Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Exodus

Exodus 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bada, Moses i riwei, “Ḡaima ruaḡa dabadabai ma bori inanana me ruaḡa u wamawamaia, ma au tepana riwana tagogina ana girumi me au naona.
2Ma vokaukaua ma ubaubanai ma ḡei ola Sinai au tepana ma nebeleu.”
4Ma Moses, ḡaima ruaḡa i bori me au naona nanare. Ubaubanai boiboḡi ḡaimai i voai ma i ḡae au ola Bada i ririwei nanare.
5Ma Bada apauei i ḡairai ma au ririvana i raumairiei, ma wavana i latoni, “Bada!”
6Ma Moses au naona i babara ma i viḡoreḡore, “Tau maemae nonoana! Tau rarau-nuapoapoeu ma iviu aiaina, tau eḡa laḡilaḡina amlou ita voḡaiḡai.
7Au nuavaina maemaena ina mae au rava awarii da kimta tausan ina kwa ma kaua apoapoe, mae-ḡaeḡae ma ḡoʼapoapoe ina nota-tawanei. Wate tauna eḡa kaua apoapoe taukauei ita inana-tawanei, natunatui ma ḡoḡoḡai, amamai i kaukauei kovoḡana e vaivaia da kimta vitonuina da vi-four-na.”
8Moses maratagogi i mae-peu au doa ma Bada i viborumei.
9I riwa, “Au bada mepa da riwa kaua da tam nuanuau u vaia, a vivibaḡaim da uta vinao ma tata nae. Wei ravai orai badobadoi, wate ai kaua apoapoe ma ai ḡoʼapoapoei ma nota-tawanei, ma ma vai-meleiai am buderi.”
10Bada, Moses i riwei, “Ma rautaniḡana! Au parivainuaḡana bagibagina tam maiteni a kaukauei am patara Israel maiteni. Ma au matami kaua ḡaeḡae aniba kauai ana kauei. Eḡa melanai aiai wenanare ita kauei au dobu. Rava anatapui au ririvami e mamae, au rewapana ina inanai da tau, Bada kaua ḡaeḡae ana kauei aubaimi.”
28Moses kampa i mae Bada maiteni au pom 40 ma waguvarai 40, eḡa ita am ma eḡa ita uma nai au marana. Ma Bada ḡaima au tepana parivainuaḡana riwai - Tarawatu 10 i girumi.
29Moses ḡaima ruaḡa au tepai parivainuaḡana riwai i vinimavoei ma ola Sinaiei i ḡairai. Wate eḡa malana ita vaia da naona i lalalai aubaina tauna Bada maiteni i babani.
30Aaron ma Israel patarai i ʼnanai da Moses naona i lalalai ma awarina naena i rovoei.
31Wate Moses taui i ḡorei, ma Aaron ma dogadogara i nei awarina, ma awarii i babani.
32Ma mai Israel i riei Moses awarina ma tarawatu ola au tepana i vereverei rava i pariverei.
33Moses naona garei i purui maranai awari i babani-vorovei.
34Maranai Moses e ruirui au numagara da Bada maiteni ina babani, ḡarana naona i purupurui lamna, e vovotawanei. Ma e opuopu memei ma Bada aiwai i riwei mai Israel e paripariverei,
35ma mai Israel, i ʼnanai da Moses naona i lalalai. Lamna maranai Moses naona i puru-melei da ina rui me da Bada awarina ina babani.