Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - BƆNA

BƆNA 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii bè Musanɛ: Ǹ gbɛ̀ walaa kɛ mɛ̀n plaa lán káakupↄnↄ bà, mɛ́ yã kɛ̀ kú à káakupↄ kɛ̀ ń wìnↄa kɛ̃ḿma.
2Ǹgↄ̃ kú soru guu kↄngↄ. Ǹ didi Sinai kpiiia ǹ zɛ ma aɛ à mìsↄ̃ntɛ̃a.
3Gbɛ̃ke tón mↄ́nyoro. Wàton gbɛ̃ke e gukea kpiii pìa sero. Baa sãa ke zù tón mↄ́ pↄ́ ble à gĩzĩro.
4Musa gbɛ̀ walaa à mɛ̀n plaa lán káakupↄnↄ bà. À fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, ben à dìdi Sinai kpiiia à gbɛ̀ walaa mɛ̀n plaaa pìnↄ kũna a ↄzĩ lán Dii ònɛ nà.
5Dii pìta tɛ́sukpɛ guu à zɛ̀ à saɛ, ben à a zĩnda tↄ́ sìsi.
6Kɛ̀ Dii e gɛ̃ɛ à aɛ, à a tↄ́ sìsi à bè: Dii, Dii Luda wɛ̃ndadↄ̃nnɛri sùudeen ma ũ. Ma pↄↄ è fɛ̃ kpaaro, má gbɛ̃kɛ kↄ̃n náanɛo vĩ bíta.
7Mɛɛ̀gↄ̃ gbɛ̃kɛɛ vĩ kↄ̃n gbɛ̃nↄo ai ń bori lɛ́mmɛ, mɛ́ ń yã zaaanↄ kɛ̃ńnɛ kↄ̃n ń taarinↄ kↄ̃n ń durunnↄo. Mↄde mɛɛ̀ tó taaridee bↄ pãro. Mɛɛ̀ denↄ yã zaaa wí ń nɛ́nↄ musu kↄ̃n ń dionↄ kↄ̃n ń swãkpɛɛnↄ kↄ̃n ń nasionↄo.
8Musa dàɛ a puua à dↄnzi kɛ̀nɛ gↄ̃ↄ
9à bè: Dii, zaakɛ ma n pↄnnaa è, ǹ gáwao. Baa kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄ swã gbãa, ǹ sùu kɛwao kↄ̃n wa yã zaaanↄ kↄ̃n wa durunnↄo, ǹ wa sɛ́ n pↄ́nↄ ũ.
10Dii bè: Ma bà égↄ̃ kúaomɛ. Mɛ́ yãbↄnsaɛ kɛ a píngi wáa kɛ̀ gbɛ̃kee e a taka kɛ bori ke guu andunan zikiro. Borii kɛ̀ aↄ̃ↄ ligaaziinↄ é ma yãkɛna e, zaakɛ mɛ́ yã naasidee kɛao.
11Àgↄ̃ yã kɛ̀ má òare gbã̀a kũna, mɛ́ pɛ́are Amↄrinↄa kↄ̃n Kanaanↄ kↄ̃n Itinↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Ivinↄ kↄ̃n Yebusinↄo.
12À làakari kɛ! Àton lɛdolɛ kɛ kↄ̃n bùsu kɛ̀ ée gaa gɛ̃n deenↄoro, lɛ àton takutɛɛ kpákpa a zĩndanɛro yãnzi.
13À ń sa'okiinↄ gboro à ń tãa gbɛ̀nↄ wíwi à Asɛra línↄ zↄ̃zↄ̃.
14Àton kúɛ tãanɛro, zaakɛ mamↄma Dii ma tↄ́n Nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ, mɛɛ̀ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpá.
15À làakari kɛ! Àton lɛ́dolɛ kɛ kↄ̃n bùsu pì deenↄoro, zaakɛ tó aↄ̃ↄe pãpãa kɛɛ ń tãanↄ yã musu, aↄ̃ↄe saa ooḿma, aↄ̃é a sísi à ń sa'onↄbↄ sóńyomɛ.
16Àton nↄↄ sɛ́ a nɛ́nↄnɛ ń tɛ́ro, zaakɛ tó aↄ̃ nɛ́nↄgbɛ̃nↄↄ e pãpãa kɛɛ ń tãanↄ yã musu, aↄ̃é tó a nɛ́nↄ pãpãa kɛńyo se.
