Text copied!
CopyCompare
GODIDO VUA MAEJE - Una Kaenamiae

Una Kaenamiae 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Areme E Ireobo fu una Mosisi kuae, Ni mune fae a ude kema ijieki inokiro kaniatuana adia amaeriaekina na ijia vua irere na ude mune ijia isoevoga a kena tuasema ije una ijia isoene.
2Ijadufuo nine kanafui samuaekina isuome suoke a uruo Saenae kubi ijia ajiana na biediene.
3Ro mave-sifi ro kau bino bube uruo zinume ijia vajoma inoevo ro kuke e bino bube uruo ijia ajia oenoevo. Ro e bino bube aena uruo ijia ajia ruovono kuae.
4Ijadufuo Mosisi fune mune fae inokiro binodua kaniatuana adia amaeriama areme nituame suoke fune izege E Ireobo fu kuaraema ijiege rena fune mune fae inokiro ije kena uruo ijia ajia vae.
5Fu ijia ajia vakoga E Ireobo fu amite uve ijia una arina Mosisi manino ijia fuosiki mani. Fu ijia mani areme uri ive fuone ije kuranamina kuae, Naeje na E Ireobo nareno kuae.
6Areme E Ireobo fune Mosisi manino uine ijia asina vakinu urukeigia kuae, Naeje na E Ireobo ro Godi ije fu e giana oefiane abekinu marejiamo ijene. Ro kuke na migegire defaruivo baki. Ro kuke naka maza boeje e oetuakinuro irere na rekiro kuaevo ije na arevo baki.
7Na e uifari taoseni ije bu ise buone ijia oe kuderiavo ije naka uria bu oetuakinu ise buone boeje giana areke. Rove eranebe bu uria ise rekuae vierafevo ije nabe giana aredufuo. Ro naka uria orafa buone ijiebuo ise bu reva ijadufuo anafa buone ijiakina asaerafa buone ijiakiro uifari buone rade urivo ijene kame isekafiakono kuae.
8E Ireobo fu vua ijiege kuaemo Mosisi fu fiena migegire tuana ume ijia dijena Godido baname isoe.
9Fu Godi baname isoena kuae, E Ireobo ane ma na giega fu oemadavoga a isekie ni urina noena vane. E Isureroko ige buka nigofo gikikimana rove ni vame nuvuone no isema kenoekinu ise revo ije guona arekiro kaenamuoga no una e one renokuae.
10Areme E Ireobo fu una Mosisi kuae, Na iviama na e Isureroko ijiebuo vua be buina kuaena abe mareke. Na nidua buone ijia ire sumiki mamekanu bino na naebe ude e umeigia kariva ijiebuo reva ijieki bino reke. Na ire ije rega e boeje bu jaena karinoevo ije bu ni buone ijia E Ireobo daro none na joefuo ire ije revo bu ijene giake.
11Ijadufuo ni vua irere boeje na ivia kuariavo ije mukoreigia iriniana renoefo. Ja ijiege iriniekuva nare joefuo ude vakinu e Amoraetiko ijiakina e Kenanaetiko ijiakina e Itaetiko ro Ferisaetiko ro e Ivaetiko ro e Jebusaetiko ijene kaniakuriakinu vake ja rade vuake.
12Ro igia fie mazani ije jane vakuma aesakae ijia ura vako ijia jade e ijieko ije bino kai revo. Ro ja bu kairekuva buka ja biesiriana kaenamiaga ja una godi buone baname isoekinu ire ise bino redufuo.
13Ijadufuo ja aesakae buone ijia ura vakuva ni fata buone bu zinone ifaejevo ije farae korefo. Ro kuke ni ire buone boeje bu kena ma vierafekinu kurituakafiana baname isoevo ijiakiro godi kufui buone ijene kame kania tuasekinu matusefo.
14Ro jade godi buone binobino ije kame aroriana kurituakafiakinu buone baname isoevo. Ijadufuo maeje E Ireobo naeje na godi kufui ije bu na asidiana oe jone ije samuagiavo ije naka ma ireobo ijuonevo.
15Ijadufuo jade e aesakae ijeko bino kai revo ijadufuo maeje bu oenoene godi kufui buone ije baname isoekinu zinone ifaejekuva buka kiaga ja bu ifejiadufuo. Ro kuke bu kiaga ja ire ije bu godi kufui ijiebuo zinone ifaejevo ije bino kame idufuo.
16Ro kuke ja bigiake anafa jone ijiebe kabaerafa buone ije bino kega bara ijiebe farirafa jone ije kame oe kuderiaga bu va godi kufui buone ijiebuo baname isoekinu kame aroriadufuo.
17Ro jade oenoene ire gue kame godi igege amaeriana buone baname isoevo.
