Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Eksodus

Eksodus 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ôpa poc tapa luagêc êtôm ŋamataŋa, go jato biŋ, taŋ kato kêsêp poc tapa ŋamataŋa, tê kôtuc popoc nê, êsêp poc tapa tonec amboac tonaŋgeŋ.
2Ômansaŋ taôm êndêŋ eleŋ bêbêcgeŋ. Ma eleŋ bêbêcgeŋ ôpi lôc Sinai ômôêŋ ma ôtôc taôm êndêŋ aê aŋga lôc tau ŋatêpôê.
3Ŋac teŋ êpi êwiŋ aôm atom ma teŋ êmoa lôc ŋagala atom. Domba to bulimakao sêniŋ gêgwaŋ sêmoa lôc ŋagala atom amboac tonaŋgeŋ.”
4Amboac tonaŋ Mose kêpa poc tapa luagêc kêtôm poc tapa ŋamataŋa. Ma gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ eŋ gêdi jakêpi lôc Sinai kêtôm Apômtau kêjatu eŋ, ma kêkôc poc tapa luagêc gêwiŋ.
5Ma Apômtau kêsêp gêmêŋ gêmoa tao ŋalêlôm e kêkô jabaŋ Mose. Ma Mose awa gêjac Apômtaunê ŋaê.
6Go Apômtau jakêlêlêc eŋ gêja ma gêmôêc gebe “Apômtau, Apômtau, eŋ Anôtô, moasiŋ to taê walô ŋatau, eŋ têtac ŋandaŋ sebeŋ atom. Eŋ ŋac tolêlôm têtac gêwiŋ ŋamalacŋa to ŋac biŋŋanôŋa.
7Eŋ têtac gêwiŋ lau 1,000 to 1,000 to kêsuc êsêacnêŋ geo to sêgêli biŋŋa ma sec ôkwi. Mago eŋ kêmêtôc lau geo amboac tonaŋgeŋ ma kêkêŋ tameŋi sêgêli biŋ ŋagêjô kêpi latuŋi to dêbuŋi ma abeŋi to nêŋ gôlôac.”
8Go Mose gewec sebeŋ to keteŋ mec gêdêŋ Apômtau
9ma kêsôm gebe “O Apômtau, aê embe janac aôm matamanô ŋajam, go jateŋ ŋoc Apômtau aôm, gebe ôsêlêŋ ômoa aêac ŋalêlôm ôwiŋ. Biŋŋanô, êsêac lau gêsuŋtêkwa ŋatoŋ, mago ôsuc aêac agêli biŋ to ma sec ôkwi ma ôkôc aêac sa atu nêm gêŋ.”
10Ma Apômtau kêsôm gebe “Ôlic acgom, aê jamoatiŋ poac teŋ. Aê oc jaŋgôm gêŋtalô nêm lau samob sêlic. Gêŋtalô amboac tonec kêsa aŋga nom ŋagamêŋ to aŋga lau-m teŋ atomanô. Ma lau samob, taŋ sêwiŋ aôm naŋ, oc sêlic gêŋ, taŋ Apômtau êŋgôm naŋ. Ma gêŋ, taŋ gabe jaŋgôm êndêŋ aôm naŋ, gêŋsêga kaiŋ teŋ.
11“Ojop biŋ, tec galoc jajatu aôm nec. Ôlic acgom, aê jajanda lau Amor to Kanaan ma lau Het to Peres ma lau Hib to Jebus sêc sêna.
12Ôlic taôm gebe ômoatiŋ poac ôwiŋ lau, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ aôm ô lasêŋa naŋ atom. Embe ôŋgôm, go êtu nêm lakô.
13Ônsêlô êsêacnêŋ altar su to ôsap nêŋ alê poc tulu ma ôtuc nêŋ anôtôonê ŋakatu popoc.
14Aôm oteŋ mec êndêŋ anôtô jaba teŋ atom, gebe Apômtau eŋ Anôtô, taŋ gêjam lêmuŋ nê lau gebe têntac êwiŋ eŋ taugeŋ naŋ. Ênê ŋaê gebe Aê gajob ŋoc lau têntac gêwiŋ aêŋa.
15Ôlic taôm, gebe ômoatiŋ poac ôwiŋ lau gamêŋ tônêŋa atom. Êsêac embe sêŋgôm mockaiŋŋa êndêŋ nêŋ anôtôi to sêkêŋ da êndêŋ nêŋ anôtôi, oc moae sêkalem aôm gebe ôniŋ da ôwiŋ êsêac,
16ma aôm oc moae ôjaliŋ nêŋ latuŋio sa gebe sênam latômi. Ma êsêac latuŋio embe sêŋgôm mockaiŋo êndêŋ nêŋ anôtôi, oc sêlêtôm aôm latômi gebe sêŋgôm mockaiŋ êndêŋ êsêacnêŋ anôtôi amboac tonaŋgeŋ.
17“Ôpac ki êwê ma ômansaŋ anôtô jaba atom.
