Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miadto ang mga pangulo sa mga kabanay sa Levita ngadto sa pari nga si Eleazar, ngadto kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun, ug sa mga pangulo sa pamilya sa ilang mga katigulangan taliwala sa katawhan sa Israel.
2Miingon sila kanila didto sa Shilo sa yuta sa Canaan, “Gimandoan kamo ni Yahweh pinaagi sa kamot ni Moises nga hatagan kami ug mga siyudad aron puy-an, lakip ang sibsibanan alang sa among mga binuhing hayop.”
3Busa pinaagi sa sugo ni Yahweh, gihatag sa katawhan sa Israel ngadto sa mga Levita ang ilang panulondon sa mosunod nga mga siyudad, lakip na ang ilang mga sibsibanan.
4Ang pagripa alang sa mga kabanay ug kaliwat ni Kohat mihatag niini nga sangpotan: ang mga pari—ang mga kaliwat ni Aaron nga gikan sa mga Levita—nakadawat ug napulog tulo ka mga siyudad nga gihatag gikan sa tribo ni Juda, gikan sa tribo ni Simeon, ug gikan sa tribo ni Benjamin.
5Ang nahibilin nga mga banay sa kaliwat ni Kohat nakadawat pinaagi sa pagripa sa napulo ka mga siyudad gikan sa mga kabanay sa tribo ni Efraim, Dan, ug gikan sa katunga sa tribo ni Manases.
6Ug ang katawhan nga gikan sa kaliwat ni Gerson diin gihatagan ug napulog tulo ka mga siyudad pinaagi sa pagripa gikan sa mga banay sa tribo ni Isacar, Asher, Neftali, ug katunga sa tribo ni Manases didto sa Basan.
7Ang katawhan nga mga kaliwat ni Merari nakadawat ug napulog duha ka mga siyudad gikan sa mga tribo ni Reuben, Gad, ug ni Zebulun.
8Busa gihatag sa katawhan sa Israel kining mga siyudara, lakip na ang ilang sibsibanan, ngadto sa mga Levita pinaagi sa pagripa, sama sa gisugo ni Yahweh pinaagi sa kamot ni Moises.
9Gikan sa mga tribo ni Juda ug ni Simeon, gihatag nila ang mosunod nga mga siyudad, gisulat dinhi pinaagi sa ngalan.
10Gihatag kining mga siyudara ngadto sa mga kaliwat ni Aaron, kabahin sa mga banay sa mga kaliwat ni Kohat, nga gikan ra usab sa tribo ni Levi. Kay ang unang pagripa napaingon man kanila.
11Gihatag sa mga Israelita ngadto kanila ang Kirat Arba (Si Arba ang amahan ni Anak), ang samang dapit sa Hebron, sa kabungtoran sa Juda, lakip ang sibsibanan palibot niini.
12Apan ang kaumahan sa siyudad ug ang matag baryo niini nahatag na ngadto kang Caleb ang anak nga lalaki ni Jefune, ingon nga iyang gipanag-iyahan.
13Gihatag nila ngadto sa mga kaliwat sa pari nga si Aaron ang Hebron lakip ang sibsibanan—nga mao ang siyudad nga dalangpanan alang ni bisan kinsa nga nakapatay sa usa ka tawo nga wala tuyo-a—ug ang Libna lakip ang sibsibanan,
14Jatir lakip ang matag sibsibanan, ug Estemoa lakip ang sibsibanan niini.
15Gihatag usab nila ang Holon lakip ang sibsibanan, ang Debir lakip ang sibsibanan niini,
16ang Ain lakip ang sibsibanan niini, ang Juta lakip ang sibsibanan niini, ug ang Bet Shemes lakip ang sibsibanan niini. Adunay siyam ka mga siyudad nga gihatag gikan niining duha ka mga tribo.
17Gikan sa tribo ni Benjamin gihatag kang Gibeon lakip ang sibsibanan niini, ang Geba lakip ang sibsibanan niini,
18ang Anatot lakip ang sibsibanan niini, ug ang Almon lakip ang sibsibanan niini—upat ka siyudad.

19Gihatag ang mga siyudad ngadto sa mga pari, ang mga kaliwat ni Aaron, diin ang tanan napulog tulo ka siyudad, lakip na ang ilang sibsibanan niini.
20Alang sa nahibilin sa pamilya ni Kohat—kadtong mga Levita nga nahisakop sa pamilya ni Kohat—naangkon nila ang mga siyudad nga gihatag kanila gikan sa tribo ni Efraim pinaagi sa pagripa.
21Gihatag ngadto kanila ang Siquem lakip ang sibsibanan sa kabungtoran sa Efraim—usa ka siyudad nga dalangpanan alang ni bisan kinsa nga nakapatay ug tawo nga wala tuyo-a—ang Gezer lakip na ang sibsibanan niini,
22ang Kibzaim lakip ang sibsibanan niini, ug Bet Horon lakip na ang sibsibanan niini—upat kini ka siyudad tanan.
