Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Buka Rughuhoru

Buka Rughuhoru 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Yahweh te bosa vania Moses, “Ko gonidilai erua na midi ni vatu vaghai erua na diki vatu to soni paruhai, mu ku gere vanighi na lei bosa tana erua na diki vatu.
2Ko gonidila i ropo tana puipungi ge ko dato mai tana Ghotu Sinai, ge ko mai topou iga tana vuvungana na ghotu.
3Me ke bei nigho udukolu mai gea siki sakai, mu mua lubatia ghua ahei geke datovia mai na ghotu. Mo ko bei lubatia siki buluka pa siki maumanu ke vangavanga dutuvia na ghotu.”
4Ma Moses te sarighi erua na midi ni vatu vaghai erua na diki vatu. Me labota lamolamo mua, gaia te sei dato tana Ghotu Sinai te vaghaa Yahweh te bosa vania nia, me holai erua na midi ni vatu tana limana.
5Ma Yahweh te horu mai tana ghoghopa daro/te tughuru vaghaa na bere sule, me holoa heghena na ahana, “Yahweh,” ma Moses te tughuru iga tana matana.
6Ma gaia te mai tona haliu inaghona Moses ge ghaghua, “Inau a Yahweh! Inau a Yahweh, na God te veiarovi me liouto. Inau tu mua mina rutu, me vonughiu na dolo te sule me utuni.
7Inau tu tatea na dole sule vanira na lei togha ni vavata nia na talukehani na lei vata ni palu mana dika. Me vagha ghua ku mua sania na toroana na palu, mu ku torora na lei daledira mana kukuadira nia na paludira na tamadira mana tinadira me ke va sara tana toluni mana vatini na vavata.”
8Ma Moses te mina me poghotao tana pari me kikinima.
9Ge ghaghua, “Yahweh, ke vaghaa ko righi utou tana matamu ke, inau ku nongi ngangatagho ge ko nighai udukolu. Eo, na vure raeni tara kutuvatu mara diu vetena/diudiu, hauva, inau tu nongigho ngangatagho ge ko talukehai nimami na hahi mana palumami. Mo ko lavipangotighai te vaghaa nimua na puku ni vure/totobo lologho.”
10Ma Yahweh te bosa tughu, “E uto! Aeni na baubahu ku gonia vanighau. Inau ku gonighi na lei butuli tana matamiu tu mua gonighi mua tana maramana maia ta siki kema. Ighau mana lei kema kililighau kara niu kikinima, mara ghilala inau, Yahweh, ku gonighi na lei butuli raini vanighau.
11Keri ge kau taonighi na lei vetena tu vaheghau itaeni. Mi nau ku ghuru kehara rahei tara tughuru pungisia na halautumiu, rana vure ni Amor, mi Canaan, mi Heth, mi Periz, mi Hiv mi Jebus.
12Ma kau bei gonia siki baubahu itadira na vure raini tana butonikomu kau va iga, na pukuna kau taonighi gea na lei halautudira te dika.
13Kau haurakei ma kara tumuhoru didira na lei bela ni sukaghi, ma kau horui ma kau labu paruhai didira na vatu daro tara tughuruvaghi nighi mara kikinima vanira, ma kau toka horui didira na lei titinoni Asherah tara sarighi.
14Kau bei kikinima vania gea siki god keha, na pukuna inau Yahweh tu ghaghana ge kau liosakai vaniu/itagua.
15“Kau bei gonia siki baubahu kolura na vure tara kabu tana butonikomu keri, na pukuna tana bona tara kikinima didira na lei god keha mara sukaghi vanira, gaira kara kurutighau ge kau taonira, ma kau ghanighi na lei sukaghi.
16Mi geva ke vagha kau lavira na lei daledira na tahula tara kikinima vanira na lei god keha ge kara taudira na lei dalemiu na garimane ke, ma kara nera na lei dalemiu garimane ge kara tangotangodika savuu nia na kikinima vaniadira na lei god keha.
17“Kau bei gonia vanighau heghemiu gea siki god keha.
