Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - BONAA

BONAA 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri pì Musanɛ: Ǹ gbɛ̀ anlo kɛ mɛ̀n pla lán a káakunↄ bà, mani yã kũ ò kú a káakupↄ kũ n wìnↄa kɛ̃ḿma.
2Ǹgↄ̃ kú soru gũn kↄnkↄ. Ǹ didi Sinai kpia ǹ zɛ ma arɛ a mìsↄ̃ntɛa.
3Gbɛ̃ke sún su kũnworo. Òsun gbɛ̃ke e gukea kpi pìia sero. Bee sã ke zù sún su pↄ́ ble a gɛ̃iro.
4Musa gbɛ̀ anlo à mɛ̀n pla lán a káakunↄ bà. À fùtɛ kↄnkↄ káakukaaku, akũ à dìdi Sinai kpia à gbɛ̀ anlo mɛ̀n pla pìnↄ kũna a ↄĩ lákũ Dikiri ònɛ nà.
5Dikiri kìpa túsukpɛ gũn à zɛ̀ a sarɛ, akũ à a zĩda tↄ́ sìsi.
6Kũ Dikiri tɛn gɛ̃ a arɛ, à a tↄ́ sìsi à pì: Dikiri, Dikiri Luda wɛ̃ndadↄ̃nnɛri sùruden ma ũ. Ma pↄ dì fɛ̃ likaro, má gbɛ̃kɛ kũ náanio vĩ zↄ̃kↄ̃.
7Madìgↄ̃ gbɛ̃kɛ vĩ kũ gbɛ̃nↄ ari ń buri lɛ́mmɛ, mani ń yã vãninↄ kɛ̃ḿma kũ ń taarinↄ kũ ń durunnanↄo. Ama madì tó taaride bo pãro. Madì denↄ yã vãni wí ń nɛ́nↄ musu kũ ń daikorenↄ kũ ń sãkpɛnↄ kũ ń nasionↄo.
8Musa wùtɛ a nɛ̀sɛlɛ kutɛna à donyĩ kɛ̀nɛ gↄ̃̀nↄ
9à pì: Dikiri, zaakũ ma n pↄnna lè, ǹ gɛ́ kũoo. Bee kũ gbɛ̃ pìnↄ sã gbãna, ǹ sùru kɛ kũoo ó yã vãninↄ kũ ó durunnanↄ musu ǹ ó sɛ́ n pↄ́nↄ ũ.
10Dikiri pì: Ma bàka nigↄ̃ kú kãáomɛ. Mani yãbonsarɛ kɛ á pínki wára, kũ gbɛ̃ke dí a taka kɛ buri ke gũn andunian zikiro. Buri kũ ò likaáinↄ ni ma yãkɛna e, zaakũ mani yã naaside kɛ kãáo.
11Àgↄ̃ yã kũ ma òárɛ gbãra kũna, mani pɛ́árɛ Amↄrinↄa kũ Kanaanↄ kũ Itinↄ kũ Pɛrizinↄ kũ Ivinↄ kũ Yebusinↄo.
12À laakari kɛ! Àsun lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ kũ bùsu kũ átɛn gɛ́ gɛ̃n denↄoro, de àsun tankutɛ kpákpa á zĩdanɛro yãi.
13À ń sa'okinↄ gboro à ń tãna gbɛ̀nↄ wíwi à Asɛra línↄ zↄ̃zↄ̃.
14Àsun kútɛ tãnanɛro, zaakũ makũ Dikiri ma tↄ́n Gↄ̃ba, madì gↄ̃ba kpá.
15À laakari kɛ! Àsun lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ kũ bùsupidenↄoro, zaakũ tó òtɛn pãpã kɛ ń tãnanↄ yã musu, òtɛn sa oḿma, oni á sísi à ń sa'ona nↄ̀bↄ só kũńwomɛ.
16Àsun nↄ sɛ́ á nɛ́nↄnɛ ń tɛ́ro, zaakũ tó ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ tɛn pãpã kɛ ń tãnanↄ yã musu, oni tó á nɛ́nↄ pãpã kɛ kũńwo se.
