Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aradi kɛ̀ kú Nɛgɛvi bùsun kína nɛ́ Kanaa gbɛ̃mɛ. Kɛ̀ à mà Isarailinↄↄ tɛ́ Atarimu zɛ́n aↄ̃ↄe mↄↄ, ben à bↄ̀ à dàńlɛ kↄ̃n zĩ̀o à ń gbɛ̃kenↄ kũ̀kũ.
2Ben Isarailinↄ lù sɛ̀ Diinɛ wà bè: Tó n gbɛ̃ pìnↄ nàwe wa ↄzĩ, wé ń wɛ́tɛnↄ kaatɛ mámmam.
3Dii Isarailinↄ yã mà, ben à Kanaa pìnↄ kpàḿma. Aↄ̃ ń káatɛ kↄ̃n ń wɛ́tɛnↄ píngi, ben wà tↄ́ kpà guu pìnɛ Ɔↄma.
4Kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ Oru kpiii pì kiia, aↄ̃ Isia Tɛ̃a zɛ́ sɛ̀ lɛ wà pã Ɛdↄmunↄ bùsunɛ. Ben aↄ̃ fù mɛnaa zɛ́n
5aↄ̃ Luda kↄ̃n Musao taari è wà bè: Bↄ́yãnzin a bↄwao Igipiti lɛ wà gaga gbáan kɛ̀zi? Pↄ́blee kuuro, í kuuro, wa za pↄ́ble gina kɛ̀n.
6Ben Dii mlɛ̃̀ pãsĩnↄ zĩ̀ḿma aↄ̃ ń lɛ́lɛ, ben aↄ̃ gàga paripari.
7Gbɛ̃nↄ mↄ̀ Musa kiia wà bè: Wa durun kɛ̀, zaakɛ wa Dii kↄ̃n mpio taari è. Ǹ agbaa kpánɛwe lɛ à wa kɛ̃kↄ̃a kↄ̃n mlɛ̃̀ kɛ̀nↄ. Ben à agbaa kpànɛńnɛ.
8Dii bènɛ: Ǹ mlɛ̃̀ pi ǹ logo lía ǹ pɛ́ɛ. Tó mlɛ̃̀ gbɛ̃ lɛ̀, tó à wɛ́ɛ sɛ̀ à gwà, eé aafia e.
9Ben à mↄ̀gotɛ̃ pì mlɛ̃̀ ũ à lògo lía à pɛ̀ɛ. Tó mlɛ̃̀ gbɛ̃ lɛ̀ bensↄ̃ à wɛ́ɛ sɛ̀ à mↄ̀gotɛ̃ mlɛ̃̀ pì gwà, è aafia e.
10Isarailinↄ dà zɛ́n, ben aↄ̃ bùra kàɛ Obo.
11Bↄna Obo aↄ̃ gàa wà bùra kàɛ Iɛ'abarimu gbáan Mↄabunↄ bùsu ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa.
12Bↄna gwe aↄ̃ gàa wà bùra kàɛ Zeredi guzurɛn.
13Bↄna gwe aↄ̃ bùra kàɛ Anↄ baa kãa kpa, gbáa kɛ̀ kú Amↄrinↄ bùsu lɛ́zɛkiia. Anↄ pìn Mↄabu kↄ̃n Amↄrinↄ bùsunↄ lɛ́zɛkii ũ.
14Beee yãnzin wà bè Dii zĩ̀katakada guu: Waɛbu kɛ̀ kú Sufa bùsun kↄ̃n Anↄ swa'ↄnɛnↄ
15kↄ̃n ń guzurɛ kɛ̀ tà ai Aranↄ Mↄabunↄ bùsu lɛ́zɛkiio.
16Bↄna gwe dↄ aↄ̃ gàa Lↄ̀gↄ, guu kɛ̀ Dii bèn Musanɛ: Ǹ gbɛ̃nↄ kakↄ̃a mà í kpáḿma.
17Gwen Isarailinↄ lɛ̀ kɛ̀kii sìn: Í bↄ lↄ̀gↄn, gbasa wà lɛ̀ sínɛ,
18lↄ̀gↄ kɛ̀ wa dↄn'aɛdeenↄↄ yↄ̃̀ kↄ̃n línↄ, lↄ̀gↄ kɛ̀ wɛ̃ɛnɛnↄↄ pà kↄ̃n ń gònↄ. Bↄna gbáan aↄ̃ gàa Matana.

