Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 23

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1“ʻOua naʻa ke fakatupu ʻae ongoongo loi; ʻoua naʻa ke kuku nima mo e kau angakovi ke hoko ʻae fakamoʻoni taʻetotonu.

2“ʻOua naʻa ke muimui ki he tokolahi ke fai kovi: ʻoua naʻa ke lea fakaangimui pe ki he tokolahi ke fakapikoʻi ʻae fakamaau.

3“Pea ʻoua naʻa ke tokoni kovi ki he tangata masiva.

4“Pea kapau ʻoku mo fetaulaki mo e pulu pe ko e ʻasi ʻa ho fili ʻoku ʻalu hē, ko e moʻoni te ke toe ʻomi ia kiate ia.
5Kapau ʻoku ke mamata ki he ʻasi ʻo ia ʻoku fehiʻa kiate koe ʻoku tokoto kuo taʻomia ia ʻe heʻene kavenga, pea ʻoku ʻikai te ke fie tokoni ia, ko e moʻoni te ke tokoni ia.

6“ʻOua naʻa ke fakahalaʻi ʻae fakamaau ʻo hoʻo kakai masiva ʻi heʻene meʻa.
7Taʻofi koe ke ke mamaʻo mei he meʻa loi: pea ʻoua naʻa ke tāmateʻi ʻae taʻehalaia mo e māʻoniʻoni: koeʻuhi ʻe ʻikai te u fakatonuhia ʻae angakovi.

8“Pea ʻoua naʻa ke maʻu ha meʻa foaki: he ko e meʻa foaki, ʻoku ne fakakui ʻae poto, mo ne fakahalaʻi ʻae ngaahi lea ʻae māʻoniʻoni.

9“Pea ʻoua naʻa ke fakafiuʻi foki ʻae muli; he ʻoku mou ʻilo ʻae loto ʻoe muli, he naʻa mou nofo ko e kau muli ʻi he fonua ko ʻIsipite.

10“Pea te ke tō ho fonua ʻi he taʻu ʻe ono, mo ke tānaki hono ngaahi fua ʻo ia:
11Ka ko hono fitu ʻoe taʻu, ke ke tuku ia ke mālōlō, pea taʻeueʻi: koeʻuhi ke kai ʻe he masiva ʻi ho kakai: pea ko ia ʻoku tuku ʻekinautolu ʻe kai ia ʻe he fanga manu ʻoe vao: pea te ke fai pehē pe ki hoʻo ngoue vaine, mo hoʻo ngoue ʻolive.
12“Ke ke fai hoʻo ngāue ʻi he ʻaho ʻe ono, pea ke mālōlō ʻi hono fitu ʻoe ʻaho: ke mālōlō ai hoʻo pulu, mo hoʻo asi, mo e tama ʻa hoʻo kaunanga, mo e muli, pea ke nau maʻu ʻae fiemālie.
13“Pea ko e meʻa kotoa pē kuo u tala kiate kimoutolu, mou tokanga lelei ki ai: pea ʻoua siʻi naʻa ke lea ki he hingoa ʻoe ngaahi ʻotua kehe, pea ke ʻoua naʻa ongoʻi ia mei homou ngutu.

14“ʻE liunga tolu hoʻo fai ʻae kātoanga kiate au ʻi he taʻu.
15Ke ke fai ʻae kātoanga ʻoe mā taʻefakalēvani: (ke ke kai mā taʻefakalēvani ʻi he ʻaho ʻe fitu, ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate koe, ʻi he ʻaho tuʻutuʻuni ʻi he māhina ko ʻApipi; he naʻa ke haʻu ai mei ʻIsipite; pea ʻoua naʻa haʻu mola pe ha tokotaha ki hoku ʻao.)
16“Mo e kātoanga ʻoe ututaʻu, ko e ʻuluaki fua ʻo hoʻo ngoue ʻaia naʻa ke tūtuuʻi ʻi hoʻo ngoue: pea mo e kātoanga ʻoe tānaki, ʻaia ʻoku fai ʻi he ngataʻanga ʻoe taʻu, hili hao tānaki fakataha hoʻo ngāue mei he ngoue.
17‌ʻE fakahā liunga tolu ʻi he taʻu ʻa hoʻo kakai tangata kotoa pē ʻi he ʻao ʻo Sihova ko e ʻOtua.
18“ʻOua naʻa ke ʻatu ʻae toto ʻo hoku feilaulau fakataha mo e mā kuo fakalēvani: pea ʻoua naʻa tuku ʻae ngako ʻo hoku feilaulau ki he ʻapongipongi.

