Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Exodo

Exodo 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea jarasia: –Mõgarada umé pewed̶ea odua mʌ̃a naãrã o diad̶a quĩrãca. Maʌ̃ mõgarad̶e mʌ̃a mõgara naãrã o diad̶ad̶e jaya b̶ʌd̶ara wayacusa jaya b̶ʌya, dji naãrãbemara bʌa jũma tod̶ozoabid̶a bẽrã.–
2Jũma oped̶a nu diaped̶ed̶a Sinai eya borod̶aa zedua mʌ̃ quĩrãpita b̶ai carea.
3Ni ab̶aʌda bʌ ume zecara b̶ʌa idjab̶a ni ab̶aʌda eyad̶e b̶acara b̶ʌa. Ovejara paca sid̶a eya carrad̶e ne cod̶acara panʌa.–
4Ara maʌ̃da Moiseba mõgarada umé pewed̶ea osia Ãcõrẽba naãrã o diad̶a quĩrãca. Nurẽma diaped̶ed̶a Sinai eyad̶e ʌ̃taa wãsia Ãcõrẽba idjía jarad̶a quĩrãca. Mõgara umé pewed̶ea od̶ada idji jʌwad̶e edesia.
5Maʌ̃ne Ãcõrẽra jʌ̃rãrãne ed̶aa zeped̶a Moise caita nũmesia. Mama idji trʌ̃ Jehováda Moisea jarasia.
6Idji wãyã wãbʌrʌd̶e Moisea nãwã jarasia: –Mʌ̃ra Ãcõrẽa. Mʌ̃ra Ãcõrẽa. Mʌ̃ra quĩrã djuburiaid̶a b̶ʌa idjab̶a quĩrĩãneba carebabaria. Mʌ̃ra baridua quĩrũcaa. Mʌ̃a ẽberãrãra bio quĩrĩã b̶ʌa idjab̶a bed̶ea ab̶a b̶ʌa.
7Mʌ̃ quĩrĩã jõcada zocãrã ẽberãrãa unubibaria. Ãdjia cadjirua obadara, mʌ̃ bed̶ea igarabadara idjab̶a ãĩ obada sid̶a mʌ̃a quĩrãdoabaria. Baribʌrʌ dji bed̶ead̶e b̶ʌra mʌ̃a cawa obaria. Dji zezaba cadjirua od̶a carea idjida, idji warrarãda, idji wiuzaquerãda, ãdjirã warrarã sid̶a cawa o b̶abaria.–
8Ara maʌ̃da Moisera chĩrãborod̶e idji dratura egorod̶e tẽũ cob̶eped̶a Ãcõrẽa bia bed̶easia.
9Nãwã jarasia: –Mʌ̃ Boro, bʌa mʌ̃da bia unu b̶ʌbʌrʌ, dairã ume wãdua. Naʌ̃ ẽberãrãra cʌwʌrʌ zarea panʌmĩna dairãba cadjirua oped̶ad̶ara quĩrãdoadua idjab̶a dairãra edadua bʌ puru bamãrẽã.–
10Ãcõrẽba panusia: –Ũrĩdua. Mʌ̃ra bãrã puru ume bed̶ea b̶ʌya. Bãrã quĩrãpita mʌ̃a ne ununacara o b̶aya. Maʌ̃ ne ununacara mʌ̃a wad̶ibid̶a ni ab̶aʌ puru naʌ̃ ẽjũã b̶ead̶e ocaa. Mãwã obʌrʌd̶e ẽberãrã bʌ ume panʌba bãrã israelerã carea o b̶ʌda ununaped̶a mʌ̃ ʌb̶ʌara waya panania.
11Jũma mʌ̃a id̶i jara b̶ʌra ĩjã od̶adua. Maʌ̃ne bãrã quĩrãpita mʌ̃a amorreorãda, cananeorãda, hititarãda, perezeorãda, heveorãda, jebuseorã sid̶a jũma ãyã jʌrecuaya.
