Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iduhu ikwaradia taudia Levi iduhuna amo na hahelaḡa tauna Eleasara bona Iosua Nunu bona Israel iduhudia ikwaradia taudia dekedia ela,
2Silo ai, Kanaan tanona ai, e hereva henidia, eto, Iehova ese Mose e haḡania, ai na hanua haida baia abi, baia noholai, bona rei gabudia danu baia abi, emai seri iubulaidia, eto.
3Taunabunai, Israel taudia ese idia ahudia amo Levi taudia edia hanua bona edia rei gabudia e henidia, Iehova ena haheḡani heḡeregerena. Gabudia bini:
4Mari ese e duanaia guna oreana na Kohat ena. Levi taudia, hahelaḡa tauna Aaron vevena, ese hanua gwauta-toi mari amo e abidia, Iuda bona Simeon bona Beniamina iduhudia edia tano lalodiai;
5a Kohat ena orea taudia oredia ese hanua gwauta mari amo e abidia, Efraim bona Dan iduhudia bona Manase iduhuna kahana edia tano lalodiai.
6Gereson ena orea taudia ese hanua gwauta-toi mari amo e abidia, Isakara bona Asere bona Napatali iduhudia bona Manase iduhuna kahana edia tano lalodiai, Basan ai.
7Merari ena orea taudia ese hanua gwauta-rua e abidia, Ruben bona Gad bona Sebulun iduhudia edia tano lalodiai.
8Ini hanua, mai edia rei gabudia ida, Israel taudia ese Levi taudia e henidia, mari amo, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena.
9Iuda iduhuna bona Simeon iduhuna ahudia amo e henidia hanuadia ladadia bini.
10Levi taudia hahelaḡa tauna Aaron vevena, Kohat oreana ai, mari ese e duanaidia guna taudia,
11edia hanua ta be Kiriat-araba, Anak tamana Araba ena hanua, Iuda ororodia ai, (ladana ta be Heberon), mai ena rei gabudia ida.
12Ḡau tamona, hetabira tanodia bona hanua maraḡidia na Kaleb lefune e henia, ena gabu.
13A hahelaḡa tauna Aaron vevena e henidia tanodia be hari Heberon mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Libna mai ena rei gabudia ida;
14bona latiri mai ena rei gabudia ida; bona Estemoa mai ena rei gabudia ida;
15bona Holon mai ena rei gabudia ida; bona Debiri mai ena rei gabudia ida;
16bona Ain bona luta bona Bete-semese, mai edia rei gabudia ida. Unu iduhu ruaosi edia amo e abi hanuadia na taurahani-ta.
17Ma Beniamina iduhuna amo e abi hanuadia be Gibeon bona Geba, mai edia rei gabudia ida;
18bona Anatoto bona Alamon, mai edia rei gabudia ida: hanua hani.

19Hahelaḡa tauna Aaron vevena e henidia hanuadia iboudiai a gwauta-toi.
20Kohat oreana taudia oredia, Levi taudia, ese Efraim iduhuna taudia edia amo edia hanua e abidia.
21E henidia hanuadia be Sekem mai ena rei gabudia ida, Efraim ororodia ai, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Gesere mai ena rei gabudia ida;
22bona Kibsaim bona Bete-horono, mai edia rei gabudia ida: hanua hani.
23Dan iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Elteke bona Gibeton, mai edia rei gabudia ida;
24bona Aialono bona Gata-rimon, mai edia rei gabudia ida: hanua hani.
25Manase iduhuna kahana taudia edia amo e abi hanuadia be Taanak bona Gata-rimon, mai edia rei gabudia ida: hanua rua.
26Kohat oreana taudia oredia edia hanua iboudiai be gwauta, mai edia rei gabudia ida.
27Gereson oreana taudia, Levi taudia, ese Manase iduhuna kahana taudia edia amo e abi hanuadia be Golan, Basan tanona ai, mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Be-estera, mai ena rei gabudia ida: hanua rua.
28Isakara iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Kision, mai ena rei gabudia ida; bona Daberata, mai ena rei gabudia ida;
29bona Iaramutu, mai ena rei gabudia ida; bona Enganim, mai ena rei gabudia ida: hanua hani.
30Asere iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Misala, mai ena rei gabudia ida; bona Abdon, mai ena rei gabudia ida;
31bona Helkat, mai ena rei gabudia ida; bona Rehob, mai ena rei gabudia ida: hanua hani.
32Napatali iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Kede, Galilea tanona ai, mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Hamoto-doro, mai ena rei gabudia ida; bona Karatan, mai ena rei gabudia ida: hanua toi.
33Gereson oreana taudia edia hanua iboudiai be gwauta-toi, mai edia rei gabudia ida.
34Levi taudia oredia, Merari oreana taudia, ese Sebulun iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be lokoneam bona Karata, mai edia rei gabudia ida;
35bona Dimna bona Nahalala, mai edia rei gabudia ida: hanua hani.
36Ruben iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Besere bona lahasa, mai edia rei gabudia ida;

37bona Kedemoto bona Mefata, mai edia rei gabudia ida: hanua hani.
38Gad iduhuna taudia edia amo e abi hanuadia be Ramoto, Gilead tanona ai, mai ena rei gabudia ida, hapadidi taudia edia roho-mauri hanuana ta bunai; bona Mahanaim, mai ena rei gabudia ida;
39bona Hesebon bona lasere, mai edia rei gabudia ida: hanua hani.
40Levi taudia oredia, Merari oreana taudia, edia hanua iboudiai be gwauta-rua.
41Levi taudia edia hanua, Israel taudia edia tano lalodiai, iboudiai na hari-ahui taurahani, mai edia rei gabudia ida.
42Ini hanua iboudiai na mai edia rei gabudia.
43Taunabunai, Iehova ese Israel taudia edia tano e henidia, senedia e gwaurai henidia hamata tanona idoinai e henidia: una tano e abia, edia tano, bena e noholaia.
44Bena Iehova ese laḡa-ani e henidia, edia tano kahadia iboudiai, senedia e gwau henidia hamata heḡereḡerena. Inaidia iboudiai ta ese se laodia ahu diba, badina be Iehova ese inaidia iboudiai na idia imadia ai e atodia.
45Iehova ese ena gwau-hamata namodia, Israel taudia e gwaurai henidia hamata gaudia, na ta se reaia: iboudiai ia ese e hamomokanidia.