.
7Merari ena bese taudia ese hanua 12 idia abia, Rubena bona Gado bona Sebuluno iduhu edia tano edia lalonai.
8Inai hanua ibounai, mai edia rei gabudia danu, Israela taudia ese Levi taudia dekenai idia henia, laki gadara dekena amo, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.
9Iuda iduhu bona Simeona iduhu taudia edia hanua, laki dekenai idia abia hidi, edia ladana be inai:
10Inai hanua be Arona ena tubuna taudia, Levi orea, bona Kohata bese taudia dekenai idia henia, badina laki ese Kohata ia gwauraia guna:
11Kiriata Araba hanua, ena ladana ta be Heberona, mai ena rei gabudia danu, Iuda ena ororo tano dekenai. Araba be Anaki besena ena tamana.
12To inai hanua ena uma gabudia, bona hanua maragidia be Kaleba Iepune dekenai idia henia vadaeni guna, iena tano.
13Vadaeni hahelagaia tauna Arona ena tubuna taudia dekenai idia henia tano be inai: Heberona, (ala-ala kava taudia edia heau mauri hanua ta), Libina, mai ena rei gabudia danu,
14Iatiri, mai ena rei gabudia danu, Esetemoa, mai ena rei gabudia danu.
15Bona Holona, mai ena rei gabudia danu, bona Debiri, mai ena rei gabudia danu.
16Bona Aina, bona Iuta, bona Bete Semese, mai edia rei gabudia danu. Unai iduhu ruaosi Iuda bona Simeona, dekena amo idia abia hanua be 9.
17Ma Beniamina iduhu dekena amo idia abia hanua be Gibeona bona Geba, mai edia rei gabudia danu,
18bona Anatoto, bona Alamono, mai edia rei gabudia danu, hanua 4.

19Hahelagaia taudia, Arona ena tubuna taudia, dekenai idia henia hanua ibounai be 13.
20Kohata bese taudia oredia, Levi taudia, ese Eparaima iduhu taudia dekena amo, edia hanua haida idia abia.
21Eparaima ese ia henidia hanua be inai: Sekema, mai ena rei gabudia danu, Eparaima ororo tano lalonai (Sekema be ala-ala kava taudia edia heau mauri hanua ta), bona Gesere, mai ena rei gabudia danu,
22bona Kibesaimi, bona Bete Horono, mai edia rei gabudia danu, hanua 4.
23Dano iduhu taudia dekena amo idia abia hanua be Eliteke bona Gibetona, mai edia rei gabudia danu,
24bona Aialono bona Gata Rimono, mai edia rei gabudia danu, hanua 4.
25Manase iduhu kahana taudia dekena amo idia abia hanua be Tanaka bona Gata Rimono, mai edia rei gabudia danu, hanua rua.
26Inai hanua ibounai 10 be Kohata bese taudia oredia dekenai idia henia, mai edia rei gabudia danu.
27Geresone bese taudia, Levi taudia, ese Manase iduhu kahana taudia dekena amo idia abia hanua be inai: Golana, Basana lalonai. (Ia be ala-ala kava taudia idia heau mauri hanua ta,) bona Be Esitera, mai edia rei gabudia danu, hanua rua.
28Isakara iduhu taudia dekena amo idia abia hanua be inai: Kisiona, mai ena rei gabudia danu, bona Daberata, mai ena rei gabudia danu,
29bona Iaramutu, mai ena rei gabudia danu, bona Ene Ganima, mai ena rei gabudia danu, hanua 4.
30Asere iduhu taudia dekena amo idia abia hanua be inai: Misala, mai ena rei gabudia danu, bona Abadona, mai ena rei gabudia danu,
31bona Helikati, mai ena rei gabudia danu, bona Rehoba, mai ena rei gabudia danu, hanua 4.
32Napatali iduhu taudia dekena amo idia abia hanua be inai: Kedesi, Galilea tano lalonai, mai ena rei gabudia danu. Kedesi danu be ala-ala kava taudia edia heau mauri hanua ta. Bona Hamoto Doro, mai ena rei gabudia danu, bona Karatana, mai ena rei gabudia danu, hanua toi.
33Geresone bese taudia edia hanua ibounai be 13, mai edia rei gabudia danu.
34Levi taudia oredia, Merari bese taudia, ese Sebuluno iduhu taudia dekena amo idia abia hanua be inai: Iokoneami bona Karata, mai edia rei gabudia danu,
35bona Dimina bona Nahalala, mai edia rei gabudia danu, hanua 4.
36Rubena iduhu taudia dekena amo idia abia hanua be inai: Besere bona Iahasa, mai edia rei gabudia danu,

37bona Kedemoto, bona Mepata, mai edia rei gabudia danu, hanua 4.
38Gado iduhu taudia dekena amo idia abia hanua be inai: Ramoto, Gileada tano lalonai mai ena rei gabudia danu. (Ramoto be ala-ala kava taudia edia heau mauri hanua ta.) Bona Mahanaimi, mai ena rei gabudia danu,
39bona Hesebona bona Iasere, mai edia rei gabudia danu, hanua 4.
40Levi taudia oredia, Merari bese taudia, edia hanua ibounai be 12.
41Levi taudia edia hanua, Israela taudia edia tano lalonai, ibounai be 48, mai edia rei gabudia danu.
42Inai hanua ibounai be mai edia rei gabudia.
43Unai dainai, Lohiabada ese Israela taudia dekenai edia tano ibounai ia henia, edia sene taudia dekenai ia gwauhamata do ia henia hegeregerena. Unai tano idia abia, edia tano, bona ia dekenai idia noho.
44Vadaeni Lohiabada ese maino mai laga-ani danu idia dekenai ia henia, edia tano kahana ibounai dekenai, ia ese edia sene taudia dekenai ia gwauhamata hegeregerena. Idia dekenai idia tuari taudia ibounai, ta ese idia ia koua diba lasi, badina be Lohiabada ese tuari taudia ibounai dekena amo Israela taudia dekenai kwalimu ia henia.
45Israela taudia dekenai ia gwauhamata henia gaudia ibounai, be Lohiabada ese ia badinaia momokani.