Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - ÉXODO

ÉXODO 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Amo xijmoyahuaca se camanali catli amo neli tlen sequinoc. Amo xijpalehuica se fiero masehuali huan xijtestigojquetzaca se tlamantli catli amo neli por ya.
2“Quema itztoque miyaqui catli quichihuasnequij catli amo cuali, amo ximocalaquica ininhuaya. “Quema anmochihuase antestigos para anquiijtose tlamiyacapa catli melahuac panotoc, amo xiquijtoca catli amo neli quen miyaqui masehualme quinequise xijchihuaca, pampa amo xitlahuac sintla anquichihuase quej nopa.
3Niyon amo xijtestigojquetzaca ica catli amo melahuac pampa tijchicoicnelía se catli teicneltzi huan tijnequi tijpalehuis.
4“Sintla anquipantilise amocualancaitaca itoro o iburro catli cholojtoc, monequi xijhuiquilica.
5Sintla tijpanti mocualancaitaca huan quitlananasnequi iburro catli huetztoc ica itlamamal catli etic, amo xijcajtehua hasta tijpalehuis ma quitlananas.
6“Xiquinchihuili nochi teicneltzitzi catli xitlahuac quema onca se cualantli.
7“Xijtlalcahui se catli quinequi quitelhuis seyoc ica catli amo melahuac. Amo xijcahua ma quimictica se catli amo tleno quichijtoc. Pampa na nijtlatzacuiltis nojquiya yaya catli quicahuas se acajya ma quimicti se masehuali catli xitlahuac.
8“Quema titetlajtolsencahua, amo xijseli se tlaxtlahuili ichtacatzi. Catli quiselía tlaxtlahuili ichtacatzi ayacmo huelis quiitas catli melahuac, huan amo quicahuilía ma camanalti catli quiijtohua catli xitlahuac.
9“Amo xijtlaijiyohuilti se seyoc tlali ejquetl, pampa nojquiya aneltoyaj anseyoc tlali ehuani ipan tlali Egipto. Huan anquimatij quenicatza anquimatiyayaj quema anitztoyaj ipan se tlali catli amo amoaxca.
10“San chicuasen xihuitl antlatojtocase huan anpixcase ipan amotlal.
11Huan quema ajsis nopa chicompa xihuitl, amo tleno xijtocaca. San xijcahuaca amotlal ma mosiyajquetza. Huan sintla moscaltis iseltzi se quentzi toctli, xiquincahuilica catli teicneltzitzi ipan amotlal ma mopixquilica para ica mopanoltise. Huan catli mocahua ma quicuaca tlapiyalme tlen cuatitla. Nojquiya quej nopa anquichihuase ica amoxocomecamil huan ica amoolivomil.
12“Para chicuasen tonali anquichihuase nochi catli monequi anquichihuase, pero ipan nopa chicompa tonal monequi ximosiyajquetzaca. Nojquiya ma mosiyajquetzaca amotorojhua huan amoburrojhua. Ma mosiyajquetzaca amotequipanojcahua catli anquincojtoque huan nopa seyoc tlali ehuani catli anmechpaxalohuaj. Nopa tlasiyajquetzalistli anmechpalehuis nochi amojuanti para sempa xijpiyaca fuerza.
13“Ximotlachilica huan xijchihuaca nochi ya ni catli nimechilhuijtoc. Amo quema xiquintestigojquetzaca inintoca tlaixcopincayome catli ne sequinoc quinhueyimatij. Niyon amo quema xijtenquixtis inintoca.
14“Eyi huelta ipan se xihuitl antechilhuichihuilise.
15Xijchihuaca nopa ilhuitl tlen pantzi catli amo quipiya tlasonejcayotl quen nimechnahuatijtoc. Xijcuaca pantzi catli amo quipiya tlasonejcayotl chicome tonali quen nimechilhuijtoc. Anquicuase ipan metztli Abib ipan nopa tonal catli nimitzilhui, pampa ipan nopa metztli anquistejque tlali Egipto. Huan amo aqui hueli nechnechcahuis sintla amo techhualiquilis se tlacajcahualistli.
16“Nojquiya xijchihuaca nopa ilhuitl tlen ipejya pixquistli huan techhualiquilica catli achtihui anquipixcatoque catli anquitojque ipan amomil. Huan nojquiya sesen xihuitl xijchihuaca nopa ilhuitl tlen itlamiya pixquistli quema ya anquisentilijtoque nochi nopa pixquistli catli amotochui temacac.
