Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Exodus

Exodus 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne migkeǥiyan te Nengazen si Moises te, “Basbas ka te zezuwa he vatu he edlumpipien iring duen te nehuna he imbeǥey ku kenikew, ne idsurat ku zutun is menge lalag he iyan ded sikan is menge lalag he insurat ku zuen te nehuna he melumpipì he menge vatu he migevè nu.
2Pengandam ka keeselem ke meselem, ne tekezeg ka ziyà te Buntud he Sinai su wey ki meked-uma ziyà te puntur.
3Kinahanglan he wazà eduma kenikew, kinahanglan daan he wazà minsan sevaha he edhendiyà te minsan hendei keniyan te vuntud, wey minsan is menge kerehidu niw wey menge vaka niw kinahanglan he wazà kandan ebpekepenabtab diyà te lugtenaan keniyan te vuntud.”
4Ne mibasbas si Moises te zezuwa he midlumpipì he vatu he iring duen te nehuna, ne zutun te sunud he andew midselemselem sikandin medtekezeg diyà te Buntud he Sinai is ed-uwit dutun, su iyan haazà insuǥù kandin te Nengazen.
5Ne mibulus is Nengazen, ne egkaahà is gapun he zutun sikandin ne midhitindeg sikandin dutun te vuntud duma ki Moises, ne migkaǥi zin is mahal he ngazan din he Nengazen.
6Ne midsaǥad is Nengazen diyà te etuvangan din ne mibpekezaǥing sikandin is egkaǥi te, “Siak is Nengazen, Megbevayà a he veliǥeǥawen wey hihizuwen, ne kenà a melemu he egkepauk, ne ibpeehè ku is dekelà he kebmahal ku wey kebmetinumanen ku.
7Ibpeehè ku is kebmahala ku te mahabet he menge etew, ne ebpeseyluwen ku is kezaat dan, kerepasan dan, wey menge salè dan. Piru edsilutan ku is mekesesalà, ragkes is menge kevuwazan dan taman te iketelu wey ikeepat he lapis te kevuwazan.”
8Ne segugunà si Moises midluhud diyà te tanà is ed-azap te Nengazen.
9Ne ke sikandin te, “Nengazen, ke tutuu he nekepenunuat a kenikew, ne edhengyuan ku sikew he zumahi key kenikew. Utew mesinupaken haazà is menge etew piru peseyluwa nu is mezaat he menge ulaula zey wey menge salè dey, ne zewata key kenikew he menge etew nu.”
10Migkaǥi is Nengazen diyà te ki Moises te, “Ebaal a guntaan te paaǥi te kebpekid-uyun ku keniyu te menge Israilihanen. Ebeelan ku ziyà te etuvangan te langun he menge zuma nu is egkein-inuwan he menge vaal he wazè ku pa meveeli ziyà te minsan hendei he nasyun kayi te kelibutan. Egketuenan te menge etew kayi te peliǥuy is mekeǥeǥehem he menge vaal ku te Nengazen para kenikew.
11Tumana nu is menge suǥù he ibeǥey ku kenikew ǥuntaan he andew. Emun edlaus kew en, edsegseǥen ku is menge Amorihanen, menge Canaanhen, menge Hitihanen, menge Pirisihanen, menge Hivihanen wey menge Jebusihanen puun duen te tanà he insaad ku keniyu.
12Kenè ka mebpekid-uyun diyà te menge etew he ebpemen-ubpà diyà te tanà he ebeyaan niw, su ebpekekaid keniyu is kebpekid-uyun niw kandan.
13Umbe, pemengkaǥa niw is menge pemuhatè dan, penrupeta niw is tedeman dan he menge vatu, wey penempeza niw is menge tukud dan he simbulu te vahi he ed-ezapen dan he si Ashera.
14Kenè kew med-azap te zuma he ed-ezapen, su siak is Nengazen, utew a egkeepes emun duen duma he ed-ezapen niw.
15Kenè kew mebpekid-uyun diyà te menge etew he ebpemen-ubpà diyà te tanà he ebeyaan niw, su emun ed-ezapen dan wey ebpemuhaten dan is menge ed-ezapen dan, ne egkehimu he edhinggaten kew zan te keduma kandan, ne egketintal kew te kegkaan te keenen he impemuhat dan diyà te menge ed-ezapen dan.
16Ne egkehimu zaan he ebpemengesawa ziyà te kandan is menge anak niw he maama, ne tenged dutun egkehimu he ed-azap dan te menge ed-ezapen dutun te menge etew.
17“Kenè kew mebaal te menge ed-ezapen niw.