23Gikan sa tribo ni Dan, gihatag ngadto sa banay ni Kohat ang Elteke lakip na ang sibsibanan niini, ug Gibeton lakip ang sibsibanan niini,
24Ayalon lakip ang sibsibanan, ug ang Gatrimon lakip ang sibsibanan niini—upat kini ka siyudad tanan.
25Gikan usab sa katunga sa tribo ni Manases, gihatag ngadto sa banay ni Kohat ang Taanac lakip na ang sibsibanan ug ang Gatrimon lakip na ang sibsibanan niini—duha kini ka siyudad.
26Adunay napulo tanan ka mga siyudad alang sa nabilin nga mga banay sa mga kaliwat ni Kohat, lakip na ang ilang mga sibsibanan.
27Gikan sa katunga sa tribo ni Manases, ngadto sa kabanay ni Gerson, mao kini ang laing kabanay sa mga Levita, ug gihatag kanila ang Golan didto sa Bashan lakip na ang sibsibanan niini—usa ka siyudad nga dalangpanan alang sa tanan nga nakapatay ug laing tawo nga wala tuyo-a, uban sa Beeshtera lakip ang sibsibanan niini—duha kini ka siyudad tanan.
28Gihatag usab sa banay ni Gerson ang Kishion gikan sa tribo ni Isacar, lakip ang sibsibanan niini, ang Daberat lakip ang sibsibanan niini,
29ang Jarmut lakip na ang sibsibanan niini, ug ang Enganim lakip ang sibsibanan niini—upat kini ka siyudad.
30Gikan sa tribo ni Asher, gihatag nila ang Mishal lakip ang sibsibanan niini, ang Abdon lakip ang sibsibanan niini,
31ang Helkat lakip ang sibsibanan niini, ug ang Rehob lakip ang sibsibanan niini—upat kini ka siyudad tanan.
32Ug gikan sa tribo ni Neftali, gihatag nila sa banay ni Gerson ang Kedes sa Galilea lakip ang sibsibanan niini—usa ka siyudad nga dalangpanan alang ni bisan kinsa nga nakapatay ug laing tawo nga wala tuyo-a; ang Hamotdor lakip ang sibsibanan niini, ug ang Kartan lakip ang sibsibanan niini—tulo kini ka siyudad tanan.
33Adunay napulog tulo ka mga siyudad tanan, gikan sa banay ni Gerson, lakip na ang ilang sibsibanan.
34Ngadto sa nahibilin nga mga Levita—ang mga kabanay ni Merari— gihatagan sila gikan sa tribo ni Zebulun: Jokneam lakip ang sibsibanan niini, ang Karta lakip ang sibsibanan niini,
35ang Dimna lakip ang sibsibanan niini, ug ang Nahalal lakip ang sibsibanan niini—upat ka siyudad tanan.
36Gihatag kini ngadto sa kabanay ni Merari gikan sa tribo ni Reuben: Bezer lakip ang sibsibanan niini, ang Jahaz lakip ang sibsibanan niini,

37Kedemot lakip ang sibsibanan niini, ug ang Mefat lakip ang sibsibanan niini—upat kini nga siyudad.
38Gikan sa tribo ni Gad gihatag kanila ang Ramot sa Gilead lakip ang sibsibanan niini—usa ka siyudad nga dalangpanan ni bisan kinsa nga nakapatay ug tawo nga wala tuyo-a—ug ang Mahanaim lakip ang sibsibanan niini.
39Gihatag usab ngadto sa banay sa Merari ang Hesbon lakip ang sibsibanan niini, ug ang Jazer lakip ang sibsibanan niini. Adunay upat ka siyudad tanan.
40Kining tanan mao ang mga siyudad sa pipila ka mga kabanay ni Merari, nga gikan sa tribo ni Levi—napulog duha ka mga siyudad tanan ang gihatag kanila pinaagi sa pagripa.
41Ang mga siyudad sa mga Levita nga gikuha gikan sa tungatunga sa yuta nga gipanag-iyahan sa katawhan sa Israel kay 48 ka siyudad, lakip ang ilang mga dapit nga sibsibanan.
42Ang matag siyudad niini gipalibotan sa mga sibsibanan. Mao kining mga pamaagi sa tanan niining mga siyudad.
43Busa gihatag ni Yahweh sa Israel ang tanang yuta nga gisaad niya nga ihatag ngadto sa ilang mga katigulangan. Gipanag-iyahan kini sa mga Israelita ug nagpahiluna didto.
44Unya gihatag ni Yahweh kanila ang matag bahin, sama sa iyang gisaad sa ilang mga katigulangan. Walay usa sa ilang mga kaaway ang nakabuntog kanila. Gitugyan ni Yahweh ang tanan nilang kaaway sa ilang mga kamot.
45Walay usa ka butang sa tanang maayong mga saad nga gisulti ni Yahweh ngadto sa balay sa Israel ang napakyas. Natuman ang tanan.