17“Expa ipan se xihuitl monequi nochi antlacame ximonextica noixpa, na niamoTECO Catli Más Nijpiya Tlanahuatili.
18“Quema antechmacase ieso se tlapiyali para se tlacajcahualistli, amo techmacaca san sejco ihuaya pantzi catli quipiya tlasonejcayotl. Niyon amo xicajocuica ichiyajca nopa tlapiyali para antechmacase seyoc tonal.

19“Ipan nopa achtihui tonal tlen nopa achtihui pixquistli, xijtlapejpenica catli más cuali tlen itlajca catli temaca amotlal huan techmactilica, na niamoTECO Dios. “Amo xiquicxitica se pilcone chivojtzi ipan inana ilechi quen quichihuaj tetlajchihuiani.
20“Xiquita, na nijtitlanis notequihua ma anmechyacana, huan ma anmechmocuitlahui ipan ojtli huan ma anmechhuica hasta nopa tlali catli nimechcualtlalilijtoc.
21Xijtlacaquilica cuali catli yaya anmechilhuis huan xijneltoquilica. Amo xijhuejcamajcahuaca, pampa yaya quihuica nochi nopa tlanahuatili catli nijhuica na huan amo anmechtlapojpolhuis amotlajtlacolhua sintla anquihuejcamajcahuase.
22Pero sintla nelía anquicaquise cuali nochi catli nimechilhuía huan anquichihuase nochi catli nimechnahuatijtoc, na nielis niinincualancaitaca amocualancaitacahua huan niquintlaijiyohuiltis catli anmechtlaijiyohuiltise.
23Notequihua anmechyacanas huan anmechhuicas ipan inintlal nopa amorreos, heteos, ferezeos, cananeos, heveos huan jebuseos. Huan na niquintzontlamiltis amoixpa.
24Amo ximotlancuaquetzaca iniixpa inintlaixcopincayohua nopa masehualme, niyon amo xiquinhueyichihuaca. Amo quema xijtoquilica sequinoc fiero tlamantli catli nopa masehualme quichihuaj. Monequi xiquintzontlamiltica nochi nopa masehualme huan xijpapayatzaca nochi nopa teme catli quinhueyichihuaj.
25San techhueyichihuaca na, niamoTECO Dios, huan nijtiochihuas amotlacualis ihuaya amoa. “Huan nijchihuas para ma amo anmechajsi cocolistli.
26Amo oncas niyon se sihuatl ipan amotlal catli elis tetzacatl o catli conehuetzis. Huan nijchihuas para anitztose miyac xihuitl ipan ni tlaltipactli.
27“Na nijtitlanis se hueyi majmajtli ipan nochi nopa fiero masehualme campa anajsise hasta amo quimatise tlaque quichihuase. Huan nijchihuas ma cholojtehuaca amoixpa nochi amocualancaitacahua.
28Niquintitlanilis mecapaletzame ma tlayacanaca huan ma quintojtocaca nopa heveos, nopa cananeos, huan nopa heteos amoixpa.
29Pero amo niquintojtocas para nochi ma quisaca ipan san se xihuitl. Sintla quej nopa nijchihuasquía, polihuisquía nochi catli tlatojtoctoque, huan momiyaquilisquíaj tecuanime catli itztoque cuatitla catli huelis anmechcocose.
30Pero ica yolic niquintojtocatiyas amoixpa quen nojquiya yolic anquinpixtiyase más amoconehua huan anmomiyaquilijtiyase para anmoaxcatise nopa tlali.
31“Quej ni nijquetztoc inepa amotlal: Pejtehuas amotlal ipan nopa Hueyi Atl Chichiltic huan yas hasta nopa Hueyi Atl Mediterráneo 23:31 Hueyi atl tlen nopa filisteos.. Nojquiya pejtehuas ipan huactoc tlali ica sur huan tlamis ipan nopa hueyatl Eufrates ica campa huala tonati. Na nijtlalijtoc amomaco nochi masehualme catli ehuaj ipan nopa tlali para xiquintojtocaca.
32“Amo xijchihuaca niyon se camanali ininhuaya, niyon ica inintlaixcopincayohua.
33Amo xiquincahuilica ma mocahuaca ipan amotlal para amo anmechchihuase xitlajtlacolchihuaca ica na. Sintla anquihueyichihuase inintlaixcopincayohua, huajca nelía anmechmasiltise.”