Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - प्रस्‍थान

प्रस्‍थान 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली “ङोंइती ङा खोदेंशो पा फुल्‍लु निक्‍शी ख्रोतो। गो मेको फुल्‍लुमी इ ङोंइती प्रोल्‍शो फुल्‍लु ङा लोव़ ब्रेक्‍नुङ। प्रस्‍थान ३२:१९
2सुनी कना बोक्‍शा, सीनै डांडा ङोइश्‍शा, आं ङोंइती जाक्‍को।
3गे नु सुइ डांडा ङोइक्‍चा मदुम्‍नीम। बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा यो डांडा गे जोचा मदुम्‍नीम” दे माइक्‍तु। प्रस्‍थान १९:१२-१३
4मिनु मोसामी परमप्रभु यावेमी देंशो खोदेंशो पा ङोंइती ङा खोदेंशो फुल्‍लु निक्‍शी ख्रोइक्‍तु। मिनु सुनी कना बोक्‍शा, फुल्‍लु कुरशा सीनै डांडा ङोंइसाक्‍व।
5मिनु परमप्रभु यावे गोस्‍स आगाम बाक्‍शा, तोंइसाक्‍व। मिनु मोसा नु राप्‍शा आ नें देंना देंन गाक्‍त।
6मिनु परमप्रभु यावे मोसा आ नेक्‍था गाक्‍ना गाक्‍न “यावे, यावे, शिशी पाइब नु दाक्‍ब परमप्रभु बाक्‍ब। रीब पा मगाइक्‍ब। गेना हना यो शिशी पाइब नु आ दाक्‍चा मप्रोंइब बाक्‍ब। प्रस्‍थान ३३:१८-२६; गन्‍ती १४:१८; भजन संग्रह १०३:८; नहुम १:३; १यूहन्‍ना ४:१६
7मिनु हजार हजार आन पाला सम्‍म गेना हना यो दाक्‍ब। मुर आन ठीक मपशो, आन हेंथे पशो नु पाप पशो क्‍याम्‍ब। तन्‍न सजाइ मगेथु मप्रोंइब। आम आफ आन मरिम्‍शो पशो आन तमी तौ, चच, युइ नु युइ आन युइ सम्‍म सजाइ ताइनीम” दें‍त। प्रस्‍थान २०:५-६; ब्‍यवस्‍था ३२:९; भजन संग्रह २८:९
8मिनु मोसामी गु बाप्‍शा सेउ पा ठेयब सेल्‍तु।
9मिनु “आं परमप्रभु, इन ङोंइती शिशी तशो बाक्‍ती हना, गे परमप्रभु, गो नु गाक्‍कीन, दे पुंइनुङ। एको काइ मटीब मुर बाक्‍तेक्‍म हना यो, आंइ ठीक मपशो नु पाप क्‍याम्‍दीन। आंइ कली आंम इन मुर सेल्‍शा ब्रकी” दें‍त।
10मिनु मेकोमी “नेनो, गो कबल का पाइनुङ। इ मुर नेल्‍ल आन ङोंइती छक लाक्‍चा ङा गेय पाइनुङ। गो मोदेंशो गेय रागी रागी आन दातेमी गेनायो मपङ। मिनु गे नु बाक्‍ब मुर नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे आ गेय बाक्‍ब, दे तुइक्‍नीम। आं पचशो गेय हिंचा ङा नु छक लाक्‍चा ङा बाक्‍ब। प्रस्‍थान १९:५
11गो मुलाक्‍ती मार देंनुङा, मेको लोव़ टिचा माल्‍नेवे। नेनो, गो इ ङोंइती रे एमोरी, कनानी, हित्ती, परि‍ज्‍जी, हिव्‍वी नु यबुसी आन कली खेरनुङमी।
12गो इन कली गेनुङ देंशो रागी जाक्‍दीत्‍नीनु, मेको रागी ङा मुरपुकी नु काइ कबल मपावो। होस पा बाक्‍को। कबल पाप्‍तीवी हना, मेकोपुकीमी इन कली दूली पाइब सेल्‍नीम। प्रस्‍थान २३:३२-३३
13मेको आन चढ़ेतीकपुकी प्रेश्‍शा, आन पूजा पचा कली ख्रुक्‍शो फुल्‍लु प्रोल्‍शा, मूर्ति पाइश्‍शो थाम कली क्‍योरशा, तिम्‍चा माल्‍नीनी। प्रस्‍थान २३:२४
14गे मेको आन देवी देवता आन ङोंइती बाप्‍शा सेउ मपने। मारदे हना आं नें रुश पाइब बाक्‍ब। मिनु गो रुश पाइब परमप्रभु बाक्‍नुङ।
15मेको रागी ङा मुर नु काइ कबल मपने। मारदे हना मेको रागी ङा मुरुमी आन देवी देवता आन कली पूजा पा क्‍योरशा चढ़ेनीमी। मिनु इन कली ब्रेम्‍मानु, गे मेको आन देवी देवता आन कली चढ़ेशो जाइनीनी।
16मिनु गे आन तमी इन तौ आन कली चाक्‍नीनी। मिनु मेको आन तमीम आन देवी देवता आन कली पूजा पा चढ़ेनीम। इन तौ आन कली यो आन देवी देवता आन कली पूजा पा चढ़ेपपाइक्‍नीम। ब्‍यवस्‍था ७:३; न्‍यायाधीस ३:६; १राजा ११:२
17गेपुकीमी आंम कली मूर्ति मचेम्‍सीन। प्रस्‍थान २०:४
18बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो शोब्‍ले ङा चाड मानेचा माल्‍नीनी। आं देंशो खोदेंशो पा आबीब महिनाम ७ नाक्‍त सम्‍म बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो शोब्‍ले जचा माल्‍नीनी। मारदे हना गे आबीब महिनाम इजीप्‍त रे ग्रूशो ननी। प्रस्‍थान २३:१४-१९

19इन बस्‍तु भाव आन ङोंइती जरमेशो बाछा, पाठा, नेल्‍ल आं के नम। उत्‍पत्ती ४:४
20ङोंइती जरमेशो गधा आ बोहोर आ पा ङा पाठा का गेशा प्रोंइचा माल्‍नीनी। मो मपाइनीनी हना, आ शुर जिक्‍शा, साइक्‍चा माल्‍नीनी। इन ङोंइती जरमेशो तौ आ पा ङा क्‍येट गेशा प्रोंइचा माल्‍नीनी। आं ङोंइती सुइ श्‍येत्‍थ गुइ मजाक्‍कीन। प्रस्‍थान १३:१२-१६
21मिनु ६ नाक्‍त इन गेय नेल्‍ल पचा माल्‍नीनी। ७ नाक्‍त चहिं नाइक्‍चा माल्‍नीनी। ब्‍यफ वाक्‍ची नु बाली नाली रुप्‍ची ना यो नाइक्‍चा माल्‍नीनी।
22गेपुकीमी हप्‍ता ङा चाड मानेचा माल्‍नीनी। मेको ङोंइती मीशो चेरब आ चाड बाक्‍ब। बाली नाली रुप्‍शा ओंइतीक ङा चाड यो मानेचा माल्‍नीनी। मेको बर्स नुप्‍ची ना ङा चाड बाक्‍ब। लेवी २३:१५-१६; ब्‍यवस्‍था १६:९-१०
23इस्राएल ङा वोंइश मुर नु वोंइश आल नेल्‍ल बर्सम खेयप सां परमप्रभु आ ङोंइती, परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु आ ङोंइती जाक्‍चा माल्‍नीम।
24गो रागी रागी ङा मुर आन कली इन ङोंइती रे खेरशा, इन बाक्‍तीक रागी बारपाइक्‍नुङ। बर्सम खेयप सां परमप्रभु यावे इन परमप्रभु आ ङोंइती जाक्‍कीन। मिनु सुइम इन रागी तशा मवाल्‍नीम।
25आं कली चढ़ेतीक हुश बोरब ओख्‍ती सुप्‍शो शोब्‍ले नु मचढ़ेन। पास्‍सा चाड ङा चढ़ेशो श्‍ये सुनी सम्‍म मारेइ महेंचा।
26इन रू ङा ङोंइती मीशो नेल्‍ल क्‍येङा रिम्‍शो थोव़क परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ खिंम चाक्‍चा माल्‍नीनी। क्‍यारश आ पाठा आ ममा आ दूधमी लोप्‍शा क्‍येचा मदुम्‍ब” दे मोसा कली दें‍त। प्रस्‍थान २३:१९
27मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली “गो, गे नु इस्राएली नेल्‍ल नु एको अरेशो लोव़ पा कबल पाता, मोपतीके ब्रेक्‍तो” दें‍त। प्रस्‍थान २४:४
28मिनु मोसा परमप्रभु यावे नु ४० नाक्‍दो नाक्‍ती बाक्‍‍त। मारेइ मजवो। ब्‍वाक्‍कु यो मतूङ। मिनु कबल ङा १० ओटा अरेशो लोव़ फुल्‍लुम ब्रेक्‍ताक्‍व। प्रस्‍थान २४:१८; मत्ती ४:२; प्रस्‍थान ३१:१८
29मिनु नोले मोसा मेको परमप्रभु यावे आ कबल ङा लोव़ ब्रेक्‍शो फुल्‍लु निक्‍शी कुरशा, सीनै डांडा रे तोंइसाक्‍व। मोसा परमप्रभु यावे नु लोव़ पतीके आ कुल परमप्रभु आ छेङछेङम छेङछेङ दुम्‍शो बाक्‍ब, दे मतुइक्‍त।
30मिनु हारून नु इस्राएली नेल्‍लेमी मोसा कली तामेनु, आ कुल छेङछेङ दुम्‍शो ताम्‍तेक्‍म। मिनु आ नेक्‍था लचा हिंतेक्‍म। २कोरिन्‍थी ३:७-१८
31मिनु मोसामी मेको आन कली ब्रेत्‍तीमीनु, हारून नु ठेयब मुर नेल्‍ल आ नेक्‍था जाक्‍तेक्‍म। मिनु मेकोपुकी नु लोव़ पाप्‍तु।
32मिनु नोले इस्राएलीपुकी यो मोसा आ नेक्‍था जाक्‍तेक्‍म। सीनै डांडाम परमप्रभु यावेमी आ कली मार मार मदा, मेको नेल्‍ल आन कली अरेम्‍तीमी।
33मोसामी मेकोपुकी नु लोव़ पने थुम्‍शा, आ कुल वामी सुम्‍साक्‍व।
34मोसा परमप्रभु यावे नु लोव़ पथ आ ङोंइती लमेनु, लाङगा मग्रूम सम्‍म आ कुल हुक्‍साक्‍व। मिनु नोले ग्रूशा, आ कुल सुम्‍सीशा मेको लोव़ इस्राएली आन कली नेंपाइक्‍तीमी। प्रस्‍थान ३३:८-९
35इस्राएलीमी मोसा आ कुल छेङछेङ दुम्‍शो ततीके, मोसामी परमप्रभु यावे नु लोव़ पथ, आगा मओव़म सम्‍म आ कुल सुम्‍साक्‍व।