Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Exodas

Exodas 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Raghani viya murine, na Yawe God, Mosis iwoneni bo, “Akima benabenadi bata kuboridi nokodi kugawoworana naboni, bi debadiye na sisiyidi mayimayiyidi anagiruma ware naghove naboni.
2Maram didibare na kabununagha, da kugae Sainai Koyane bi name kunabananigu.”
4Na Mosis akima benabenadi bata iboridi, bi didibare pomsowae akimidi ikawara igae Sainai Koyane, metagha Yawe God iwonenina naboni.
5Bi Yawe God uuwa kamonagha iyowogha da nama yawata siyamiimiiri, na Tounamani kana waghawagha iwonena mayeni, Yawe God.
6Wasina bi Yawe God, Mosis naghone inomiiri bi irukwatu bo, “Tagu, na Yawe, bi kayowiiyayeyana da nuwatotowana kana God, na genuwanuwagu iyapughupughu yaininagha, bi nuwamonika da wiitumaghaneyana gwabiguve na aninuwayuyuna nonowa.
7Bi nuwamonika gwabiguve da aninuwayuyuna nonowa kata da inanagho kimta 1,000 murine, bi iiyawogha bera beroberodi da tamumu sabera na ananoghotatavedi. Bi berabero wawayidi da natunatudi, tubutubudi, bi kate nosinosidi na aro anaveredi.”
8Bi Mosis ivituwapore oghogheyana da mayiyina iyowogha dobodobove bi God ikabepepi
9iwona bo, “O Yawe God, memeda kuninuwamiise tagu biidi na arurupari da gwabimiiye kunamake. Wiisuwona mmkodi damdi nuwanuwadi sikotakii, bi gegha da bagune, yama beraberodi da tamumu kunoghotatavedi bi kabimii da tamwosina yam wawaya.”
10Wasina bi Yawe God iwonabodeyana bo, “Kuwaiyana! Tagu wiiwaghasina maragasina aberabera Isrel damdi teya. Bi wawaya tupami naghomiye konakitagu bera ghamaghamadi anabera mekodi wawaya gegha naghove siyakita kubura mududiye siyatubughana. Basuna tami kiiravimiye na mmkodi anabera, na wawaya kamodiye komakamakena tupadi sinanaghara.”
28Mosis gabudara 40 da nubabasu 40 name koya debane Yawe God yawata simakae, bi getana awaki iyakam bo iyaniunana. Bi touna wiiwaghasina maragasina sisiyidi - gwara yadi 10 akima benabenadi debadiye igiruma.
29Wasina bi Mosis Sainai Koyanama iyowogha bi imane na Wiiwaghasina Maragasina akimidi benabenadi bata ikabitawana. Touna koya debane God teya sivisisiya bi raghanina iveramagha iyowogha, na mayiyina iyayeyeghani bi geiyakovina.
30Eron da Isrel damdi sikita bi Mosis mayiyina iyayeyeghani na sinaghara da gesiyapiika ririnena.
31Bi gegha da Mosis ikwatuvedi na Eron da Isrel dogadogara siveramagha bi ivisisiya toudi biiyadi.
32Wasina bi noko murine, na Isrel damdi tupadi simiiririya bi Mosis gwara tupadi Sainai Koyana debane Yawe God iwoneni, na naboni wawaya iwonawiiakovidi.
33Raghanina Mosis toudi biiyadi wiisisiya yakabitore, na mayiturababara garanama mayiyina yasowo.
34Bi raghanina Mosis yanagho Yawe God yawata Kiregoru Kabikabikuwayina kamone wiisisiya biidi, na mayiturababara yakabitaveni patana da yakanibu. Bi ragahanina yakanibu na metagha God iwonawiiyoyowaneni na Isrel damdi yawonedi,
35na Isrel damdi sakita da mayiyina na yayeyeghani. Wasina bi Mosis mayiturababara garanama mayiyina yasowo mayeni patana da Yawe God yawata wiisisiya magha biidi na yakabitaveni.