Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis; “Koiroogeeta milatiya naa77u shuchchata massada giigissa; yaatobare taani he masettida shuchchatu bolli kase neeni menttido shuchchatu bollan de7iya qaalata xaafana.
2Wontto maallado pude Siinaa Deriyaa kiyanau giiga; yaatada tanaara yan deriyaa huuphiyan gaitta.
3Nenaara ooninne kiyoppo; woikko deriyaa bolli awankka beettoppo; harai atto dorssaa wudee woikko mehiyaa wudeekka deriyaa sinttan heemettoppo” yaagiis.
4Hegaa gishshau, Muusee koiro shuchchata milatiya naa77u shuchchata massiis; massidi GODAI azazidoogaadan, shuchchata ba kushiyan oiqqidi, maallado guuraara pude Siinaa Deriyaa kiyiis.
5Kiyin GODAI shaaran duge wodhdhidi, aara yan eqqiis; eqqidi, “GODAA” yaagidi ba sunttaa awaajjiis.
6GODAI Muuse sinttaara hagaadan yaagidi awaajjiiddi kanttiis; “Taani GODAA; taani GODAA; qaretainne maarotai kumido Xoossaa, danddayanchchaa, aggenna siiqoi daridoogaanne daro ammanettiyaagaa.
7Taani ta aggenna siiquwaa sha7atussi naagiyaagaa; iitatettaa, makkalaanne nagaraa atto yaagiyaagaa. Gidikkokka, mooranchchaa qaxxayennan aggennaagaa; aawatu nagaraa gishshau naatanne naatu naata, heezzantto yeletaanne oiddantto yeletaa gakkanaashin qaxxayiyaagaa” yaagidi awaajjiis.
8Yaagin Muusee sohuwaara biittan gufannidi goinniis;
9goinnidi, “Abeet Godau, neeni tanan ufaittidabaa gidikko, nunaara issippe hindda. Hagee asai morgge zozzidabaa gidikkokka, nu iitatettaanne nu nagaraa atto yaagada, nuna ne asa ootta” yaagiis.
10Yaatin GODAI hagaadan yaagiis; “Taani inttenaara maachchaa maacettais; hagaappe kase sa7a ubban de7iya kawotetta ubban hani erenna maalaalissiyaabaa ne asa ubbaa sinttan oottana; taani GODAI, intteyyo oottiyo oosoi ai keena maalaalissiyaabaakko neeni eta giddon de7iyo asai be7ana.
11Hachchi taani inttena azaziyo azazuwaa naagite; intte sinttappe Amooreta, Kanaaneta, Hiiteta, Parzzeta, Hiiwetanne Yaabuusata taani yedettana.
12Eti intteyyo pire gidenna mala, intte biyo biittan de7iya asaara maachchaa maacettoppite.
13Eti yarshshiyo sohota qolite; eti goinniyo shuchchatakka mentterettite; qassi Asheero giyo eta macca xoossee misiletakka qanxxeretti olite.
14Taani GODAI qanaatiya Xoossaa gidiyo gishshau, taappe hara xoossatuyyo goinnoppite.
15“He biittan de7iya asatuura aiba maachchakka maacettoppite; aissi giikko, eti tanan ammanettennan ixxidi bantta xoossata kaalliyo wodenne etayyo yarshshiyo wode, eti inttenakka shoobbana; shoobbin intte eta yarshshota maana.
16Qassi intte eta macca naatuppe dooridi, intte attuma naatussi immana; he wode he macca naati tanan ammanettennan ixxidi, bantta xoossata kaalliiddi, intte attuma naatakka banttaagaadan ootissana.
17“Intteyyo goinniyo xoossata aibippekka seerissidi medhdhoppite.
18“Oittaa Baalaa bonchchite; taani inttena azazidoogaadan, laappun gallassau irshshoi gelennan uukettida oittaa miite; hegaakka intte Gibxxeppe kiyido Abiiba aginan oottite.

19“Aayee uluwaappe baira yelettiya attuma na7a ubbai tabaa; intte mehe ubbaappekka boora gidin, woikko dorssa gidin, bairai tabaa;
20koiro yelettida hare maraa dorssa maraara laammada woza; wozana xayikko, a qooriyaa menttada wora. Ne naatuppe baira yelettida attuma na7a ubbaa woza. “Ooninne immiyoobaa oiqqennan, mela kusheera ta sinttan beettoppo.
21“Usuppun gallassaa oottite; shin laappuntta gallassan shemppite; goyiyo wodiyankka qassi kattaa cakkiyo wodiyankka laappuntta gallassan shemppite.
22“Baira zerettida gisttiyaa intte cakkiyo wode, Saaminttatu Baalaa bonchchite; laittaa wurssetta kattaa shiishshiyo wodekka, SHiishuwaa Baalaa bonchchite.
23Laittan heezzutoo Israa7eela attuma asai ubbai Ubbaa Haariya GODAA, Israa7eela Xoossaa sinttan beettona.
24Kawotettata taani intte sinttappe yedettada kessana; yaatada intte zawaa taani aassana. GODAA intte Xoossaa sinttan intte laittan heezzutoo beettanau pude kiyiyo wode, ooninne intte biittaa amottenna.
25“Intte taayyo suuttaa yarshshuwaa yarshshiyo wode, irshshuwaa yeggidi uukkido oittaara yarshshoppite. Paasikaa bonchchiyo gallassaayyo yarshshido yarshshuwaappe maalladossi aibinne attoppo.
26“Intte gaden baira kaxxida kattaappe koiro murutaa GODAA intte Xoossaa keettaa ehiite. “Deeshsha maraa a aayee maattan doissoppite” yaagiis.
27GODAI Muusa, “Taani nenaaranne Israa7eela asaara maachchaa maacettiyoi ha qaalati giyo maaraana gidiyo gishshau, ha qaalata xaafa” yaagiis.
28Muusee katta meennaaninne haatta uyennan, oitamu gallassaanne oitamu qammaa GODAARA yan gam77iis; gam77idi maachchaa qaalata, tammu azazota masettida shuchchan xaafiis.
29Muusee GODAARA haasayiiddi gam77ido gishshau, he naa77u masettida shuchchata i ba kushiyan oiqqidi Siinaa Deriyaappe duge wodhdhido wode, a som77oi phooliis; shin i hegaa eribeenna.
30Aarooninne Israa7eela asai ubbai Muusa xeellidi, a som77oi phooliyoogaa be7idosona; be7idi eti akko shiiqanau yayyidosona.
31SHin Muusee eta xeesiis; xeesin Aarooninne yaa7aa kaalettiya halaqati ubbai akko simmidosona; simmin i eta haasayissiis.
32Hegaappe guyyiyan Israa7eela asai ubbai akko shiiqiis; shiiqin GODAI ayyo Siinaa Deriyan immido azazo ubbaa i etau immiis.
33Muusee etau yootiyoogaa wurssido wode, ba som77uwaa naxalan kammiis.
34SHin Muusee GODAA sintti aara haasayanau geliyo wode audenne kiyana gakkanaashin, naxalaa ba som77uwaappe qaarirggees. Hegaappe kiyidi, GODAI azazidobaa Israa7eela asau yootees.
35Yootiyo wode, eti a som77oi phooliyaagaa be7idosona. Hegaa gishshau, Muusee GODAARA haasayanau baana gakkanaashin, ba som77uwaa zaarettidikka naxalan kammees.