Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rubena bona Gado iduhu taudia be mai edia boromakau bona mamoe momo herea. Idia itaia, Iasera bona Gileada tano be boromakau bona mamoe totona tano namo herea, rei namona gabuna.
2Vadaeni idia ese Mose bona Eleasara bona Israela gunalaia taudia haida dekenai idia lao, idia gwau,
3“Ataroto bona Dibona bona Iasera bona Nimera bona Hesebona bona Eleale bona Sebama bona Nebo bona Beoni tano be inai,
4Lohiabada ese ita Israela taudia iseda vairana dekenai ia halusia taudia edia tano. Inai tano be boromakau bona mamoe totona ia namo herea. Aiemai boromakau bona mamoe be momo herea.
5Mani emu kara inai tano ai dekenai do oi henia, aiemai tano, bona ai do oi hakaua hanaia lasi, Ioridane Sinavai unai kahana dekenai.”
6To Mose ese Rubena bona Gado iduhu taudia ia gwau henia, ia gwau, “Emui varavara taudia ma do idia tuari, to umui be iniseni do umui helai diho, a?
7Badina dahaka umui ese Israela taudia edia lalona do umui hamanokaia, Lohiabada ese ia henia vadaeni tano do idia raka vareai lasi totona, a?
8Umui emui tamana ese unai bamona idia karaia, lau ese Kadesi Baranea dekena amo idia lau siaia neganai, tano do idia itaia totona.
9Idia be idia lao, Esakolo ena koura dekenai idia ginidae bona tano idia itaia. To idia giroa lou, bona Israela taudia edia lalona idia hamanokaia, Lohiabada ese idia ia henia tano do idia raka vareai lasi, idia gwau.
10“Unai dina dekenai Lohiabada ia badu, bona ia gwauhamata, ia gwau,
11‘Momokani, Israela taudia Aigupito dekena amo idia raka mai taudia, lagani 20 idia hanaia taudia ibounai, idia ta ese Aberahamo, Isako, bona Iakobo dekenai lau gwauhamata tano do idia raka vareai lasi, badina be lau dekenai idia abidadama henia lasi.
12“ ‘To Kaleba Iepune, Kenisi tauna, bona Iosua Nunu sibona ese do idia raka vareai, badina idia ese lau Lohiabada idia abidadama henia.’
13“Unai dainai Lohiabada ese Israela taudia dekenai ia badu henia, bona ia ese idia ia siaia lao, lagani 40 lalonai tano kaukau dekenai do idia loaloa, ela bona unai taudia, Lohiabada idia habadua taudia ibounai idia mase ore.
14To hari umui ese emui tamana edia gabu umui abia vadaeni, inai nega lalonai danu, umui ese Lohiabada ena badu ma do umui havaraia lou Israela taudia edia latanai.
15Badina bema hari umui Rubena bona Gado taudia ese Lohiabada ena murinai umui raka lasi neganai, ia ese Israela taudia ma tano kaukau dekenai do ia siaidia lao lou, bona inai kerere be do umui emui latanai.”
16Vadaeni Rubena bona Gado taudia ese Mose dekenai idia lao, idia gwau, “Mani emu kara inai gabu dekenai aiemai magu do ai karaia, aiemai boromakau bona mamoe koua totona, bona hanua danu do ai haginia, aiemai natuna maragidia do idia noho totona.
17To ai ese ai hegaegae noho, tuari dekenai do ai lao totona. Ai be Israela tuari taudia edia vairana dekenai do ai lao, ela bona edia gabu dekenai do ai hakaudia lao. To unai bamona do ai karaia neganai, aiemai natuna maragidia be iniseni, ai haginia vadaeni hanua mai magudia dekenai do idia noho namo, inai tano taudia ese do idia hadikadia lasi.
18Ai ese aiemai hanua dekenai do ai giroa mai lasi ela bona Israela taudia ibounai ese edia tano korikori, Lohiabada ese ia henidia noho tano idia abia vadaeni.

19Ai ese edia tano Ioridane Sinavai unai kahanai gauna be do ai abia lasi, badina be aiemai tano inai, Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai, be ai abia vadaeni.”
20Mose ia haere, ia gwau, “Vadaeni, inai bamona do umui karaia. Umui emui tuari gaudia do umui abia, bona Lohiabada ena vairana dekenai do umui raka lao, do umui tuari totona.