19“Ko e polopolo ʻoe ngaahi ʻuluaki fua ʻo ho fonua ke ke ʻomi ki he fale ʻo Sihova ko ho ʻOtua. “ʻOua naʻa ke haka ʻae ʻuhikiʻi sipi pe ko e kosi ʻi he huhuʻa ʻo ʻene faʻē.

20“Vakai, ʻoku ou fekau ha ʻĀngelo ke muʻomuʻa ʻi ho ʻao, ke tataki koe ʻi he hala, pea ke ʻomi koe ki he potu ʻaia kuo u teuteuʻi.
21Pea ke tokanga kiate ia, pea fai talangofua ki hono leʻo, ʻoua naʻa ke fakahouhau kiate ia; koeʻuhi ʻe ʻikai te ne fakamolemole hoʻomou ngaahi talangataʻa: he ʻoku ʻiate ia ʻa hoku huafa.
22Pea kapau te ke fai talangofua moʻoni ki hono leʻo, ʻo fai ʻaia kotoa pē ʻoku ou tala: te u hoko ai ko e fili au ki ho ngaahi fili, pea te u tautea ʻakinautolu ʻoku tautea koe.
23He ko ʻeku ʻĀngelo ʻe muʻomuʻa ʻiate koe, ʻo ne ʻomi koe ki he kakai ʻAmoli, mo e kau Heti, mo e kau Pelesi, mo e kau Kēnani, mo e kau Hevi, mo e kau Sepusi; pea te u tuʻusi ʻakinautolu.
24‌ʻOua naʻa ke punou koe ki honau ngaahi ʻotua, pe tauhi ʻakinautolu, pe fai ʻo hangē ko ʻenau ngaahi ngāue, ka ke fakaʻauha ʻaupito ʻakinautolu, mo holoki hifo ʻaupito ʻenau ngaahi meʻa fakatātā.
25Pea te mou tauhi ʻa Sihova ko homou ʻOtua, pea te ne tāpuakiʻi hoʻo mā mo hoʻo vai: pea te u toʻo ʻae mahaki ʻo ʻave ia meiate kimoutolu.

26ʻE ʻikai ha meʻa ʻe fānau taʻehoko, pe paʻa ʻi ho fonua: ko hono lau ʻo ho ngaahi ʻaho te u fakakakato.
27“Te u fekau ke muʻomuʻa ʻiate koe hoku manavahēʻia, pea te u fakaʻauha ʻae kakai kotoa pē ʻaia te ke hoko ki ai, pea te u ngaohi ha ngaahi fili ke nau fulituʻa kiate koe.
28Pea te u fekau ke muʻomuʻa ʻiate koe ʻae fanga langomū, pea te nau kapusi mei ho ʻao, ʻae kau Hevi, mo e kau Kēnani, mo e kau Heti.
29‌ʻE ʻikai te u kapusi ʻakinautolu mei ho ʻao ʻi he taʻu pe taha: telia naʻa ngaongao ai ʻae fonua, pea tupu ʻo lahi ai kiate koe ʻae fanga manu ʻoe vao.
30Te u kapusi fakaholoholo pe ʻakinautolu mei ho ʻao, kaeʻoua ke mou tupu ʻo tokolahi, pea maʻu ʻae fonua.
31Pea te u tuku ho ngataʻanga mei he tahi Kulokula, ʻo aʻu ki he tahi ʻoe kakai Filisitia, pea mei he toafa ʻo aʻu ki he vaitafe lahi: he te u tukuange ʻae kakai ʻoe fonua ki homou nima; pea te ke kapusi ʻakinautolu mei ho ʻao.
32‌ʻOua naʻa ke fai ha fuakava mo kinautolu, pe ki honau ngaahi ʻotua.
33‌ʻE ʻikai te nau nofo ʻi ho fonua, telia naʻa nau fakafaihalaʻi koe kiate au: he kapau te ke tauhi honau ngaahi ʻotua, ko e moʻoni ʻe fakahalahala ai koe.”