Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Nehemija

Nehemija 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta ždrijeb da uzmu jednoga od deset da sjedi u Jerusalimu svetom gradu, a ostalijeh devet dijelova po drugim gradovima.
2I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sjede u Jerusalimu.
3Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalijem gradovima Judejskim nastaniše se svaki na svojem našljedstvu po gradovima svojim Izrailjci, sveštenici i Leviti, Netineji i sinovi sluga Solomunovijeh:
4U Jerusalimu dakle naseliše se neki od sinova Judinijeh i Venijaminovijeh: od sinova Judinijeh: Ataja sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, sina Maleleilova, od sinova Faresovijeh;
5I Masija sin Varuha sina Holoze sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva, sina Zaharije, sina Silonijeva;
6Svega sinova Faresovijeh što se naseliše u Jerusalimu, èetiri stotine i šezdeset i osam hrabrijeh ljudi;
7A izmeðu sinova Venijaminovijeh: Saluj sin Mesulama, sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masije, sina Itila, sina Isaijina,
8I za njim Gavaj, Salaj, devet stotina i dvadeset i osam;
9A Joilo sin Zihrijev bješe nad njima, a Juda sin Senujin bješe drugi nad gradom;
10Od sveštenika: Jedaja sin Jojarivov, Jahin,
11Seraja sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovova, starješina u domu Božijem,
12A braæe njihove što služahu u domu osam stotina i dvadeset i dva; i Adaja sin Jeroama, sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora, sina Malhijina,
13I braæe njegove glavara u domovima otaèkim dvjesta i èetrdeset i dva; i Amasaj sin Azareila, sina Azaja, sina Mesilemota, sina Imirova,
14I braæe njihove hrabrijeh ljudi sto i dvadeset i osam, a nad njima bješe Zavdilo sin Gedolimov;
15I od Levita: Semaja sin Asuva sina Azrikama, sina Asavije, sina Vunijeva;
16I Savetaj, i Jozavad bijahu nad poslom spoljašnjim za dom Božji izmeðu glavara Levitskih,
17A Matanija sin Mihe sina Zavdija sina Asafova bijaše poglavar koji poèinjaše hvale u molitvi, i Vakvukija drugi izmeðu braæe svoje, i Avda sin Salije sina Galala sina Jedutunova;
18Svega Levita u svetom gradu bješe dvije stotine i osamdeset i èetiri;
19A od vratara: Akuv, Talmon, i braæe njihove što èuvahu stražu na vratima, sto i sedamdeset i dva;
20A ostatak naroda Izrailjeva, sveštenika i Levita bješe po svijem gradovima Judinijem, svak na svom našljedstvu.
21A Netineji naseliše se u Ofilu, i Siha i Gispa bjehu nad Netinejima.
22A nad Levitima u Jerusalimu bješe Ozije sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije, sina Mišina. Izmeðu sinova Asafovijeh pjevaèi bijahu u službi za dom Božji.
23Jer bješe careva zapovijest za njih i bješe odreðena plata pjevaèima za svaki dan.
24I Petaja sin Mesizaveilov od sinova Zare sina Judina bješe mjesto cara za svaki posao s narodom.
25A po selima i poljima njihovijem neki od sinova Judinijeh nastaniše se u Kirijat-Arvi i zaseocima njezinijem, i u Divonu i zaseocima njegovijem, i u Jekavseilu i selima njegovijem,
26I u Jesuji i Moladi i Vet-Feletu,
27I u Asar-Sualu i Virsaveji i zaseocima njezinijem,
28I u Siklagu i u Mekoni i zaseocima njezinijem,
29I u En-Rimonu i u Sareji i u Jarmutu,
30U Zanoji, u Odolamu i selima njihovijem, u Lahisu s poljem njegovijem, u Azici i zaseocima njezinijem. I tako se naseliše od Virsaveje do doline Enoma.
31A sinovi Venijaminovi naseliše se od Gavaje u Mihmasu i Aji i Vetilju i zaseocima njegovijem,
32U Anatotu, u Novu, u Ananiji,
33U Asoru, u Rami, u Gitajimu,
34U Adidu, u Sevojimu, u Nevalatu,
35U Lodu, u Ononu, i u dolini drvodjeljskoj.
36A Leviti podijeliše se meðu Judom i Venijaminom.