12Quĩrãcuitad̶adua. Bãrã wãbʌda druad̶ebemarã ume bed̶ea b̶ʌrãnadua. Mãwã od̶ibʌrʌ cawaẽ́ne bãrã bid̶a ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽa bia bed̶ead̶ia.
13Maʌ̃ bẽrã ãdji animarã babue diabadara jũma ãrĩnadua. Idjab̶a ãdji ãcõrẽ mõgara od̶ada, ãdji ãcõrẽwẽrã Aserá bacuru od̶a sid̶a jũma toapetacuad̶adua.
14Dewara ãcõrẽa bia bed̶earãnadua. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãba ab̶abe mʌ̃́a bia bed̶ead̶ida. Maʌ̃ carea mʌ̃ trʌ̃ra “Ãcõrẽ jiwaid̶a b̶ʌ” abadaa.
15Quĩrãcuitad̶adua. Bãrã wãbʌda druad̶ebemarã ume bed̶ea b̶ʌrãnadua. Mãwã od̶ibʌrʌ ãdjirãba ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽa bia bed̶ead̶e wãbʌdad̶e idjab̶a animarã bea diad̶e wãbʌdad̶e bãrãa jarad̶ia ab̶arica od̶amãrẽã. Maʌ̃ne bãrã bid̶a ãdji ãcõrẽa animarã bea diaped̶ad̶a djarada cod̶ia.
16Idjab̶a bãrã warrarãa maʌ̃ druad̶ebema wẽrãrãda idu edabid̶ibʌrʌ, maʌ̃ wẽrãrãba ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽa bia bed̶eabʌdad̶e bãrã warrarã bid̶a maʌ̃ jʌwaba od̶a ãcõrẽa bia bed̶ead̶ia daunema panʌ quĩrãca.
17Jʌwaba obada ãcõrẽra orãnadua.
18Paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ cobada ewarida od̶adua. Bãrãba siete ewari paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda cod̶ida panʌa mʌ̃a jarad̶a quĩrãca. Maʌ̃ra od̶adua mʌ̃a jara b̶ʌd̶a ewari Abib jed̶ecod̶e, bãrãra maʌ̃ jed̶ecod̶e Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a bẽrã.

19Jũma bãrã umaquĩrã warra dji nabemarã, bãrã animarã dji umaquĩrã naãrã toped̶ad̶a sid̶a mʌ̃rea.
20Bãrã burro warra dji nabema umaquĩrã tobʌrʌda mʌ̃remĩna bãrãba maʌ̃ animarãda poya edad̶ida panʌa. Edad̶i carea ovejada wa chiwatuda maʌ̃ burro cacuabari mʌ̃́a babue diad̶ida panʌa. Baribʌrʌ maʌ̃ burroda eda quĩrĩãnaẽ́bʌrʌ, otapuya bead̶ida panʌa. Idjab̶a bãrã umaquĩrã warra dji nabema tobʌdara mʌ̃re bẽrã idji cacuabari ovejada wa chiwatuda mʌ̃́a babue diad̶ida panʌa maʌ̃ warrara zocai b̶emãrẽã. Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃́a ne diai carea neẽ́ b̶ʌra mʌ̃ quĩrãpita zecara b̶ʌa.
21Sei ewari bãrã trajura od̶ida panʌa, baribʌrʌ sietebema ewarid̶e ʌ̃nãũnida panʌa. Bãrã ẽjũã obʌdad̶e, ewabʌdad̶e bid̶a sietebema ewarid̶e ʌ̃nãũnida panʌa.
22Bãrã néud̶ebema naãrã ewaped̶ad̶a carea b̶ʌsrid̶a ewarida od̶ida panʌa trigo naãrã ewabʌdad̶e. Idjab̶a bãrã néu jũma ewaped̶ad̶a carea b̶ʌsrid̶a ewarida od̶ida panʌa.