17Àsun mↄ̀ pi tãna ũro.
18Àgↄ̃ Burodi Futɛnasari dikpɛ kɛ. Àgↄ̃ burodi futɛnasari só gↄrↄ suppla mↄ kũ òdi pi Abibu gũn lákũ ma dìtɛárɛ nà, zaakũ mↄ pìi gũn a bↄtɛ Misila.

19Á daudunↄ bi ma pↄ́nↄmɛ ń pínki kũ á pↄ́kãde nɛ́ sà káakunↄ ń pínki, zù ke pↄ́ ketenↄ.
20Àgↄ̃ zaaki nɛ́ sà káaku bo kũ são. Tó ádi boro, à a waka fĩ à dɛ. Àgↄ̃ á daudunↄ bo. Gbɛ̃ke sún su ma kĩnaa ↄkoriro.
21Àgↄ̃ zĩ kɛ gↄrↄ suddo à kámma bo a gↄrↄ supplade zĩ, bee búwigↄrↄ ke pↄ́kɛ̃gↄrↄn yá.
22Àgↄ̃ Pↄ́kɛ̃na dikpɛ kɛ gↄrↄ kũ a na burapↄ káaku kɛkɛnaaa. Àgↄ̃ Pↄ́dufublena dikpɛ kɛ wɛ̃̀ lakanaaa.
23Wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo gↄ̃gbɛ̃ sĩnda pínki gↄ̃ su makũ Dikiri Isarailanↄ Luda arɛ gɛ̃̀n aakↄ̃.
24Mani pɛ́árɛ burinↄa mani á bùsu lɛ́ karaárɛ. Gbɛ̃ke ni á bùsu ni dɛ gↄrↄ kũ átɛn su makũ Dikiri á Luda arɛ wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo gɛ̃̀n aakↄ̃ro.
25Àsun pↄ́futɛna kpáma lɛɛlɛ kũ sa'opↄ aruoro. Àsun Vĩnla sa'ona nↄ̀bↄ ditɛ gu dↄ̀aro.
26Àgↄ̃ gɛ́ makũ Dikiri á Luda ↄnn kũ á burapↄ káakunↄ. Àsun blènɛ nↄ̀bↄ kuku kũ a da yↄ̃'ioro.
27Akũ Dikiri pì Musanɛ: Ǹ yã pìnↄ kɛ̃ takadan, zaakũ ma bàka kunna kũnwo kũ Isarailanↄ yãnↄn gwe.
28Musa kú kũ Dikirio gwe ari gↄrↄ bupla fãnantɛ̃ kũ gwãanio pↄ́blenaa sari pↄ́minaa sari. Akũ Dikiri a bàka kunna kũńwo yã mɛ̀n kurinↄ kɛ̃̀ gbɛ̀ anlo pìnↄa.
29Kũ Musa kìpa Sinai kpia, à gbɛ̀ anlo mɛ̀n pla kũ doka kɛ̃aa pìnↄ kũna a ↄĩ. À dↄ̃ kũ a ãn tɛn tɛ́ kɛ ń yã'ona kũ Dikirio yãiro.
30Kũ Haruna kũ Isarailanↄ a è ń pínki, a ãn tɛn tɛ́ kɛ, vĩna ń kũ ò nai.
31Akũ Musa ń sísi. Haruna kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ ɛ̀ra ò sù a kĩnaa, akũ à yã ò kũńwo.
32Abire gbɛra Isarailanↄ nài ń pínki, akũ à yã kũ Dikiri dìtɛarɛ Sinai kpi musu òńnɛ pínki.
33Kũ à yã òńnɛ à làka, à fáta kù a ãnnwa.
34Tó à gɛ̃̀ à yã o kũ Dikirio, àdi fáta go ari à ɛra à bo. Tó à bò, àdi yã kũ Dikiri dìtɛarɛ o Isarailanↄnɛ,
35akũ òdi e a ãn tɛn tɛ́ kɛ. Musa dì ɛra à fáta kú a ãnnwa ari à ɛra à gɛ̃ à yã o kũ Dikirio.