18“Ma kau ghanaghana na righitaoniana mana ghaniana na Berete Gulu e vitu na bongi. Te vaghaa tu taraighau nia tua, ke saravia na vula Abib tana tughu niulu iga, kau ghania, na pukuna na vula keri tau sania mai Egypt.

19Na lei kamanagho mane ke a nigua, me vagha ghua na buluka mana sheep.
20Na kamanagho mane na donkey kau pelu oil nia na volana itagua nia na hevei va sakai na dale sheep ge ke tughua na malana. Ma kau ghanaghana kau mua tughua ke, ma kau matea mughua na donkey nia na gotiana na luana. Hauva, kau pelu olira mughua na lei kamanagho mane, me ke bei mai tata gea tana matagu ahei ke mua lavia mai nina heveioli.
21“E ono na bongi tu talu kehai kau lutu iga, mi tana na Sabbath kau aheahe iga, sakai vamua tana bona ni ivu mana ghegheli.
22“Kau ghanaghana na Bongi/Gougonu ni Lavinivogha nia vangakolu mana togotogo na diki lavinivogha ni wheat, me ke vagha ghua na Bongi/Gougonu ni Baebale tana sosokona na hola koluana na vavanga mana wheat.
23Tana tughu niulu, e tolu na tughuru ni mai tate tana matagu inau Yahweh, na God ni Israel.
24Inau ku ghuru kehara na lei kema tara tughuru pungisia na halautumiu mu ku ghadaru sulea na riritina na pari, me taho ahei ke hughutighau me ke lagavulea nimiu na pari tana bona kau mai tate tana matagu e tolu na bona keri tana tughu niulu.
25“Kau bei vaheu mai gea na berete tau goni kolua nia na yeast, tana bona kau sukaghi na maumanu vaniu. Ma kau bei talua gea me ke dani kuvia tana roropoghana na dale sheep ni Lovovule tau mua ghania soko.
26“Kau holai mai tughu niulu tana valegu, inau a Yahweh, nimiu na God, na vuivuni na vanga ni subai tau holai ta nimiu na leghai tana bona ni lavinivogha. “Kau bei ghalatia nia gea na dalei sheep pana goat nia kokolo ni susuna tinadira.”
27Ma Yahweh te bosa vania Moses, “Ko gere horui na lei bosa ni baubahu raini, na pukuna na lei bosa raini te vaughilalaa nigua na baubahu itamua ighoe maia na vure ni Israel.”
28Ma Moses te kabu so tana kouna na ghotu kolua Yahweh e vati hangavulu na bongi mana dani, me mua vanga me mua inu. Mi tana bona vaghana keri gaia te gerei na lei bosa ni baubahu maia na Hangavulu na Vetena tana vuvungani na midi ni vatu.
29Tana bona Moses te sughi horu mai tana ghotu, te holai na midi ni vatu te gerei ga na bosa ni baubahu, ma gaia te mua ghilala na matana mana ihuna te marara na pukuna te kokoe kolua Yahweh.
30Mi tana bona Aaron maia na vure ni Israel tara righia te marara na matana mana ihuna ke, gaira tana mataghu ge kara mai dutuvia.
31Ma hauva, Moses te holora me nongira Aaron mana lei mane nagho itadira na vuresubo, ge kara mai ma kara kokoe kolua.
32Mi murina keri, gaira udolu na vure tara mai tatana, ma Moses te vahera na lei vetena te vahea Yahweh tana vuvungana na Ghotu Sinai.
33Mi tana bona te kokoe soko vanira, gaia te saroa na matana nia na tivi.
34Mi tana lei bona ni aho ke haghe tana Vaevale tapole tabu ge ke kokoe kolua Yahweh, gaia te lavikehaa na tivi koekobe ke ghoi horu mai. Vaho ge ke vahera va na vure ne lei vetena te vahea Yahweh,
35mana vure kara righia na matana mana ihuna Moses te marara. Mi murina vaho ge ke ghoi saroa sono koekobe ke ghoi oli me ke kokoe kolua Yahweh.