Text copied!
CopyCompare
Deo Ele Posanga - Ibada Mulian

Ibada Mulian 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maron ikeo pan Moses pade bedane, “Manta ket pat rua pade, lalaede mambe pat apu aea toa mugaeai eao tado ga timapoga. Ta gau ga nabode posanga ga idae ngan gid lalaede mambe mugaeai.
2Sabale gaisala, eao manta bada pat toa rua ne ta dae ga nam pagau lusi ilaborai ta madmadid nene.
3Be irangrang ngan eaba eta inam toman ngan eao mao. Be tinig ngan nagera eaba eta pade ilalala alele lusiai mao pade. Be gid bulmakao ga sipsip, tirangrang ngan tian purup lusi ipuiai mao pade.”
4Io, tota Moses iket pat rua pade lalaede mambe mugaeai aea, ta gaisala rumaruma ibada pat toa rua oa ta idae ga ila lusi Sainai, mambe Maron ikeo pan ngan.
5Be Maron imamado laulauiai ta isulug ga ila imadmadid toman ngan Moses, ta ei iuato ieda mulian Maron.
6Be Maron ila boloma pan Moses, ta ibaba bedane, “Gau Maron, gau Maron. Gau Deo, eaba lolo isat aea ga eaba uduannga aea. Be lolog bake manmanae mao. Gau ga nanasnasi kadonga kimnga aea ga kadonga mata tutui aea somisomi.
7Somisomi lolog ikimkim gid panua bunoringring busa ta nasamum led kadonga sasat ga kadonga tanga balbal aea imata ede ga ede. Be gid panua toa led idil paeamao, irangrang ngan natnan gid ga tidio kemi mao. Gid ga tibada ad panasnga. Oangga sapadua tinasnasi kadonga papaeamao, gau ga napanas gid ga led gergeu ga tibutibud ga led sasasa pade.”
8Deo iposaposa bedaoa, be manmanae Moses ikor iae ta idol ilabora ga isulug tanoeai.
9Ta ikeo, “O Maron, oangga lolom marum ngan gau tautaunga, tota nakim eao nam toman ngan gai. Tautaunga, gid panua toa ne tanga balbal ad tau, be nakim eao samum lemai kadonga sasat ga lemai idil papaeamao, ta bada gai ga aman lem panua tautaunga.”
10Idio ta Deo ikeo, “Ega, labone narau posanga toman ngan gimi ta loloda kelede. Ngan gimi matami, gau ga nakado uisinga kapeipei mambe gid alu padengada tigera mugaeai ga inama ne mao. Be gid panua timamado boloma pagimi, eine ga tigera danga imata ede ga ede nakado ngan luanga gimi, ta gid ga timataud.
11Be manta gimi anasnasi leg apu toa nabada pago labone. Be ega, gau ga namuga ngan gimi ta nasere gid Amor ga Kenan ga It ga Peres ga Ivi ga Iebus.
12Be manta agabit kemi. Ngan kado ta arau posanga toman ngan gid panua timamado ngan tibur toa gimi ala ngan oa, ta lolomi kelede. Oangga akado bedaoa, eine paeamao ngan gimi mambe adae kas ngan pitpit.
13Be gimi manta arepe led popou tenainga aea, ga agoro led pat kilala aea ga irumrum, ga aged ad deo taine Asera aea namer ga tisulug.
14Irangrang ngan gimi asoa deo eta pade ieda mao. Ngansa gau Maron, edag ede pade eine Eaba Lolo Bake aea. Ta gau ga lolog bake, ta irangrang ngan nalongean deo eta pade ibada mulig mao.
15“Be agabit kemi. Irangrang ngan gimi arau posanga toman ngan gid panua ngan tano toa oa mao. Ngansa gid ga tisoa ad deo edad ngan led kadonga arala, ta tirau masilau iman led tenainga ga ila pagid. Be oangga tikado bedaoa, eine ga tidada gimi ga ala toman ngan gid, ta aeanean led annga tenainga aea.
16Be oangga apaoai lemi gergeu arangaranga ngan gid led gergeu taine, eine ga tisoa ad deo edad ngan led kadonga arala, ta tikado ga lemi gergeu arangaranga tinasi gid pade.
17“Irangrang ngan akado deo eta aea namer ngan danga mambe gol ga silva ga aen mao.
18“Manta akado eaneannga ngan Bret toa aea Yis Ienono ngan Mao mambe nakeo pagimi ngan. Ngan ado toa lima ga rua ne, manta aean bret toa aea yis ienono ngan mao. Akado eaneannga toa ne tutui ngan aea ado ngan taiko Abip. Ngansa ngan taiko toa ne, gimi atnan Isip ga anam.

