Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - یوشع

یوشع 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1آنگاه روسای آبای لاویان نزد العازرکاهن و نزد یوشع بن نون و نزد روسای آبای اسباط بنی‌اسرائیل آمدند.
2و ایشان را درشیلوه در زمین کنعان مخاطب ساخته، گفتند که «خداوند به واسطه موسی‌امر فرموده است که شهرها برای سکونت و حوالی آنها به جهت بهایم ما، به ما داده شود.»
3پس بنی‌اسرائیل برحسب فرمان خداوند این شهرها را با حوالی آنها از ملک خود به لاویان دادند.
4و قرعه برای قبایل قهاتیان بیرون آمد، وبرای پسران هارون کاهن که از‌جمله لاویان بودند سیزده شهر از سبط یهودا، و از سبط شمعون و ازسبط بنیامین به قرعه رسید.
5و برای بقیه پسران قهات، ده شهر از قبایل سبط افرایم و از سبط دان و از نصف سبط منسی به قرعه رسید.
6و برای پسران جرشون سیزده شهر از قبایل سبط یساکار و از سبط اشیر و از سبط نفتالی و ازنصف سبط منسی در باشان به قرعه رسید.
7و برای پسران مراری برحسب قبایل ایشان دوازده شهر از سبط روبین و از سبط جاد و از سبطزبولون رسید.
8و بنی‌اسرائیل، این شهرها و حوالی آنها را به لاویان به قرعه دادند، چنانکه خداوند به واسطه موسی‌امر فرموده بود.
9و از سبط بنی یهودا و از سبط بنی شمعون این شهرها را که به نامها ذکر می‌شود، دادند.
10واینها به پسران هارون که از قبایل قهاتیان ازبنی لاوی بودند رسید، زیرا که قرعه اول از ایشان بود.
11پس قریه اربع پدر عناق که حبرون باشددر کوهستان یهودا با حوالی که در اطراف آن بود، به ایشان دادند.
12لیکن مزرعه های شهر و دهات آن را به کالیب بن یفنه برای ملکیت دادند.
13و به پسران هارون کاهن، حبرون را که شهرملجای قاتلان است با حوالی آن، و لبنه را باحوالی آن دادند.
14و یتیر را با نواحی آن واشتموع را با نواحی آن.
15و حولون را با نواحی آن و دبیر را با نواحی آن.
16و عین را با نواحی آن و یطه را با نواحی آن و بیت شمس را با نواحی آن، یعنی از این دو سبط نه شهر را.
17و از سبطبنیامین جبعون را با نواحی آن و جبع را با نواحی آن.
18عناتوت را با نواحی آن و علمون را بانواحی آن، یعنی چهار شهر دادند.

19تمامی شهرهای پسران هارون کهنه سیزده شهر با نواحی آنها بود.
20و اما قبایل بنی قهات لاویان، یعنی بقیه بنی قهات شهرهای قرعه ایشان از سبط افرایم بود.
21پس شکیم را در کوهستان افرایم که شهرملجای قاتلان است با نواحی آن و جازر را بانواحی آن به ایشان دادند.
22و قبصایم را بانواحی آن و بیت حورون را با نواحی آن، یعنی چهار شهر.
23و از سبط دان التقی را با نواحی آن و جبتون را با نواحی آن.
24و ایلون را با نواحی آن و جت رمون را با نواحی آن، یعنی چهار شهر.
25و از نصف سبط منسی تعنک را با نواحی آن وجت رمون را با نواحی آن، یعنی دو شهر دادند.
26تمامی شهرهای قبایل بقیه بنی قهات با نواحی آنها ده بود.
27و به بنی جرشون که از قبایل لاویان بودند ازنصف سبط منسی جولان را در باشان که شهرملجای قاتلان است با نواحی آن و بعشتره را بانواحی آن، یعنی دو شهر دادند.
28و از سبطیساکار قشیون را با نواحی آن و دابره را با نواحی آن.
29و یرموت را با نواحی آن و عین جنیم را بانواحی آن، یعنی چهار شهر.
30و از سبط اشیرمشال را با نواحی آن و عبدون را با نواحی آن.
31و حلقات را با نواحی آن و رحوب را با نواحی آن، یعنی چهار شهر.
32و از سبط نفتالی قادش رادر جلیل که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و حموت دور را با نواحی آن و قرتان را، یعنی سه شهر دادند.
33و تمامی شهرهای جرشونیان برحسب قبایل ایشان سیزده شهر بود با نواحی آنها.
34و به قبایل بنی مراری که از لاویان باقی‌مانده بودند، از سبط زبولون یقنعام را با نواحی آن و قرته را با نواحی آن.
35و دمنه را با نواحی آن و نحلال را با نواحی، یعنی چهار شهر.
36و از سبطروبین، باصر را با نواحی آن و یهصه را با نواحی آن.

37و قدیموت را با نواحی آن و میفعه را بانواحی آن، یعنی چهار شهر.
38و از سبط جادراموت را در جلعاد که شهر ملجای قاتلان است بانواحی آن و محنایم را با نواحی آن.
39و حشبون را با نواحی آن و یعزیر را با نواحی آن؛ همه این شهرها چهار می‌باشد.
40همه اینها شهرهای بنی مراری برحسب قبایل ایشان بود، یعنی بقیه قبایل لاویان و قرعه ایشان دوازده شهر بود.
41و جمیع شهرهای لاویان در میان ملک بنی‌اسرائیل چهل و هشت شهر با نواحی آنها بود.
42این شهرها هر یکی با نواحی آن به هر طرفش بود، و برای همه این شهرها چنین بود.
43پس خداوند تمامی زمین را که برای پدران ایشان قسم خورده بود که به ایشان بدهد به اسرائیل داد، و آن را به تصرف آورده، در آن ساکن شدند.
44و خداوند ایشان را از هر طرف آرامی داد چنانکه به پدران ایشان قسم خورده بود، واحدی از دشمنان ایشان نتوانست با ایشان مقاومت نماید، زیرا که خداوند جمیع دشمنان ایشان را به‌دست ایشان سپرده بود.
45و از جمیع سخنان نیکویی که خداوند به خاندان اسرائیل گفته بود، سخنی به زمین نیفتاد بلکه همه واقع شد.