18“Tumana niw is Pista te Supas he Wazè din Tapey sumalà is kedsuǥua ku kayi ziyà te keniyu. Emun bulan te Abib ne kaan kew te Supas he Wazè din Tapey seled te pitu he andew, su iyan haazà bulan te ked-awè niw ziyà te Ehipto.

19“Kediey he ǥaked is kinekekayan he anak niw he maama, wey is meemahan he penganey te menge uyaǥen niw.
20Egkehimu he edlekaten niw is penganey te menge asnu niw pinaaǥi te kebpemuhata niw kayi te kedì te nati he kerehidu. Iyan, emun kenè niw edlekaten, kinahanglan he edhimetayan niw haazà is asnu pinaaǥi te kebunggua niw zuen. Kinahanglan daan he edlekaten niw is penganey he menge anak niw he maama. “Kinahanglan he wazà mebpekid-etuvang kedì he wazè din igkahalad.
21“Terebahu kew seled te heenem he andew, iyan, dutun te ikepitu he andew ne himeley kew, minsan timpu te kebpengeradu wey tiraǥun.
22“Silibraha niw is Pista te Kedraǥun pinaaǥi te ked-uwit kayi te kediey te egkehuna he sebpet te trigu niw, wey silibraha niw zaan is Pista te Tevas emun egketapus en is tuig.
23“Is langun he menge maama keniyu, kinahanglan he edtampu kayi te tetelu he pista kada tuig pinaaǥi te ked-azap kedì te Nengazen, he iyan Megbevayè niw te menge kevuwazan ni Israel.
24Edsegseǥen ku is menge etew puun te tanà he ibeǥey ku keniyu, ne ebpekeluaǥen ku is tanè niw. Wazà edsurung etawa ed-aǥew te nasyun niw zutun te timpu te kedhengkayi niw te kediey te Nengazen he Megbevayè niw, pinaaǥi te kedtampu niw zutun te tetelu he pista kada tuig.
25“Kenè niw ipemuhat kayi te kedì is lengesa he egkelepikan te minsan hengkey he edtepayan. Kinahanglan he wazà egkesamà taman te meselem duen te edlepaan niw emun Pista te Kedlavey te Belinsuǥuen.
26“Uwita niw ziyà te valey te Nengazen he Megbevayè niw is kinemeupiyahan duen te egkehuna he egkeraǥun niw ziyà te tanè niw. “Kenè niw hilutua is nati he kambing te ǥatas te iney zin.”
27Migkeǥiyan si Moises te Nengazen te, “Isurat nu heini he menge lalag su iyan heini paaǥi te kebpekid-uyun ku kenikew wey te tivuuk he menge Israilihanen.”
28Ne zutun si Moises seled te kepatan he andew wey kezukileman, ne wazè en sikandin mekekaan wey mekeinum. Ne insurat din diyà te midlumpipì he menge vatu sikan is menge lalag te Nengazen mehitenged te kebpekid-uyun din kandan he iyan sikan is Sepulù he menge Belaud.
29Midtupang si Moises puun duen te Buntud he Sinai he ed-uwit duen te zezuwa he melumpipì he vatu he midsuratan te Kesuǥuan. Nenganlag is dagwey zin su geina te nekidlalag sikandin te Nengazen, iyan, wazè din haazà metueni.
30Ne naahà ni Aaron wey zuen te langun he menge etew is kebpenganlag te zagwey ni Moises hein midtengtengan dan sikandin, ne nahandek sikandan he ed-uvey ziyà te kandin.
31Piru mid-umew sikandan ni Moises, umbe mid-uvey si Aaron wey sikan is menge pengulu te menge keet-etawan te Israel, ne mibpekidlalag si Moises kandan.
32Ne hein nepasad haazà, mid-uvey ziyà te kandin is langun he menge Israilihanen. Ne impenurù din diyà te kandan sikan is langun he menge velaud he imbeǥey te Nengazen diyà te kandin diyà te Buntud he Sinai.
33Ne emun ebpekepasad en si Moises he ebpekidlalag kandan edtembunan din is dagwey zin.
34Piru emun edseled si Moises diyà te Tulda he Edtelevukaayan su ebpekidlalag te Nengazen, id-awè din is tambun te zagwey zin taman te ebpekeǥas sikandin dutun te Tulda. Ne emun ebpekeǥawas en sikandin, ne egkeǥiyen din diyà te menge Israilihanen is minsan hengkey he ibpekaǥi te Nengazen kandin,
35ne egkaahà te menge Israilihanen is kebpenganlag te zagwey zin. Ne edtembunan din heini taman te edlikù sikandin diyà te Tulda su ebpekidlalag en maan sikandin te Nengazen.