18Ro igia fie ni na kuariaeva ijiege Iro Ije Burete Isiti Bakino kuavo ijadufuo iro ije ja ivo ije nika juaevasia besubesu ijiege ikinu vafo. Ro ja oenoene iro ije ikuva ni asame Abibi guove ijia mazani seveni ijiege abena ifo. Ijadufuo maeje ja asame Abibi ijia Ijifiti arena usiae ruae.

19Ro igia fie ame fari jone amuifari ijiakiro mave-sife ro kau ijiebuo ame kumate amuifari boeje buneka none. Ro ja mave doniki kumate amuifari ije ja una jone kekuae vierafekuva nine mave-sifi ame ijia abena una ijadufuo na zinone ifaejiefo. Ro ja fanu doniki ije ja naebe una abekuae vierafekuva nime fare kuri dasubifo. Ro ame fari amuifari ije ni una jone kaenamiafo. Ro ja oenoene una nidua none ijia na baname isoekuae ruovo ije jade ikiriasana ruovo.
21Ro maza ije ja imenodufuo ije jane mazani sigisi (6) ijiaru imenoeke. Ro mazani seveni (7) ije nika abena mauike karikiro jade mazani ijia juare mekinuro kuke jade mazani ijia juare iviaeko masivo.
22Ro iro ije Uije Amure Masivono kuavo ijadufuo ije nika juaevasia boeje ijiege ikinu vafo. Ro kuke iro ije Are Muvuakano kuavo ijadufuo ije ni asame ije ja ire uije jone masivo ubine ijia ikinu vafo.
23Ro juaevasia besu guove ijia e fari boeje nika ro E Ireobo e Isureroko ijiebuo Godi ige none maza inokubeke baname isoekinu aroriefo.
24Ja ijiege rekuva E Ireobo nare e boeje bu aesakae ije ja vakuvejo ijia kariva ije kaniakuriana aesakae jone ja karidufuo ije abe biona ireobo rejiake. Ro rade e boeje bu maza inokubeke iro ikinu E Ireobo Godi none baname isoevo ije fu erare una ja asidiana aesakae jone ijene abekuva baki.
25Ro ja na zinone ifaejiekuva jade burete ije ire isiti ijia amaeriva ije kena fanu kavuane ijiakuma na zinone ifaejievo. Ro fanuve ije ja kaniana Iro Fasova ivo ije bino jade kena suba navo.
26Ro ni juaevasia besubesu guove ijia ire binobino ja juare jone ijia amure masivo ije nika karina ro E Ireobo ijadufuo are ijia nafo. Ro kuke jade mave-goti ame kaniana ke una asie fuone ijadufuo muije ijia vesena kira ivono kiae.
27E Ireobo fune Mosisi ijiege kuarama areme una kuae, Ni vua boeje ige na kuaraeva ijene isoene. Ijadufuo maeje na vierafe naka vua ijiebuo duvado ijia e Isureroko ijena vua kuaena avenamikiro vierafevano kuae.
28Ijiege rena Mosisi fune mu foti ro maza foti ijiege fu E Ireobo ijiaki uruo ijia finoe. Ro maza ije fu ijiege finoema ijia fu ire ro do bino fuka naebe inoe. Ro maza ije fu finoema ijia fu mune fae ijia kena E Ireobo ijadufuo akae teni (10) fu e Isureroko vajiaema ijene isoe.
29Ro maza ije Mosisi fu mune fae ije fu akae teni (10) isoema ije kena una ari vaema ijia uikubae fuone fuka sanae rove korufuo fu naebe ganamina vierafei. Ro uikubae fuone ije fu ijiege sanaema ijadufuo maeje fu E Ireobo ijiaki vua kuaenoekoga sanaema fuone ijare fu abei.
30Ijadufuo Eronikiro e Isureroko boeje bu Mosisido uikubae ije fu sanaema ije gavo buka dejudiamoga bu naebe fu ivuake ijia vae.
31Rove Mosisi fu urina Eronikina e mamekanu boeje kumeno bu rovoga fu urina vua kuariae.
32Areme rade e Isureroko boeje bune Mosisi manino ijia afuima areme karikoga fu urina akae boeje E Ireobo fu uruo Saenae ijia kuaraema ijene kuariae.
33Mosisi fune vua boeje kuariama furi areme urina ugone ubine be abena uikubae fuone ije okurae.
34Ro maza bino Mosisi fu oenoeno are ije E ireobo fu fino ijia aru vako ije fu ugone ubine fu uikubae okuraema ije ira nija areme aru vako. Ro maza ije fu una keke ruomo ije fu vua irere boeje E Ireobo fu e Isureroko bu redufuo fu kuaraema ijene kuariamo.
35Ro maza ije fu vua kuariamo ije E Isureroko bu gavone uikubae fuone fuka saname. Ro fu furimo ije fu una ugone ubine abe uikubae fuone okuramo ro fu una E Ireobo ijiaki vua kuaeke vako ije fu una ira nijamo.