Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Uleche kulonga mbuli za udesi. Uleche kihanza na munhu yawele na wihe leka uwe mlolezi mwihe.
2Uleche kuwinza chilundo cha wanhu kudita wihe, na uleche kihanza na chilundo cha wanhu kulavya ulolezi hali honhu ha kutagusila leka kuwajiliza wanhu.
3Uleche kudita uganililo kuli utaguso wa wazunwa.
4“Houlyona isenga ama idogowi lya mwihe wa hegwe lyajilile, komhilusila yuye.
5Houlyona idogowi lya munhu yalingukuzudila ligwile na itunyo lyake, uleche kulileka na kuka, ila ulitanze kwinuka.
6“Uleche kwajiliza hachi ilingumlapa mnzunwa kuli utaguso wa heye.
7Wikale kutali na ulonjelezi wa udesi na uleche kuwakopola walihela nongwa na watanganiche, mina heni simlechela munhu mwihe.
8Uleche kubochela chinhu chilingwambuza kubena malajizo, mina chinhu acho changuwajiliza wawele na nyhala na kwajiliza mbuli za wanhu wawele na hachi.
9“Uleche kumbunza mjenzi, hemwe mvizela ndaze ujenzi vyouli, mina namwali wajenzi kuli isi ya Misili.
10“Kwa mhela wa miyaka sita konyala nyhule kuli migunda ja hegwe na kubena chilyo cha heye.
11Ila kuli mwaka wa saba, kojileka migunda ja hegwe ne kunyala nyhadikwa, leka wazunwa hali wanhu wa hegwe wapegwe chilyo chiponile amo na migongolo ja kisolo jilye. Kodita hihyo kuli migunda ja hegwe ja zabibu na mizeituni.
12“Kwa mazuwa sita kokola mijito ja hegwe, ila zuwa lya saba kokwesela, leka ibuguma na idogowi jesele, na wana wa mpogozi wa hegwe mdala na wajenzi welejehe na kwesela.
13“Wibate geng'ha gondonjile. Uleche kugachema ng'oo matagwa ga milungu jinji, ago galeche kuhulikwa kumlomo wa hegwe.
14“Kadatu chila mwaka modita mnvina kwa ukulu wa heni.
15Molutilila kuwa na mnvina ya mibumunda jiwele hela usaso, kota vyondiwalajize, molya mibumunda johajiwichigwe usaso kwa mazuwa saba mhela uwichigwe kuli mwezi wa Abibu, kwa vila kuli mwezi awo namlawa Misili. Munhu yoneche yaleche kuya behi na heni moko yeka.
16Molutilila kuwa na mnvina ya mbena ya mwaluko ya mijito ya hemwe iwele mnyalile mli migunda ja hemwe. Molutilila kuwa na mnvina ya kukungajiza mbena kuduma kwa mhela homkungajiza chilyo cha mijito ya hemwe.
17Kadatu kwa chila mhela, walume weng'ha wokuya kilajila hali Mkulu, Mkulu Nguluwi.
18“Uleche kulavya danda ya nhambiko ya heni hamwe na mibumunda jiwichigwe usaso na uleche kugaleka mafuta ga igongolo lya mnvina ya heni gapone mbaka mitondo.

19“Mbena ya mwaluko ya hegwe inojile kochigala kaye kwa heni Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hegwe. “Uleche kuhemsa mhene nyana kuli itombo lya mayake.
20“Mlole, heni ndangumlajiza mhilisi yawalongole mmajendo leka yawamileni na kuwahilikani kuli isi yondiwawichileni.
21Mumuhulichize na kibatilila choyolonga, na mleche kumhinduka, mina howosela gehile ga hemwe hebu kwa vila kana ludali lwa heni mgati mwake.
22Ila wone momhulichiza goya na kudita geng'ha goyolonga, heni ndowa mwihe wa wehile wa hemwe na mtwanzi wa watwanzi wa hemwe.
23“Mhilisi wa heni hoyowalongoza na kuwahilikani kuli isi ya Waamoli na Wahiti na Wapelisi na Wakanaani na Wahivi na Wayebusi, nani ndowabagamiza awo weng'ha,
24mleche kufugamila hali milungu ja hewo na kujikolela mijito ne kujiditila chinhu ne kuwinza mbuli za hewo. Ila mowabagamiza ng'hatu na kubenanga mizengo ja milungu ja hewo.
25Mofugamila heni Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe, nani ndowatambichiza kwa chilyo na mazi na kusa matamwa hali hemwe.
26Kuduhu mdala yoneche yowifya himila za hewo ne kuwa mhende kuli isi ya hemwe. Nani ndowegalila ukomu wa kulutilila.
27Ndowegalila ukabuso wa heni kumwando kwa hemwe na kuwatigula wanhu weng'ha womting'hana nawo na wala wehile wa hemwe ndowadita wagaluche na kuwabilima.
28Ndowegalila ukabuso wa heni kota midondola kumwando kwa hemwe jiwe jiwawinga Wahivi na Wakanaani na Wahiti.
29Siwawinga wanhu kwa mhela umwe, isi ileche kupona ne chinhu na migongolo ja kisolo jonjezeche ng'hatu na kuwalumiza.
30Ila ndowosa hadohado mbaka aho homkonjezeka na kuihalila isi ayo.
31Mbaka ya isi ya hemwe yowa kulawila Bahali ya Shamu mbaka bahali ya Mediteleniyani na kulawila kuchiwala mbaka lwanda lwa Eyufulate, mina ndowawika wenyeng'haye wa isi ayo mmoko mwa hemwe, namwe mowawinga Wafilisti woche.
32Mleche kudita ilagano lyoneche na hewo ne milungu ja hewo.
33Mleche kuwakundiza wekale muisi ya hemwe, waleche kuwadita hemwe mnditile gehile, mina wone moiditila milungu ja hewo, ndangukomya ayo yowa chinhu cha kuwagwiliza.”