19“Gau nadol ul ngan lemi gergeu lautabtabe ga gergeu lautabtabe togid lemi bulmakao ga sipsip ga masilau padengada, ta gid toa ngada ne timan gau leg. Manta atenai gergeu lautabtabe togid lemi masilau ga tinam pagau.
20Be manta atenai sipsip ede ngan patutuinga lemi donki ele gergeu lautabe aea ul. Be oangga tinimi ngan tenainga sipsip ngan patutuinga donki toa oa aea ul mao, manta akor igagal. Be manta akado tenainga ede pade ngan patutuinga lemi gergeu lautabtabe arangaranga ad ul. “Irangrang ngan bagemi sapaean ga anam pagau mao. Manta anam toman ngan lemi tenainga.
21“Irangrang ngan ado lima ga ede, gimi ga akado lemi naurata. Be ngan ado lima ga rua aea, manta aearagimi. Goibe, ado lima ga rua aea ne iuotot ngan lemi taiko earumnga annga aea ga iuotot ngan lemi taiko badanga annga imatua aea, be irangrang ngan gimi akado naurata ngan ado toa oa mao. Manta aearagimi.
22“Aoadoade gid Ado Earainga aea ta akado eaneannga kapei ede pade ngan tenainga lemi wit isaoa imatua ga imuga. Be ngan taiko annga aea laoe toa ababada gid annga imatua dadangai ga inam, manta akado eaneannga kapei ede pade ngan Matami Nanan lemi Madonga Palatai.
23Be patol ngan rai ga rai, manta gimi arangaranga toa ngada ne anam pagau ta asoa gau edag. Gau Maron Deo togimi Israel, danga toa ngada ne ienono gau bagegeai.
24Be gid alu toa labone timamado ngan tano togimi, gau ga nasere gid ga tila aluai ngan gimi. Be gau ga nasarung ami tano aea but ta ila kapei. Be patol ngan rai ga rai, oangga atnan lemi tuanga ta anam aluplup pagau Maron Deo togimi, irangrang ngan ami isat eta ikado ele pespes ngan badanga ami tano mao.
25“Irangrang ngan atenai lemi masilau eta ga inam pagau toman ngan annga aea yis mao. Be irangrang ngan adol annga Pasova aea eta ga idio gaisala mao.
26“Lemi annga kemikemi imatua ga imuga, manta abada ga inam pagau Maron Deo togimi ta atenai toa leg palatai. “Irangrang ngan anono meme daenga pau eta ngan ulo toman ngan itna itud isul mao.”
27Idio ta Maron ikeo pan Moses pade bedane, “Posanga toa aoag inasi ngan pago ne, manta bode ga idae ngan laulau ede, ngansa ngan gid apu toa ne, narau posanga toman ngan gimi Israel ta loloda kelede.”
28Io, Moses idio imamado toman ngan Maron irangrang ngan aea ado ga bong sangaul pange. Be ngan gid ado toa oa, ianean annga mao ga iunun eau mao pade. Be Deo ibode posanga toa irau toman ngan gid Israel ga idae ngan pat toa rua oa. Posanga toa oa eine gid apu kapeipei sangaul ton Deo.
29Ngan ado toaiua Moses isorir ngan lusi Sainai ga isulug, ei ikikisi pat rua apu aea ga isulug. Be iuatai mao mambe imata mil ga mil tau. Imata ikado toa bedaoa ngansa iposaposa toman ngan Deo.
30Be Aron ga gid panua Israel tigera Moses imata mil ga mil tau, ta timataud ngan langa boloma pan.
31Be Moses ibaba ga ila pagid, tota Aron ga gid madidnga toa ngada oa tila boloma pan pade, ta Moses iposaposa pagid.
32Idio ta gid Israel toa ngada oa tila boloma pan, ta iposa pagid ngan apu toa ngada oa Maron ibada ga ila pan ngan lusi Sainai.
33Moses iposa pagid ga kus, ta ipamumul imata ngan malo kakauede.
34Be somisomi oangga Moses idudunga Maron ele palatai ngan posanga toman ngan ei, itil malo kakauede toa oa ga irangrang ngan iuot mulian pade. Ta oangga Moses iuot ga ila ta ikeo pagid Israel ngan saoa posanga ei ikeo pan ngan,
35eine tigera imata mil ga mil tau. Tota somisomi Moses ibada malo kakauede toa oa ta ipamumul ngan imata ga irangrang ngan ila iposa toman ngan ei pade.