Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Bↄa

Bↄa 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii òɛ̀: Gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ kɛ mɛ̀n pla lá a káauↄwa, mí yã́ pↄ́ kú a káau pↄ́ ń wìwiwaↄ kɛ̃́má.
2Ǹyↄ̃ ku sↄu guu kↄↄkↄↄ. Dɛdɛ Sinai gbɛwa, ní zɛ ma aɛ a misonawa.
3Gbɛ̃e su mↄnnↄo. Wasu gbɛ̃e e guei gbɛpiwa seo. Baa sã ge zu su mↄ pↄblei a pↄlɛuo.
4Mↄizi gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ ã̀ mɛ̀n pla lá a káauↄwa. À fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, ↄ̃ à dɛ̀dɛ Sinai gbɛwa, a gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n plapiↄ kũa lá Dii òɛwa.
5Dii pìla tɛlu guu, à zɛ̀ aà saɛ, àlɛ azĩa tↄ́ o.
6Kɛ́ Diipi lɛ́ gɛ̃ aà aɛ, à a tↄ́ ò à mɛ̀: Dii, Dii Lua Sósobide Sùuuden ma ũ. Ma pↄ lí pa kpaao, má gbɛ̃kɛ ń náaio vĩ zↄ̃ↄ.
7Máↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń gbɛ̃́ↄ e an bui lɛ́waɛ, mí ń yãvãiↄ kɛ̃́má ń ń tàaeↄ ń ń duunao. Ãma mili tó tàaede bↄ pão. Mi maeↄ yãvãi wi ń nɛ́ↄ musu ń ń tↄũnaↄ ń ń sĩ́wɛnaↄ ń ń sↄ̃kpaɛↄ.
8Mↄizi kùlɛɛ̀ à wùlɛ a gbɛɛu gↄ̃̀ↄ
9à mɛ̀: Dii, lá n ma wɛgwà, gɛ́wanↄ. Baa kɛ́ gbɛ̃́piↄ swã́ gbãa, sùuukɛwanↄ wá yãvãiↄ ń wá duunaↄ yã́ musu, ní wá sɛ́ ń gbɛ̃́ↄ ũ.
10Dii mɛ̀: Ma bàa aↄ kúánↄɛ. Má yãbↄnsaɛ pↄ́ gbɛ̃e i kɛ buie guu dṹniau yãao kɛ á baade píi wáa. Bui pↄ́ liaaáziↄ i ma yãkɛa e, asa má yã́ pↄ́ a to vĩa ń kṹ kɛ á yã́ musu.
11Àↄ yã́ pↄ́ má òɛ́ gbã kũa, mí Amↄleↄ yáɛ́ ń Kanaaↄ ń Itiↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ.
12À laaika! Á lɛ́ su àↄ ku bùsu pↄ́ álɛ gɛ gɛ̃ui deↄ yã́uo, kɛ́ ásu mↄkpa ázĩaɛo yã́i.
13À ń sa'okĩiↄ gboo, í ń gbɛ pↄ́ aa pɛ̀lɛↄ wíwi, í Asetaati lí pↄ́ aa pɛ̀lɛↄ zↄ̃zↄ̃.
14Ásu kúlɛ dii pãleɛo, asa ma Dii ma tↄ́n Sisaao, mili sí sàao.
15À laaika! Á lɛ́ su àↄ ku bùsupideↄ yã́uo, asa tó aalɛ gbãsĩkɛ ń tã́aↄ yã́ musu, aalɛ sa'omá, aa á sísi à ń sa'onↄↄ sóńnↄɛ.
16Ásu nↄsɛ á nɛ́ↄnɛ ń guuo, asa tó an nɛnↄɛↄ lɛ́ gbãsĩkɛ ń tã́aↄ yã́ musu, aa tó á nɛ́ↄ gbãsĩkɛńnↄ sↄ̃ɛ.
17Ásuli mↄkasa tã́a ũo.
18Àli Kàaso dikpɛkɛ. Àli kàa so e gↄↄ sopla mↄ pↄ́ wì mɛ Abibu guu, lá má dìlɛɛ́wa, asa mↄpi guu ↄ̃ a bↄlɛ Egipi.

19Á nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄá ma pↄ́ↄnɛ píi ń á pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ píi, zu ge pↄkelenaↄ.
20Àli zàa'ĩn nɛ́ sɛ̃́ia bo ń são. Tó i boo, à a waa fĩ à dɛ. Àli á nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ bo. Gbɛ̃e su mↄ ma kĩ́i ↄgiio.
21Àli zĩkɛ gↄↄ soolo, íli kã́mabo a gↄↄ soplade zĩ́, baa kpasekɛ̃gↄↄ ge pↄkɛkɛgↄↄn nò.
22Àli Pãteko dikpɛkɛ gↄↄ pↄ́ a na buapↄ́ káauↄ kɛkɛawa. Àli Pↄkãaa dikpɛkɛ wɛ̃̀ láaawa.
23Gↄ̃ɛ píi lí mↄ́ ma Dii Isailiↄ Lua kĩ́i wɛ̃̀ do guu gɛ̃n àaↄ̃'aaↄ̃.
24Má buipãleↄ yáɛ́, mí á bùsu lɛ́ kã́fĩɛ́. Gbɛ̃e a wɛɛlɛ à á bùsu síwáo gↄↄ pↄ́ álɛ mↄ́ ma Dii á Lua kĩ́i wɛ̃̀ do guu gɛ̃n àaↄ̃'aaↄ̃o.
25Ásu pↄ́sɛa kpaa sãnu ń sa'obↄ auoo. Ásu Gɛ̃amusu sa'onↄↄ dilɛ gu dↄwào.
26Àli mↄ́ ma Dii á Lua kpɛ́u ń á bua pↄ́ káauↄ. Ásu blenɛ nↄ̀ↄ kuu ń a da yↄ̃́'ioo.
27Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Yã́piↄ kɛ̃ láu, asa ma bàakuannↄ ń Isailiↄ yã́ↄn we.
28Mↄizi kú ń Diio we e gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao pↄblesai imisai. Ɔ̃ Dii a bàakuańnↄ yã́ mɛ̀n kwiↄ kɛ̃̀ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄwa.
29Mↄizi pìla Sinai gbɛwa, a gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n pla pↄ́ ikoyã kɛ̃̀wàↄ kũa. A dↄ̃ kɛ́ a oa lɛ́ tɛkɛ a yã'oa ń Diio yã́io.
30Kɛ́ Aalona ń Isailiↄ aà è ḿpii aà oa lɛ́ tɛkɛ, aalɛ vĩakɛ sↄ̃aaàziɛ.
31Ɔ̃ Mↄizi ń sisi. Aalona ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ɛ̀a mↄ̀ aà kĩ́i, ↄ̃ à yã'ònɛ́.
32Bee gbɛa Isailiↄ sↄ̃̀aàzi ḿpii, ↄ̃ à yã́ pↄ́ Dii dìlɛɛ Sinai gbɛ musu ònɛ́ píi.
33Kɛ́ à yã'ònɛ́ a làa, à sálana kù a oawa.
34Tó à gɛ̃̀ yã'oi Diiɛ, ì sálana go e àↄ bↄ. Tó à bↄ̀, ì yã́ pↄ́ Dii dìlɛɛ o Isailiↄnɛ píi,
35ↄ̃ aaì e aà oa lɛ́ tɛkɛ. Mↄizi ì ɛa sálana kú a oawa e à ɛa àↄ gɛ̃ yã'oi Diiɛ.