19Matana gbɛra Naliɛli, Naliɛli gbɛra Bamↄ.
20Bamↄ gbɛra guzurɛ kɛ̀ kú Mↄabunↄ bùsun, guu kɛ̀ Pisiga mìsↄ̃ntɛ̃ aɛ dↄ gbáaa.
21Isarailinↄ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Amↄrinↄ kí Siↄ̃a aↄ̃ bè:
22Ǹ wa gba zɛ́ wà bↄɛ kↄ̃n n bùsuo. Wé gɛ̃ buraanↄ ke geepi búnↄnlo, wé a lↄ̀gↄ'i miro. Wégↄ̃ tɛ́ kína zɛ́daa guumɛ ai wà gá gɛ̃tɛo n bùsula.
23Siↄ̃ e ń gba zɛ́ aↄ̃ gɛ̃tɛ a bùsunlo. À a zĩ̀karinↄ kàkↄ̃a ń píngi, aↄ̃ bↄ̀ɛ wèe gaańzi gbáan. Kɛ̀ aↄ̃ kà Yaza, aↄ̃ zĩ̀ kà kↄ̃n Isarailinↄ,
24ben Isarailinↄ ń dɛ́dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao aↄ̃ ń bùsu sìḿma zaa Anↄ ai Yabokuzi Amↄninↄ bùsun, zaakɛ Amↄninↄ bùsu lɛ́zɛkii pì pãsĩ, è sí gɛ̃nlo.
25Isarailinↄ Amↄri wɛ́tɛnↄ sì píngi kↄ̃n Ɛsɛbↄ̃o kↄ̃n a lakutunↄ píngi, ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛn.
26Ɛsɛbↄ̃n Amↄrinↄ kí Siↄ̃ wɛ́tɛdaa ũ. Siↄ̃ zĩ̀ kà yã kↄ̃n Mↄabunↄ kína káakuo, ben à à bùsu sìa ai Anↄ swaazi.
27Beee yãnzin kɛrɛɛnↄ è be: À mↄ́ Ɛsɛbↄ̃, wà Siↄ̃ wɛ́tɛdaa pì kɛkɛ wà káɛ!
28Tɛ́ bↄ̀ Ɛsɛbↄ̃ yã, zĩ̀karinↄ bↄ̀ Siↄ̃ wɛ́tɛ pì guu, aↄ̃ Mↄabunↄ bùsu wɛ́tɛda Ara kàatɛ Anↄ mì sĩ̀sĩ gbɛ̃ pìnↄ.
29Wãiyoo Mↄabunↄ! Kɛmↄsi gbã̀gbãrinↄ, a kaatɛmɛ! Kɛmↄsi tò a gↄ̃gbɛ̃nↄ fã̀akↄ̃a, à a nↄgbɛ̃nↄ kpà Amↄrinↄ kí Siↄ̃a zĩ̀zↄnↄ ũ.
30Ben wa ń fú, wa ń dɛ́dɛ zaa Ɛsɛbↄ̃ ai Dibↄ̃. Wa ń káatɛ ai Nↄfa kↄ̃n Mɛdɛbao.
31Lɛn Isarailinↄ vɛ̃̀ɛ Amↄrinↄ bùsun lɛ.
32Musa gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yaza asii gwa, ben Isarailinↄ gwee sì kↄ̃n à lakutunↄ píngi, aↄ̃ pɛ̀ Amↄri kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄa.
33Ben Isarailinↄ lìɛ aↄ̃ Basã zɛ́ sɛ̀. Ben Basã kí Ogu gàańzi kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ ń píngi aↄ̃ zĩ̀ kàńyo Ɛdɛrɛi.
34Dii bè Musanɛ: Ǹton vĩa kɛnɛro, zaakɛ ma à nànnɛ n ↄzĩ kↄ̃n à gbɛ̃nↄ kↄ̃n à bùsuo píngi. Ǹ kɛnɛ lán ń kɛ̀ Amↄrinↄ kí Siↄ̃ kɛ̀ kí blè Ɛsɛbↄ̃nɛ nà.
35Ben aↄ̃ Ogu dɛ̀ kↄ̃n à nɛ́nↄ kↄ̃n à zĩ̀kpɛɛnↄ ń píngi, baa gbɛ̃ mɛ̀n doo e bↄro, ben aↄ̃ à bùsu pì sì.