23Mʌ̃ra Ãcõrẽa, bãrã israelerã Boroa. Poaza b̶arima ũbea umaquĩrãrãra mʌ̃ quĩrãpita jũma zed̶ida panʌa.
24Bãrã quĩrãpita mʌ̃a Canaaʌ̃ druad̶ebemarãra jũma ãyã jʌrecuaya idjab̶a bãrãa druara waib̶ʌa diaya. Maʌ̃ bẽrã poaza b̶arima ũbea bãrã mʌ̃ quĩrãpita wãbʌdad̶e ni ab̶aʌba bãrã ẽjũãra jãrĩne zed̶aẽ́a.
25Animarã mʌ̃́a babue diabʌdad̶e dji oada paʌ̃ ẽsãbari bara b̶ʌ ume babue diarãnadua. Bãrã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea ne cobadara obʌdad̶e oveja mʌ̃́a bea diaped̶ad̶a djarara ni maãrĩ bid̶a wagad̶iẽ́ panʌa nurẽma carea.
26Bãrã néu naãrã ewabʌdad̶ebemada dji biara b̶ʌdrʌ mʌ̃ ded̶aa diad̶e zed̶adua. Chiwatu zaquera dji papa jub̶ad̶e djurãnadua.–
27Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia: –Mʌ̃a jarad̶ara jũma b̶ʌdua, maʌ̃neba mʌ̃ra bʌ ume idjab̶a israelerã ume bed̶ea b̶ʌbʌrʌ bẽrã.–
28Maʌ̃ne Moisera Ãcõrẽ ume Sinai eyad̶e b̶asia cuarenta ewari ãsa diamasi bid̶a. Idjira ne coẽ́ b̶asia idjab̶a baido sid̶a doẽ́ b̶asia. Mõgara umé pewed̶ea od̶ad̶e Ãcõrẽba ĩjã obi b̶ʌ bed̶ea die diad̶ara jũma jaya b̶ʌsia.
29Maʌ̃be Moisera Sinai eyad̶eba ed̶aa zesia. Ãcõrẽ ley mõgara umé pewed̶ead̶e jaya b̶ʌ́ b̶ʌda idji jʌwad̶e enesia. Ãcõrẽ ume bed̶ea b̶ad̶a bẽrã idji quĩrãdarrara dorrodorroa b̶asia baribʌrʌ maʌ̃nebemada adua b̶asia.
30Moise quĩrãdarra dorrodorroa b̶ʌda Aaroʌ̃ba israelerã bid̶a unusid̶ad̶e idji caita wãnida wayasid̶aa.
31Baribʌrʌ Moiseba ãdjirãra trʌ̃cuasia. Ara maʌ̃da Aaroʌ̃ra israelerã bororã sid̶a wãnaped̶a Moisera ãdjirã ume bed̶easia.
32Mãwãnacarea jũma israelerã sid̶a idjimaa wãsid̶aa. Maʌ̃be Ãcõrẽba Sinai eyad̶e jarad̶ara Moiseba ãdjirãa jũma jarasia.
33Ãdjirãa jarad̶acarea Moiseba idji quĩrãdarrara quẽbʌ daucha wuaba bʌrasia idji quĩrãdarra dorrodorroa b̶ʌda unurãnamãrẽã.
34Baribʌrʌ Ãcõrẽ ume bed̶eabari ded̶aa wãbʌrʌza Ãcõrẽ ume bed̶ea b̶ʌd̶e Moiseba maʌ̃ wuara ẽrãbadjia. Mamaʌba ẽdrʌd̶acarea idjia israelerãa Ãcõrẽba obi jarad̶ada jarabadjia.
35Maʌ̃ne israelerãba unubadjid̶aa Moise quĩrãdarrara dorrodorroa nũmʌda. Jũma jarad̶acarea Moiseba idji quĩrãdarrara wayacusa quẽbʌ daucha wuaba bʌrasia. Mãwã bʌrá b̶esia ab̶a wayacusa Ãcõrẽ ume bed̶ead̶e wãbʌrʌd̶aa.