21Emui tuari taudia ibounai be Ioridane Sinavai do umui hanaia, bona Lohiabada ena vairanai unai gabu dekenai do umui tuari noho, ela bona Lohiabada ese ia dekenai idia tuari taudia do ia lulua ore.
22Bona unuseni do umui noho, ela bona Lohiabada ese tano ibounai do ia abia momokani. Unai murinai umui be inai gabu dekenai umui giroa mai diba, badina be Lohiabada bona Israela taudia durua totona kara umui karaia haorea vadaeni. Bona unai neganai Lohiabada ese do ia gwauraia, inai tano, Ioridane Sinavai ena dina daekau kahana tano be umui emui.
23“To bema emui gwauhamata do umui badinaia lasi, umui be do umui kerere Lohiabada ena vairanai, bona emui kara dika ena davana do umui abia.
24“Vadaeni hanua do umui haginia, unuseni emui natuna maragidia do idia noho, bona magu do umui karaia, emui mamoe totona. Unai murinai emui gwauhamata do umui hamomokania.”
25Unai neganai Gado bona Rubena taudia ese Mose idia haere henia, idia gwau, “Lohia e, ai be oiemu hesiai taudia, bona ai ese oiemu oda hegeregerena do ai karaia.
26Aiemai natuna maragidia bona aiemai adavana bona aiemai mamoe bona boromakau be iniseni do idia noho, Gileada hanua badadia dekenai.
27To ai ibounai be oiemu hesiai taudia, bona ai noho hegaegae inai, bona Lohiabada ena vairanai ai be Ioridane Sinavai do ai raka hanaia, bona do ai tuari, oiemu oda hereva ibounai be ai ese do ai karaia.”
28Unai dainai Mose ese inai oda Eleasara, Iosua Nunu bona Israela gunalaia taudia dekenai ia gwauraia, ia gwau,
29“Bema Gado bona Rubena taudia ese mai edia tuari gaudia danu Ioridane Sinavai idia hanaia, Lohiabada ena vairana dekenai, bona umui danu idia tuari murinai, tano do umui abia neganai, Gileada tano be idia dekenai do umui henia, edia tano.
30To bema idia ese mai edia tuari gaudia umui danu Ioridane Sinavai do idia hanaia lasi, idia be umui danu tano kahana do idia abia, Kanana tano dekenai.”
31Vadaeni Gado bona Rubena iduhu taudia idia gwau, “Lohia e, ai ese Lohiabada ia oda hegeregerena do ai karaia.
32Ai ese mai tuari gaudia danu Ioridane Sinavai do ai hanaia, bona Lohiabada ena vairana dekenai Kanana tano dekenai do ai tuari, inai aiemai tano, Ioridane Sinavai ena dina ia daekau kahanai tano do ai abia totona.”
33Vadaeni Mose ese Gado iduhu bona Rubena iduhu bona Manase Iosepa ena iduhu kahana dekenai Sihona, Amoro ena king, ena tano, bona Oga, Basana ena king ena tano ia henia. Unai tano ena hanua ibounai bona unai hanua ia hagegea tano danu idia dekenai ia henia.
34Gado iduhu taudia ese hanua mai magudia idia haginia lou, edia ladana be Dibona, Ataroto, Aroere,
35bona Ataroto Sapana, Iasa, Iogobeha,
36bona Bete Nimera bona Bete Harana.

37Rubena iduhu taudia danu ese hanua mai magudia idia haginia lou, edia ladana be Hesebona, Eleale, Kiriataimi,
38bona Nebo, Bala Meoro (inai hanua ruaosi be Israela taudia ese edia ladana idia haidaua), bona Sibima. Israela taudia ese hanua idia haginia lou murinai, ladana matamata idia dekenai idia henia.
39Makiri Manase iduhu taudia ese Gileada tano idia tuari henia, idia abia, bona unuseni idia noho Amoro taudia idia lulua lao.
40Unai dainai Mose ese Gileada tano Makiri iduhu dekenai ia henia, bona unuseni idia noho.
41Iairi, Manase ena natuna ta ese hanua haida ia tuari henia, ia abidia, bona edia ladana ia atoa, “Iairi ena Hanua.”
42Noba ese Kenati tano mai ena hanua ia tuari henia, ia abia, bona unai tano ena ladana ia atoa Noba, ia sibona ena ladana.