Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Uhongole vibao vili vya maganga kota vila vya mwaluko, nani ndovyandika ulonzi ula louwele kuli vila vibao vya mwaluko vyouvibenile.
2Uwe goya mitondo, uye kiting'hana na heni hala kuli kuchidunda cha Sinai.
3Munhu yoneche yaleche kuya na hegwe, na yaleche koneka honeche mchidunda, ne ming'holo ama misenga jileche kudimigwa habehi.”
4Lelo Musa nakahongola vibao vili vya maganga kota vila vya mwaluko. Nakoka mitondo lufuku, nakakwina mchidunda cha Sinai, kota Mkulu Nguluwi navyoyamlonjele. Nakahola vila vibao vili vya maganga mmoko mwake.
5Mkulu Nguluwi nakadulika kuli ng'hungugu nakema hamwe na Musa, nakawikula itagwa lyake, “Mkulu Nguluwi.”
6Hamba Mkulu Nguluwi nakakola hali Musa yowikula kahi, “Mkulu Nguluwi, heni Mkulu Nguluwi, ndo Nguluwi yawele na isungu na yalingutambichiza, halinguzudila himahima, kamema igano lya kwimilila na wa kitumbila.
7Heni ndanguwaditila igano lya kwimilila maelufu ga lulelo lulinguya, ndiwosela wehile wihe na kubelenhuka na gehile, ila kwa vyoneche vila sileka kumgaza yawele na nongwa, ndanguwagaza wana na wazukulu wa wehile na lulelo lwa kadatu na lwa kane.”
8Baho Musa nakenamiza hasi himahima, nakamfugamila Nguluwi.
9Hamba nakalonga, “Gwaa Mkulu wa heni, wone ulingunojezwa na heni, ndangukulanda tulutase hamwe na hetwe. Wanhu awa ndo wawele na nhumbula zigagadale, ila utusile wihe wa hetwe na gehile ga hetwe, utubochele kota wanhu wa gwegwe baho.”
10Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Sambi ndangudita ilagano. Hali wanhu wa hegwe weng'ha ndodita vinduzanduza hali hewo viwele havinalawila kuli isi yeng'ha ne kuli nhanzi yoneche. Na wanhu weng'ha mlingikala hali hewo wogona madito ga heni makulu. Mina ndodita mbuli za vinduzanduza vya kudumbiza hamwe na hegwe.
11“Wibatilile mizilo jondikupa lehano. Lole, ndowawinga hali hegwe Waamoli na Wakanaani na Wahiti na Wapelisi na Wahivi na Wayebusi.
12Wilolele uleche kudita ilagano na walingikala isi youlinguluta, mina alyo lyowa idiwa hali hegwe.
13Ila kozabomola honhu ha kulavila nhambiko ha hewo na kubena mizengo ja milungu ja hewo na mizengo jawo ja mlungu wa Ashela.
14Mleche kumfugamila mlungu yunji, kwa vila heni Mkulu Nguluwi, ndanguzeleka kwa itagwa, ‘Yawele na Fihi,’ heni ndo Nguluwi yawele na fihi.
15Mleche kiwichila malagano goneche na wanhu wa isi, kwa vila hala howofugamila jimalukolo kota wang'hondwa na kujilavila nhambiko, wokuchema hegwe kihanza na hewo na kokwejigwa kulya chowalingulavya kwa milungu ja hewo.
16Wone wana wa hegwe wawahole wahinza wa wanhu awo, na awo wahinza wangufugamila milungu jawo kota wang'hondwa, wowabada wasongolo wa hegwe kuwinza milungu ja hewo.
17“Uleche kiditila milungu ja chuma.
18“Kodita mnvina ya mibumunda johajiwichigwe usaso. Kwa mhela wa mazuwa saba kolya mibumunda johajiwichigwe usaso mhela uwichigwe kuli mwezi wa Abibu, kota vyondikulajize, kwa vila kuli mwezi awo wa Abibu, nakulawa Misili.

19Chila chochileleche mwaluko chilume ndo cha heni, hamwe na milume jeng'ha ja migongolo ja haluga na jileleche mwaluko ja misenga na ming'holo.
20Ila idogowi lileleche mwaluko, koligombola kwa kundavila ing'holo. Wone huligombola, kolibena singo. Wana wa hegwe walume wapondigwe mwaluko, kowagombola. Munhu yoneche yaleche kuya hali heni ne chinhu.
21“Mazuwa sita kokola mijito ja hegwe, ila zuwa lya saba, kokwesela, hanga uwe mhela wa lilima ama mbena.
22Kodita mnvina ya mbena, kwaluka kwa mhela wa mbena ya ngano na kudita mnvina ya kukungajiza mbena kuduma kwa mhela.
23Mala zidatu kwa mhela wanhu weng'ha walume wa hegwe wokuya kufugamila heni, Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa Isilaeli.
24Lelo ndowawinga wanhu wa isi zinji hali hegwe na konjeza isi ya hegwe, kuduhu ne yumwe yojeza kuhola isi ya hegwe hali heni Mkulu Nguluwi houluta mhela wa mnvina azo zidatu.
25“Uleche kundavila danda ya nhambiko ya heni hamwe na usaso, na miwunde ja nhambiko ya mnvina ya Pasaka ileche kupona mbaka hamitondo.
26“Mbena ya mwaluko ya hegwe inojile kochigala kaye kwa heni Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hegwe. “Uleche kuhemsa kanyehe kuli itombo lya mayake.”
27Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Wandiche ulonzi awu, mina kwa ulonzi awu, nandita ilagano na hegwe na wanhu wa Isilaeli.”
28Musa nakekala ako kuchidunda hamwe na Mkulu Nguluwi kwa mazuwa makumi gane, nemisi na nechilo, hadile chilyo ne kunwa mazi. Nakandika malajizo geng'ha na jila mizilo kumi.
29Musa loyali yodulika kuli chidunda cha Sinai yawele na vila vibao vili vya ulolezi mmoko mwake, nahavizelele kota kumeho kwa heye nakulangazuka kwa vila nayali yodawala na Mkulu Nguluwi.
30Aluni na wanhu wa Isilaeli weng'ha nalowamuwene Musa, nawadumba kumhejelela, kwa vila kumeho kwa heye nakwali kupulika.
31Ila Musa nakamchema Aluni na vilongozi wa Waisilaeli weng'ha nawalute behi na heye, hamba nakalongasa na hewo.
32Hamba Waisilaeli weng'ha nawoya behi na heye, na heye nakawapa mizilo jeng'ha Mkulu Nguluwi najoyampele kula kuchidunda cha Sinai.
33Musa loyasindile kulonga na wanhu, nakagubika kumeho kwa heye kwa chibende.
34Ila naiwa kota chila mhela Musa hoyoluta kulonga na Mkulu Nguluwi, nayali yokusa chila chibende mbaka hoyolawa kunze. Na hoyolawa kunze nakawalonjela Waisilaeli mbuli yeng'ha yoyalajizwe,
35na hewo Waisilaeli nawakona kumeho kwa heye vyokulangazuche. Ndo Musa loyagubiche kumeho kwa heye mbaka hoyoluta kulonga na Mkulu Nguluwi.