18“Ôlic Om Polom Ŋalucŋa ŋapep. Êndêŋ bêc 7 aôm ôniŋ polom ŋaluc êtôm kajatu aôm naŋ. Ôniŋ êndêŋ ŋanoc. taŋ kakêŋ gêdêŋ aôm naŋ, êndêŋ ajôŋ Abib, gebe gêdêŋ ajôŋ Abib tau tonaŋ aôm gôwi Aiguptu siŋ.

19Ŋamêc samob têtu aêŋoc gêŋ, aômnêm bôc kapoac ŋamêc samob, nêm bulimakao to domba kapoac ŋamêc.
20Doŋki ŋamêc, naŋ ônac da ŋa domba ŋalatu. Embe ondec gebe ônac da gêŋ tau atom, go ôpôŋ gêsutêkwa tulu. Ma ônac da nêm latômi ŋamêc samob. Ma ŋac teŋ êô lasê aê tolêma sawa atom.
21“Ônam kôm êndêŋ bêc 6, mago êndêŋ bêc êtu 7ŋa ôlêwaŋ taôm. Ôlêwaŋ taôm êndêŋ bêc tonaŋ êndêŋ têm ôkac nom ôkwiŋa ma êndêŋ têm ojoŋ kômŋanô saŋa amboac tonaŋgeŋ.
22Aôm ôlic Om Wokeŋa êndêŋ noc ôniŋ gêŋ lasêŋa. Ma êndêŋ jala ŋabêc ŋamuŋa aôm ôlic Om Ojoŋ Kômŋanô saŋa.
23Nêm ŋacwaga samob sêô lasê sêkô aê Apômtau Anôtô, taŋ katu Israelnêŋ Anôtô naŋ, laŋôcnêmŋa êtu dim têlêac êtôm jalageŋ.
24Aê oc jajanda lau tomôkê-tomôkê sêc su ma aê jaŋgôm nêm gamêŋ esewec êtu kapôêŋ. Ma êndêŋ taŋ ôpi ôna ô lasê ôkô aê Apômtau, aômnêm Anôtô, laŋôcnêmŋa êtu dim têlêac êtôm jalageŋ naŋ, ŋac teŋ oc êjaŋgo nêm gamêŋ su atom.
25“Ôkêŋ polom tojist êwiŋ daja ŋadec atom. Ma Om Pasa ŋada ŋagêdô ênêc e eleŋŋa atom.
26Ôkôc nêm kôm ŋamêc ŋajamanô tau ôndêŋ aê Apômtau, aômnêm Anôtô, ŋoc andu ôna. Ono domba ŋalatu ŋa tênanê su atom.”
27Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Oto biŋ tonaŋ sa gebe biŋ tonaŋ kêtu poac, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ aôm to Israel naŋ, ŋagôliŋ.”
28Ma Mose gêmoa gêwiŋ Apômtau geleŋŋa 40 ma gêbêcauc 40. Eŋ geŋ mo atom to gênôm bu atom. Ma eŋ keto poac ŋabiŋ kêsêp poc tapa, eŋ keto biŋsu lemeŋ lu.
29Gêdêŋ taŋ Mose kêsêp aŋga lôc Sinai gêmêŋ naŋ, eŋ kêkôc biŋsu ŋapoc tapa luagêc. Ma gêdêŋ taŋ eŋ kêsêp aŋga lôc gêmêŋ naŋ, kêjala tau gebe laŋôanô ŋawasi kaiŋ teŋ nec atom. Eŋ laŋôanô ŋawasi kaiŋ teŋ tonaŋ ŋam gebe eŋ gêjam biŋgalôm gêwiŋ Apômtau.
30Gêdêŋ taŋ Aron to lau Israel samob sêlic Mose naŋ, tec sêlic laŋôanô ŋawasi kaiŋ teŋ ma têtêc gebe nasêndambiŋ eŋ atom.
31Mago Mose kêkalem êsêac, tec Aron to gôlôacnêŋ laumata samob sêmu dêdêŋ eŋ sêja, ma Mose gêjam biŋgalôm gêwiŋ êsêac.
32Tonaŋ su, go lau Israel samob têtu gasuc eŋ ma eŋ kêkêŋ biŋsu samob, taŋ Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ aŋga lôc Sinai naŋ, gêdêŋ êsêac.
33Mose kêsôm biŋ gêdêŋ êsêac su, go kêkêŋ obo lala teŋ gêsaŋ laŋôanô auc
34Kêtôm têm samob, taŋ Mose kêsô bec gêdêŋ Apômtau gêja gebe ênam biŋgalôm êwiŋ eŋ naŋ, eŋ kêkac obo lala su e gêmu kêsa kêtiam. Ma gêdêŋ taŋ kêsa gêmêŋ naŋ, eŋ gêjac miŋ biŋ, taŋ Apômtau kêjatu naŋ, gêdêŋ lau Israel.
35Ma lau Israel sêlic Mose laŋôanô gebe ŋawasi kaiŋ teŋ. Go Mose gêsaŋ laŋôanô auc ŋa obo lala ŋapaŋ e gêmu kêsô gêja kêtiam gebe ênam biŋgalôm êwiŋ Apômtau.