Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xuruse wuyaxi yi Rubɛn nun Gadi bɔnsɔnne yii. E yi a to a Yaasɛri nun Galadi bɔxɔn yi fan e xuruseene xa.
2Nayi, Gadi kaane nun Rubɛn kaane yi fa Musa nun saraxarali Eleyasari nun yamaan mangane fɛma, e yi a fala, e naxa,
3“Alatala yamanan naxanye nɔxi Isirayila yamaan xa, Ataroti nun Dibon nun Yaasɛri nun Nimira nun Xɛsibɔn nun Eleyale nun Sebami nun Nebo nun Bewoni,
4na yamanane fan xuruseene xa, anu xuruseene nxu tan yii han, nxu tan ɛ walikɛne.”
5E yi a fala, e naxa, “Xa ɛ tinɲɛ nxɔ falan ma, na bɔxɔn xa so nxu yii, ɛ nama nxu xali Yurudɛn baan kidi ma.”
6Musa yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ tan dɔxɔn nɛn be ba, ɛ ngaxakedenne yi siga yɛngɛ sodeni?
7Nanfera ɛ Isirayila kaane tunnaxɔlɔma sigadeni yamanani Alatala naxan soxi e yii?
8Ɛ fafane fan na nan liga bonni, n to e rasiga yamanan matodeni keli Kadesi-Barineya yi.
9E te nɛn han Esikoli mɛrɛmɛrɛni. E to yelin yamanan matoɛ, e yi Isirayila kaane tunnaxɔlɔ e ma alogo e nama siga yamanani Alatala naxan soxi e yii.
10Na lɔxɔni Alatala yi xɔlɔ, a yi a kɔlɔ, a naxa,
11‘Muxuni itoe naxan minixi Misiran yi, naxanye barin bata dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, ne mi bɔxɔn toma n na n kɔlɔxi naxan so fe ra Iburahima nun Isiyaga nun Yaxuba yii, amasɔtɔ e mi luxi n fɔxɔ ra ki faɲi.
12Fɔ Yefune a dii Kalebi, Kenisi kaana, e nun Nunu a dii Yosuwe, bayo e lu nɛn Alatala fɔxɔ ra ki faɲi.’
13Alatalaa xɔlɔ gbeen keli nɛn Isirayila kaane xili ma, a yi e rasiga tonbonna xun xɔn ɲɛɛ tonge naanin, han na waxatin muxune birin yi ɲan naxanye fe ɲaxin liga Alatala yɛtagi.
14Iki ɛ tan yulubi kanne, ɛ faxi ɛ fafane nan ma. Ɛ Alatala raxɔlɔma nɛn Isirayila xili ma dangu e ra.
15Anu, xa ɛ xɛtɛ a fɔxɔ ra, a mɔn yamani ito birin luma nɛn tonbonni, ɛ yi findi yamaan birin halagi xunna ra.”
16Na muxune mɔn yi e maso Musa ra e yi a fala a xa, e naxa, “Nxu waxi sansanne sa feni be nxɔ xuruseene xa nxu yi taane ti nxɔ denbayane xa.
17Na xanbi ra, nxu yɛngɛ so seene tongɛ, nxu yi ti Isirayila kaan bonne yɛɛ ra, nxu yi e xali e yirene yi. Nayi, nxɔ denbayane luma nɛn taa makantanxine kui, e ratanga yamanani ito muxune ma.
18Nxu mi xɛtɛ nxu konne yi, fɔ Isirayila kaane birin na dɔxɔ e bɔxɔne yi.

19Nxu mi bɔxɔn sɔtɔma Yurudɛn baan fɔxɔ kedenni alo e tan, bayo nxu bata nxɔ bɔxɔn sɔtɔ be binni baan sogeteden binni.”
20Musa yi a fala e xa, a naxa, “Xa ɛ falani ito liga, xa ɛ yɛngɛ so seene tongo Alatala xa,
21xa ɛ sofane birin Yurudɛn baan gidi Alatala yɛtagi han a yi a yaxune birin kedi,
22xa yamanan lu Alatala nɔɔn bun, nayi Alatala nun Isirayila tinma nɛn ɛ yi xɛtɛ be. Nayi, yamanani ito findima nɛn ɛ gbeen na Alatala yɛtagi.
23Koni xa ɛ mi na liga, ɛ bata yulubin liga Alatala ra. Ɛ xa a kolon, fa fala ɛ yulubin saranna ɛ lima nɛn.
24Awa, ɛ xa taane ti ɛ denbayane xa, e nun sansanne ɛ xuruse kurune xa, koni ɛ xa ɛ dɛ ti xuine rakamali de!”
25Gadi kaane nun Rubɛn kaane yi a fala Musa xa, e naxa, “Nxu tan, i ya walikɛne a ligama nɛn alo i a yamarixi kii naxan yi.
26Nxɔ diine nun nxɔ ɲaxanle nun nxɔ xuruseene birin luma nɛn Galadi taane yi.
27Koni nxu tan i ya walikɛne birin yɛngɛ so seene tongoma nɛn, nxu siga yɛngɛ sodeni Alatala yɛtagi, alo nxu kanna a falaxi kii naxan yi.”
28Musa yi yamarin fi saraxarali Eleyasari ma e nun Nunu a dii Yosuwe ma, e nun Isirayila bɔnsɔn mangane ma e fe ra.
29Musa yi a fala e xa, a naxa, “Xa Gadi kaane nun Rubɛn kaane Yurudɛn baan gidi ɛ fɔxɔ ra, e birin yi yɛngɛ so seene tongo Alatala xa, nayi yamanan na lu ɛ nɔɔn bun, ɛ Galadi yamanan so e yii e gbeen na.
30Koni xa e birin mi gidi ɛ fɔxɔ ra yɛngɛ so seene ra e yii, e xa dɔxɔ ɛ tagi Kanan bɔxɔni.”
31Gadi kaane nun Rubɛn kaane yi a fala, e naxa, “Alatala bata naxan fala, nxu tan i ya walikɛne na ligama nɛn.
32Nxu gidima nɛn Kanan yamanani Alatala xa yɛngɛ so seene ra nxu yii, koni nxu kɛɛ bɔxɔn sɔtɔma nɛn Yurudɛn baan be binni.”
33Musa yi Amorine manga Sixɔn ma yamanan nun Basan manga Ogo a yamanan so Gadi kaane nun Rubɛn kaane nun Yusufu a dii Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna yii, e nun e taane nun bɔxɔn naxanye e rabilinni.
34Gadi kaane yi Dibon nun Ataroti nun Aroyeri nun
35Atiroti-Sofani nun Yaasɛri nun Yogboha nun
36Beti-Nimira nun Beti-Haran ti taa makantanxine ra, e yi xuruse sansanne sa.

37Rubɛn kaane yi Xɛsibɔn ti, e nun Eleyale nun Kiriyatayimi nun
38Nebo nun Baali-Meyɔn, e naxanye xiliye masara, e nun Sibima. E taan naxanye ti e yi ne xili sa.
39Manase a dii Makiri yixɛtɛne yi siga Galadi yi, e yi a suxu, e yi Amorine kedi naxanye yi dɔxi na.
40Nayi, Musa yi Galadi so e yii alogo e xa dɔxɔ na.
41Yayiri, Manase yixɛtɛna nde yi siga, a yi taadina ndee suxu, a yi e xili sa “Yayiriya.”
42Noba yi siga, a yi Kenata suxu e nun a banxidɛne, a yi a xili sa “Nobaya.”