17Àton mↄ̀ pi tãa ũro.
18Àgae Burɛdi Sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai zĩbaa kɛ. Àgae burɛdi sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai só gurↄ swɛɛplaa mↄↄ kɛ̀ wè sísi Abibu guu lán má dìɛare nà, zaakɛ mↄↄ pì guun a bↄɛ Igipiti.

19A daudunↄ nɛ́ ma pↄ́nↄmɛ ń píngi kↄ̃n a pↄ́kãde nɛ́kya káakunↄ ń píngi, zù ke pↄ́ ketenↄ.
20Àgae zaaki nɛ́kya káaku bo kↄ̃n sãao. Tó ée boro, à à waa fĩ à dɛ. Àgae a daudunↄ bo. Gbɛ̃ke tón mↄ́ ma kiia ↄkoriro.
21Àgae zĩi kɛ gurↄ swɛɛdo à kámma bo à gurↄ swɛɛplaadee zĩ, baa búwigurↄ ke pↄ́kɛ̃gurↄ.
22Àgae Pↄ́kɛ̃na zĩbaa kɛ gurↄↄ kɛ̀ a na bura pↄ́ káaku kɛkɛnaa. Àgae Pↄ́dufublena zĩbaa kɛ wɛ̃̀ yãanaa.
23Wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o gↄ̃gbɛ̃ píngi gae mↄ́ mamↄma Dii Isarailinↄ Luda aɛzĩ gɛ̃̀n aagↄ̃.
24Mɛ́ pɛ́are boriinↄa mɛ́ a bùsu lɛ́ kaaraare. Gbɛ̃ke é a bùsu nii dɛ gurↄↄ kɛ̀ ée mↄↄ mamↄma Dii a Luda aɛzĩ wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o gɛ̃̀n aagↄ̃ro.
25Àton pↄ́sɛsɛna kpáma lɛdo kↄ̃n sa'opↄ aruoro. Àton Banla sa'onↄbↄ diɛ guu dↄ̀aro.
26Àgae gá mamↄma Dii a Luda ua kↄ̃n a bura pↄ́ káakunↄ. Àton blènɛ nↄ̀bↄ kuku kↄ̃n à da yↄ̃'ioro.
27Ben Dii bè Musanɛ: Ǹ yã pìnↄ kɛ̃ takadan, zaakɛ ma bà kuunanyo kↄ̃n Isarailinↄ yãnↄmɛ.
28Musa kú kↄ̃n Diio gwe ai gurↄ baplaa fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo pↄ́blena sai ímina sai. Ben Dii a bà kuunańyo yã mɛ̀n kurinↄ kɛ̃̀ gbɛ̀ walaa pìnↄa.
29Kɛ̀ Musa pìta Sinai kpiiia, à gbɛ̀ walaa mɛ̀n plaaa kɛ̀ doka kɛ̃a pìnↄ kũna a ↄzĩ. À dↄ̃ kɛ̀ a uu e tɛ́ kɛɛ aↄ̃ yã'ona kↄ̃n Diio yãnziro.
30Kɛ̀ Aruna kↄ̃n Isarailinↄ à è ń píngi, à uu e tɛ́ kɛɛ, vĩa ń kũ wà sↄ̃zi.
31Ben Musa ń sísi. Aruna kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ ɛ̀ara wà mↄ̀ à kiia, ben à yã òńyo.
32Beee gbɛra Isarailinↄ sↄ̃̀zi ń píngi, ben à yã kɛ̀ Dii dìɛnɛ Sinai kpiii musu òńnɛ píngi.
33Kɛ̀ à yã òńnɛ à yã̀a, à sáta kù a uua.
34Tó à gɛ̃̀ à yã o Diio, è sáta go lɛ à kpɛ́ à bↄ. Tó à bↄ̀, è yã kɛ̀ Dii dìɛnɛ o Isarailinↄnɛ,
35ben aↄ̃è e kɛ̀ à uu e tɛ́ kɛɛ. Musa è ɛara à sáta kú a uua lɛ à kpɛ́ à gɛ̃ à yã o Diio.